Διαδικασία Εγγραφής Δικαιούχων

Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής στο ΓεΣΥ;

1. Εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ

Για να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που παρέχονται στα πλαίσια του ΓεΣΥ, κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο των Δικαιούχων και σε κατάλογο προσωπικού ιατρού
Για να μπορέσει να εγγραφεί  στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι απαραίτητο να είναι καταχωρημένο είτε στο Αρχείο του Τμήματος Πληθυσμού, είτε στο Αρχείο του Τμήματος Μετανάστευσης, ή/και στο Αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 
Σημειώνεται, ότι μη Κύπριοι οι οποίοι εργάζονται, και οι οποίοι δεν έχουν ενημερώσει το αρχείο τους στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τον Αριθμό Εγγραφής Αλλοδαπού ο οποίος είναι γραμμένος στο Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού, θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να το πράξουν άμεσα.
 
Επιπλέον, για σκοπούς επιβεβαίωσης των κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται σύμφωνα με τον περί ΓεΣΥ Νόμο του 2017, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας δύναται να απαιτεί την προσκόμιση επιπρόσθετων πιστοποιητικών ή/και αποδεικτικών στοιχείων (πατήστε εδώ).
 
 
Α. Εγγραφή μέσω διαδικτύου
 
Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Δικαιούχων. Το πρώτο βήμα για πρόσβαση στην εν λόγω πύλη είναι η δημιουργία λογαριασμού μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, καθώς και η ενεργοποίηση του.
 
Ακολούθως, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο συνδέεται στη Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων και ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη προχωρεί στην εγγραφή του. Κατά την εγγραφή, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα συμπληρώσει συγκεκριμένα πεδία για σκοπούς ταυτοποίησης του με τα προαναφερόμενα Αρχεία και ακολούθως θα συμπληρώσει κάποια επιπρόσθετα στοιχεία (π.χ. διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).
 
Σε περίπτωση μη δυνατότητας ταυτοποίησης του ενδιαφερόμενου προσώπου με τα Αρχεία θα του ζητηθεί όπως υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής την οποία ακολούθως πρέπει να  τυπώσει και να αποστείλει ταχυδρομικώς στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας επισυνάπτοντας συγκεκριμένα πιστοποιητικά ή/και αποδεικτικά στοιχεία.
 
Πρόσωπα που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να εγγραφούν μέσω τρίτων προσώπων τα οποία διαθέτουν λογαριασμό στη Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων δεδομένου ότι η εν λόγω διαδικασία γίνεται με τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου.
 
 
Β. Εγγραφή μέσω επίσκεψης σε προσωπικό ιατρό
 
Πρόσωπα που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να εγγραφούν ως δικαιούχοι μέσω επίσκεψης σε Προσωπικό Ιατρό της επιλογής τους. Κατά την επίσκεψη, ο προσωπικός ιατρός θα συμπληρώσει την αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων εκ μέρους του ενδιαφερόμενου προσώπου. Σημειώνεται ότι κατά την συγκεκριμένη επίσκεψη το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να ολοκληρώσει και την εγγραφή του σε κατάλογο προσωπικού ιατρού.
 
Γ. Αιτήματα εγγραφής σε έντυπη μορφή για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων
 
Για την υποβολή αιτήματος εγγραφής στο ΓεΣΥ, είναι απαραίτητο όπως όλα τα πρόσωπα είναι εγγεγραμμένα στο αρχείο του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ) και να κατέχουν έγκυρη άδεια διαμονής (πρόσωπα με μη Κυπριακή υπηκοότητα).
Ωστόσο, για κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων είτε τα στοιχεία τους δεν καταχωρούνται στο αρχείο του ΤΑΠΜ, είτε παρόλο που τα στοιχεία τους είναι καταχωρημένα στο αρχείο του ΤΑΠΜ δεν είναι εφικτή η εγγραφή τους στο ΓεΣΥ μέσω της Πύλης Δικαιούχων. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις ακόλουθες κατηγορίες:
 
     (Α). Πρόσωπα που εξαιρούνται από μεταναστευτικές διατυπώσεις και εμπίπτουν σε μια από τις δύο πιο κάτω κατηγορίες:
 
i) Κάτοχοι S1 οι οποίοι είναι Διπλωμάτες / προσωπικό πρεσβειών /μέλη της οικογένειάς τους και οι οποίοι εργάζονται σε πρεσβείες χωρών της ΕΕ στην Κυπριακή Δημοκρατία.
ii) Πρόσωπα με καθεστώς «Ημεδαπού/Native» που τους παραχωρείται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ).
iii) Επιτόπιο προσωπικό που εργάζεται σε Πρεσβείες στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 
    (Β). Πρόσωπα τα οποία κατέχουν έγκυρη και σε ισχύ άδεια διαμονής στη Δημοκρατία από το ΤΑΠΜ και είναι καταχωρημένα στο αρχείο του ΤΑΠΜ και:
 
i) στο πεδίο «όνομα», έχουν καταχωρηθεί αριθμοί  ή/και σύμβολα και δεν μπορεί να γίνει η απαραίτητη διόρθωση από το ΤΑΠΜ ή
ii) στο πεδίο «υπηκοότητα», έχει καταχωρηθεί η περιγραφή «απροσδιόριστη»
Τα πιο πάνω πρόσωπα μπορούν να συμπληρώνουν το έντυπο αίτημα εγγραφής στο ΓεΣΥ και να το αποστέλλουν στον Οργανισμό ταχυδρομικώς. Το έντυπο αίτημα μπορούν να το υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνον τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες.
 
Έντυπο Εγγραφής (Ελληνικά)

2. Εγγραφή σε κατάλογο προσωπικού ιατρού

Για την εγγραφή σε κατάλογο προσωπικού ιατρού ισχύουν τα ακόλουθα:
  • Δικαιούχοι μέχρι τη συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας τους εγγράφονται σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για παιδιά
  • Δικαιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους μέρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, εγγράφονται είτε σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για παιδιά είτε σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για ενήλικες
  • Δικαιούχοι άνω των 18 εγγράφονται σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για ενήλικες
  • Δικαιούχοι άνω των 65 ετών εγγράφονται είτε σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για ενήλικες είτε σε κατάλογο προσωπικού ιατρού με ειδικότητα στη γηριατρική
Οι δικαιούχοι μπορούν να αναζητούν τους προσωπικούς ιατρούς οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας προσωπικού ιατρού στα πλαίσια του ΓεΣΥ είτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας είτε στη Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων, είτε σε έντυπους καταλόγους τους οποίους διαθέτει ο Οργανισμός σε διάφορα σημεία που θα κοινοποιηθούν στους δικαιούχους.
 
Η αίτηση για εγγραφή σε κατάλογο προσωπικού ιατρού μπορεί να γίνει με δυο τρόπους:
 
Ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Δικαιούχων
  • Δικαιούχοι οι οποίοι εγγράφηκαν ήδη στο Μητρώο Δικαιούχων και έχουν πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων (βλέπε εγγραφή μέσω διαδικτύου) μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικό αίτημα εγγραφής σε κατάλογο προσωπικού ιατρού της επιλογής τους τον οποίο θα εντοπίσουν μέσω ηλεκτρονικής αναζήτησης. Εφόσον ο προσωπικός ιατρός αποδεχθεί το αίτημα ηλεκτρονικά, ο δικαιούχος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και της Διαδικτυακής Πύλης Δικαιούχων. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, ο δικαιούχος θα πρέπει απαραίτητα να επισκεφθεί τον προσωπικό του ιατρό.
  • Κατά την πρώτη αυτή επίσκεψη, ο προσωπικός ιατρός θα συμπληρώσει/επιβεβαιώσει στοιχεία που αφορούν στο δικαιούχο και τα δύο μέρη θα υπογράψουν από κοινού το «έντυπο κοινής αποδοχής», το οποίο ο προσωπικός ιατρός θα αποστείλει στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας σε εύλογο χρονικό διάστημα. Επίσης, ο προσωπικός ιατρός θα παραδώσει στο δικαιούχο ένα μοναδικό αριθμό, ο οποίος σε συνδυασμό με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λάβει, θα δώσει τη δυνατότητα στο δικαιούχο να αποκτήσει πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Φάκελο των Ιατρικών του Δεδομένων.
Μέσω επίσκεψης σε προσωπικό ιατρό
  • Εναλλακτικά, δικαιούχοι που εγγράφηκαν ήδη στο Μητρώο Δικαιούχων θα μπορούν να επισκεφθούν τον προσωπικό ιατρό στου οποίου τον κατάλογο επιθυμούν να εγγραφούν. Κατά την επίσκεψη, ο προσωπικός ιατρός θα αναζητήσει ηλεκτρονικά το δικαιούχο στο Μητρώο Δικαιούχων και αφού τον εντοπίσει θα τον εγγράψει στον κατάλογο του.
  • Επιπλέον, ο προσωπικός ιατρός θα συμπληρώσει/επιβεβαιώσει στοιχεία που αφορούν στο δικαιούχο και θα υπογράψουν από κοινού το έντυπο «Αμοιβαίας Αποδοχής Εγγραφής σε Κατάλογο Δικαιούχων Προσωπικού Ιατρού», το οποίο φυλάγεται απο τον προσωπικό ιατρό και είναι στη διάθεση του Οργανισμού για έλεγχο ή υποβάλλεται στον Οργανισμό όταν του ζητηθεί.
  • Επίσης, ο προσωπικός ιατρός θα παραδώσει στο δικαιούχο, αν ο τελευταίος το επιθυμεί και έχει καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Μητρώο Δικαιούχων, ένα μοναδικό αριθμό ο οποίος σε συνδυασμό με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λάβει, θα δώσει τη δυνατότητα στο δικαιούχο να αποκτήσει πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Φάκελο των Ιατρικών του Δεδομένων.
Δείτε στο σχετικό έντυπο του Οργανισμού τη Διαδικασία Εγγραφής Δικαιούχων στο ΓεΣΥ και σε Κατάλογο Προσωπικού Ιατρού
 
Δείτε τα χρήσιμα video για τη διαδικασία εγγραφής στο ΓεΣΥ εδώ

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ