Βασικές Αρχές και Νομοθεσία

Ποιες είναι οι βασικές πτυχές του ΓεΣΥ;


Το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) είναι ένα σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας που έχει ως κύριο στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας στους δικαιούχους
 
Κύρια χαρακτηριστικά και βασικές αρχές του ΓεΣΥ είναι:
  • η καθολική κάλυψη του πληθυσμού
  • η ισότιμη μεταχείριση όλων των δικαιούχων
  • η παροχή ενός ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών φροντίδας υγείας
  • η ελεύθερη επιλογή παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας από το δικαιούχο
  • η κοινωνική αλληλεγγύη
Για τη λειτουργία του ΓεΣΥ θα δημιουργηθεί Ταμείο στο οποίο θα καταβάλλονται οι Εισφορές για τη χρηματοδότησή του και από το οποίο θα γίνεται η αποζημίωση των παροχέων. Το Ταμείο του ΓεΣΥ θα διαχειρίζεται ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).
 
Το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) είναι ένα σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας που έχει ως κύριο στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας στους δικαιούχους.
 
Για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας στους δικαιούχους του ΓεΣΥ, ο ΟΑΥ συμβάλλεται με παροχείς υπηρεσιών που πληρούν τις καθορισμένες απαιτήσεις.
 
Ο σχεδιασμός του ΓεΣΥ έγινε με τη βοήθεια ειδικών συμβούλων σε θέματα υγείας στη βάση της φιλοσοφίας, της αρχιτεκτονικής και των θεμελιωδών αρχών που καθορίζονται στο Νόμο του 2001 και ενσωματώνει τις βέλτιστες πρακτικές που εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως αυτές προκύπτουν από την ανάλυση των συστημάτων υγείας των Χωρών Μελών.
 
Ο περί του Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος του 2001 (Ν.89(Ι)/2001), όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, αποτελεί το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και την εφαρμογή του ΓεΣΥ.
 
Θα βρείτε τους Νόμους αναλυτικά πιο κάτω:


Ενοποιημένο κείμενο των περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων του 2001 μέχρι 2017 :
Ενοποιημένο κείμενο Νόμων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ