Διαδικασία Επαναξιολόγησης Δικαιούχων

Ποια είναι η διαδικασία επαναξιολόγησης δικαιούχων;

Διαδικασία Επαναξιολόγησης Δικαιούχων

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ - Οργανισμός) ενεργώντας στη βάση των Αποφάσεων 21 και 23 των περί Γενικού Συστήματος Υγείας  (Καθορισμός  των διαδικασιών εγγραφής και διαγραφής των δικαιούχων στο Σύστημα καθώς και των διαδικασιών έναρξης, ανανέωσης και τερματισμού του δικαιώματος σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο Σύστημα) Αποφάσεων του 2019, προχωρεί σε επαναξιολόγηση των στοιχείων εγγεγραμμένων δικαιούχων για να διαπιστώσει κατά πόσο εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια τα οποία τους καθιστούν δικαιούχους του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ).
 
Κατά τη διαδικασία επαναξιολόγησης ο Οργανισμός στέλλει στους υπό επαναξιολόγηση δικαιούχους ειδοποίηση επαναξιολόγησης. Η ειδοποίηση επαναξιολόγησης στέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί στο σύστημα. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν έχουν δηλωμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ειδοποίηση στέλλεται μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση διαμονής ή επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στο σύστημα.
 
Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επαναξιολόγησης το δικαίωμα των δικαιούχων δύναται είτε να ανανεωθεί είτε να τερματιστεί. Για σκοπούς επαναξιολόγησης οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνούν με τον Οργανισμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο benreevaluation@gesy.org.cy ή ταχυδρομικώς και να υποβάλλουν τα υποστηρικτικά έγγραφα που τους ζητά ο Οργανισμός. Τα έγγραφα είναι απαραίτητο όπως υποβάλλονται στον Οργανισμό, καθώς αποτελούν απόδειξη ότι οι δικαιούχοι πληρούν τα κριτήρια τα οποία τους καθιστούν δικαιούχους του ΓεΣΥ σύμφωνα με το άρθρο 16 του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου αρ. 89(Ι)/2001. 
 
Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι καλούνται όπως εντός χρονικού διαστήματος (το οποίο καθορίζεται στην ειδοποίηση) από τη λήψη της ειδοποίησης επαναξιολόγησης, να ανταποκρίνονται υποβάλλοντας στον Οργανισμό τα υπό αναφορά έγγραφα. Τα έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα πρέπει να σαρώνονται και να υποβάλλονται σε μορφή PDF. Έγγραφα που υποβάλλονται σε μορφή φωτογραφίας δεν λαμβάνονται υπόψη.
 
Σε περίπτωση κατά την οποία οι δικαιούχοι δεν ανταποκριθούν ή δεν υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα ΚΑΙ την ειδοποίηση επαναξιολόγησης εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, ο Οργανισμός προχωρά στην έκδοση απόφασης, αναφορικά με την ανανέωση του δικαιώματος τους σε πρόσβαση υπηρεσιών φροντίδας υγείας, στη βάση των στοιχείων που έχει στην κατοχή του.
 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Οργανισμός εκδώσει απόφαση για τερματισμό του δικαιώματος των δικαιούχων, η πρόσβαση στο προσωπικό Αρχείο Δικαιούχου και κατ’ επέκταση στο Ιατρικό Ιστορικό τους, που τηρείται στο Σύστημα Πληροφορικής του ΓεΣΥ, δεν θα είναι πλέον δυνατή. Αντίγραφα των πιο πάνω αρχείων μπορούν να εκδοθούν κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στον ΟΑΥ.
 
Σε περίπτωση διαγραφής δικαιούχου προσώπου το οποίο πληροί εκ νέου κάποιο από τα κριτήρια του Νόμου και θέλει να αιτηθεί την επανενεργοποίηση του δικαιώματος του, πρέπει να υποβάλει το αίτημα του στην ηλεκτρονική διεύθυνση benreevaluation@gesy.org.cy προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.
 
Ο Οργανισμός δύναται να προχωρήσει αυτόματα (δηλ. χωρίς να ακολουθηθεί η πιο πάνω διαδικασία) σε απόφαση για τερματισμό του δικαιώματος δικαιούχων πολιτών τρίτων χωρών, στις περιπτώσεις όπου διαπιστωθεί μέσω των πληροφοριών που λαμβάνονται από άλλα αρμόδια Τμήματα και Υπηρεσίες της Δημοκρατίας ότι δεν πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια του Νόμου και παράλληλα ότι ο δικαιούχος δεν έχει στην κατοχή του έγκυρη άδεια διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 
Για σκοπούς βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας και της αμεσότητας της διαδικασίας επαναξιολόγησης οι δικαιούχοι προτρέπονται να καταχωρούν στο σύστημα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου και να διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει είναι επικαιροποιημένα. Όσοι δικαιούχοι έχουν συνδέσει το αρχείο δικαιούχων τους με τον λογαριασμό χρήστη τους μπορούν να επεξεργάζονται οι ίδιοι τα στοιχεία επικοινωνίας τους (για πληροφορίες για τη σύνδεση του αρχείου δικαιούχου με το λογαριασμό χρήστη, ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://www.gesy.org.cy/el-gr/annualreport/gesy-electronic-form-re-1.pdf). Σε περίπτωση που δεν έχουν συνδέσει το αρχείο τους με το λογαριασμό τους, μπορούν να αποτείνονται στον Προσωπικό τους Ιατρό για τη διόρθωση/επικαιροποίηση των στοιχείων τους.
 
Για τις κατηγορίες δικαιούχων, παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε την ενότητα Δικαιούχοι > Δικαιούχοι ΓεΣΥ.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία επαναξιολόγησης ή σε περίπτωση που έχει τερματιστεί το δικαίωμα σας και επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τον λόγο τερματισμού, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης ΓεΣΥ:
 
Τηλ.: 17000, κλήσεις εξωτερικού: +357-22017000
Ηλ. ταχυδρομείο: info@gesy.org.cy
Ιστοσελίδα: https://www.gesy.org.cy
Πύλη Δικαιούχων: Ενότητα Ερωτήματα και Παράπονα