Κωδικοποίηση

Ποιος ο ρόλος της κωδικοποίησης;

Για τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών φροντίδας υγείας προς τους δικαιούχους του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), και ακολουθώντας διεθνή πρότυπα, υιοθετείται χρήση κωδικών για τη περιγραφή υπηρεσιών φροντίδας υγείας, όπως ιατρικών πράξεων, διαγνώσεων, φαρμακευτικών προϊόντων, εργαστηριακών εξετάσεων κ.ο.κ.

Με την χρήση κωδικών επιτυγχάνεται βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο ΓεΣΥ, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό στα πλαίσια της διασυνοριακής περίθαλψης

Πρότυπα κωδικοποίησης

Με την κωδικοποίηση επιτυγχάνεται επίσης η αυτόματη κατηγοριοποίηση πληροφοριών και ανάλυσή τους για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας υγείας που παρέχονται στο ΓεΣΥ.

Συγκεκριμένα έχουν επιλεγεί τα ακόλουθα διεθνώς αναγνωρισμένα και ευρέως υιοθετημένα πρότυπα κωδικοποίησης:
 
 
Παροχέας
Κωδικοποίηση
Διαγνώσεων
Κωδικοποίηση Διαδικασιών
Κωδικοποίηση Υπηρεσιών που αποζημιώνονται από τον ΟΑΥ
Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών
Κωδικοποίηση από ΟΑΥ
Κωδικοποίηση από ΟΑΥ
Κωδικοποίηση από ΟΑΥ
[1]  ICD-10-CY,V1.0 είναι η κωδικοποίηση ICD-10 με επιπρόσθετους κωδικούς αποκλειστικά για το σύστημα υγείας της Κύπρου.
[2]  CMP-CY,V1.0 είναι το ICD9 CM με επιπρόσθετους κωδικούς αποκλειστικά για το σύστημα υγείας της Κύπρου. Η μορφοποίηση είναι αριθμητική μέχρι 5 ψηφία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ