Κωδικοποίηση

Ποιος ο ρόλος της κωδικοποίησης; 

Για τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών φροντίδας υγείας προς τους δικαιούχους του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), και ακολουθώντας διεθνή πρότυπα, υιοθετείται χρήση κωδικών για τη περιγραφή υπηρεσιών φροντίδας υγείας, όπως ιατρικών πράξεων, διαγνώσεων, φαρμακευτικών προϊόντων, εργαστηριακών εξετάσεων κ.ο.κ.

Με την χρήση κωδικών επιτυγχάνεται βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο ΓεΣΥ, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό στα πλαίσια της διασυνοριακής περίθαλψης

Πρότυπα κωδικοποίησης

Με την κωδικοποίηση επιτυγχάνεται επίσης η αυτόματη κατηγοριοποίηση πληροφοριών και ανάλυσή τους για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας υγείας που παρέχονται στο ΓεΣΥ.

Συγκεκριμένα έχουν επιλεγεί τα ακόλουθα διεθνώς αναγνωρισμένα και ευρέως υιοθετημένα πρότυπα κωδικοποίησης:
 
Παροχέας
Κωδικοποίηση
Διαγνώσεων
Κωδικοποίηση Διαδικασιών
Κωδικοποίηση Υπηρεσιών που αποζημιώνονται από τον ΟΑΥ
Ειδικοί ιατροί
International Classification of Disease, 10th Edition (ICD-10)/Κωδικοποίηση από ΟΑΥ
Δεν εφαρμόζεται
Current Procedural Terminology (CPT)
Εργαστήρια
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Logical Observation Identifier Name and Codes (LOINC)
Προσωπικοί ιατροί
International Classification Of Primary Care  II (ICPC II)
Δεν εφαρμόζεται
Κωδικοποίηση από ΟΑΥ για επιπρόσθετες υπηρεσίες
Ενδονοσοκομειακή
φροντίδα
International Classification of Disease, 10th Edition, Cyprus (ICD-10-CY,V1.[1]
CMP-CY,V1.0[2]
Diagnosis Related Groups Cyprus (DRG-CY)
Φαρμακευτικά προϊόντα
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC )+ μοναδικό αναγνωριστικό
Ιατροτεχνολογικα προϊόντα και υγειονομικά είδη
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Κωδικοποίηση από ΟΑΥ
Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών
Κωδικοποίηση από ΟΑΥ
Κωδικοποίηση από ΟΑΥ
Κωδικοποίηση από ΟΑΥ
Ασθενοφόρα
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Κωδικοποίηση από ΟΑΥ
Νοσηλευτές, μαίες και άλλοι επαγγελματίες υγείας
Κωδικοποίηση από ΟΑΥ
Δεν εφαρμόζεται
Κωδικοποίηση από ΟΑΥ
Οδοντίατροι
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Κωδικοποίηση από ΟΑΥ
[1]  ICD-10-CY,V1.0 είναι η κωδικοποίηση ICD-10 με επιπρόσθετους κωδικούς αποκλειστικά για το σύστημα υγείας της Κύπρου.
[2]  CMP-CY,V1.0 είναι το ICD9 CM με επιπρόσθετους κωδικούς αποκλειστικά για το σύστημα υγείας της Κύπρου. Η μορφοποίηση είναι αριθμητική μέχρι 5 ψηφία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ