Δικαιούχοι ΓεΣΥ

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ; 

Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ)
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν πρόσωπα τα οποία:
 • είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και
 • έχουν τη συνήθη διαμονή τους:
  • στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές ή 
  • στο έδαφος των κυρίαρχων περιοχών των βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας στην Κύπρο.
 • Εξαρτώμενα Δικαιούχων
Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν πρόσωπα τα οποία: 
 • είναι πολίτες της ΕΕ  και
 • έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές και
  • εργάζονται στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές
  • έχουν άδεια μόνιμης διαμονής στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές
 • Εξαρτώμενα Δικαιούχων
Πολίτες Τρίτων Χωρών
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν πρόσωπα τα οποία:​
 • είναι πολίτες τρίτης χώρας και
 • έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές και
  • έχουν δικαίωμα ίσης μεταχείρισης στους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης ή
  • έχουν άδεια μόνιμης διαμονής στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές
 • Εξαρτώμενα Δικαιούχων
Πρόσφυγες και πρόσωπα με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν πρόσωπα τα οποία:
 • έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές και
 • είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ή πρόσωπα με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας σύμφωνα με τον περί Προσφύγων Νόμο
 • Εξαρτώμενα Δικαιούχων
Εξαρτώμενα Δικαιούχων
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν πρόσωπα τα οποία:
 • είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας(ΚΔ) ή είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΕΕ) ή είναι πολίτες τρίτων χώρων και
 • έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές και
 • είναι μέλη της οικογένειας δικαιούχου και
 • στην περίπτωση μελών οικογένειας δικαιούχου τρίτης χώρας που είναι κάτοχος άδειας μόνιμης διαμονής, τα μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν άδεια μόνιμης διαμονής στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές σύμφωνα με τον περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμο
Οι Κύπριοι πολίτες οι οποίοι έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, είναι δικαιούχοι ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μπορεί να είναι και μέλη οικογένειας δικαιούχου προσώπου.
Άλλες κατηγορίες
 • Ο Οργανισμός εφόσον το αποφασίσει, μπορεί να εντάξει εξαιρούμενα πρόσωπα στο ΓεΣΥ επί εθελοντικής βάσης υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.
 • Πρόσωπα τα οποία κρίνονται από το Συμβούλιο του Οργανισμού ως ειδικές περιπτώσεις, όπως καθορίζονται με Κανονισμούς.