Παρεχόμενες υπηρεσίες

Ποιες υπηρεσίες παρέχονται από τα ασθενοφόρα;

Ο δικαιούχος μπορεί να καλέσει ή να χρησιμοποιήσει ασθενοφόρο σε περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών, όπου χρειάζεται άμεση μεταφορά του δικαιούχου και παροχή φροντίδας υγείας από ΤΑΕΠ.
Επίσης, ο δικαιούχος μετά την έκδοση σχετικού παραπεμπτικού για προγραμματισμένη μεταφορά, μπορεί να καλέσει ή να χρησιμοποιήσει ασθενοφόρο,  στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • μεταφορά δικαιούχου από συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ παροχέα στο χώρο διαμονής του δικαιούχου και αντίστροφα, σε περίπτωση που άλλο μέσο μεταφοράς κρίνεται ως ιατρικά ακατάλληλο,
  • μεταφορά δικαιούχου από ένα συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ παροχέα σε άλλο συμβεβλημένο παροχέα, σε περίπτωση που άλλο μέσο μεταφοράς κρίνεται ως ιατρικά ακατάλληλο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ