Κωδικοποίηση

Ποιος ο ρόλος της κωδικοποίησης; 

Για τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών φροντίδας υγείας προς τους δικαιούχους του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), και ακολουθώντας διεθνή πρότυπα, υιοθετείται χρήση κωδικών για τη περιγραφή υπηρεσιών φροντίδας υγείας, όπως ιατρικών πράξεων, διαγνώσεων, φαρμακευτικών προϊόντων, εργαστηριακών εξετάσεων κ.ο.κ.

Με την χρήση κωδικών επιτυγχάνεται βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο ΓεΣΥ, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό στα πλαίσια της διασυνοριακής περίθαλψης

Πρότυπα κωδικοποίησης

Με την κωδικοποίηση επιτυγχάνεται επίσης η αυτόματη κατηγοριοποίηση πληροφοριών και ανάλυσή τους για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας υγείας που παρέχονται στο ΓεΣΥ.

Συγκεκριμένα έχουν επιλεγεί τα ακόλουθα διεθνώς αναγνωρισμένα και ευρέως υιοθετημένα πρότυπα κωδικοποίησης:
 
 
Παροχέας
Κωδικοποίηση
Διαγνώσεων
Κωδικοποίηση Διαδικασιών
Κωδικοποίηση Υπηρεσιών που αποζημιώνονται από τον ΟΑΥ
Φαρμακευτικά προϊόντα
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC )+ μοναδικό αναγνωριστικό
Ιατροτεχνολογικα προϊόντα και υγειονομικά είδη
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Κωδικοποίηση από ΟΑΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ