Ποιοί είναι

Πληροφορίες για τα ΤΑΕΠ

Στα πλαίσια λειτουργίας του ΓεΣΥ, σε περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών, παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας υγείας από τα ΤΑΕΠ των νοσηλευτηρίων.

Τα ΤΑΕΠ  τα οποία επιθυμούν να πρoσφέρουν υπηρεσίες ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, εσωτερικών κανονισμών και Αποφάσεων.

Στα πλαίσια λειτουργίας του ΓεΣΥ παρέχονται υπηρεσίες ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών από συμβεβλημένα με τον ΟΑΥ ΤΑΕΠ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ