Εγγραφή και Σύναψη Σύμβασης

Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής στο ΓεΣΥ και σύναψη σύμβασης με τον ΟΑΥ;

 

1. Εισαγωγή

Ποιοι μπορούν να  παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο ΓεΣΥ; 

  • Φυσικά Πρόσωπα 
Όλα τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο ΓεΣΥ πρέπει να εγγραφούν πρώτα στο ΓεΣΥ ως επαγγελματίες υγείας δηλώνοντας την  υπηρεσία που επιθυμούν να παρέχουν.   Ακολούθως, εφόσον επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες ως αυτοεργοδοτούμενοι θα υποβάλουν αίτηση σύναψης σύμβασης για την υπηρεσία που επιθυμούν να παρέχουν. Αν εργοδοτούνται από κάποιο νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις προσώπων, ή τις κρατικές υπηρεσίες, τότε την αίτηση σύναψης σύμβασης θα την υποβάλει ο εργοδότης του εν λόγω φυσικού προσώπου.   
  • Άλλα Πρόσωπα
Όλα τα νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προσώπων και οι κρατικές υπηρεσίες που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο ΓεΣΥ, πρέπει να εγγραφούν πρώτα στο ΓεΣΥ δηλώνοντας την υπηρεσία που επιθυμούν να παρέχουν (μια ξεχωριστή αίτηση για κάθε υπηρεσία) και ακολούθως να υποβάλουν την αίτηση σύναψης σύμβασης για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
 
 

2. Διαδικασία εγγραφής στο ΓεΣΥ για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας

Το πρόσωπο που επιθυμεί να εγγραφεί στο ΓεΣΥ για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας, πρέπει να πληροί τις διατάξεις του Νόμου, των Κανονισμών, Εσωτερικών Κανονισμών και Αποφάσεων. Η διαδικασία εγγραφής στο ΓεΣΥ περιγράφεται στους επί μέρους Κανονισμούς για κάθε υπηρεσία.
 
Tο ενδιαφερόμενο πρόσωπο πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μέσω της Πύλης Παροχέων την αίτηση εγγραφής στο ΓεΣΥ για τη συγκεκριμένη υπηρεσία που επιθυμεί να παρέχει (υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση για κάθε υπηρεσία). Ακολούθως θα εκτυπώσει, θα υπογράψει και θα αποστείλει ταχυδρομικώς στον ΟΑΥ την αίτηση εγγραφής που υπέβαλε ηλεκτρονικά μέσω της Πύλης Παροχέων, επισυνάπτοντας τα πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα των υποστηρικτικών έγγραφων που καθορίζονται στην αίτηση. 
 
Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, ο ΟΑΥ θα ενημερώσει σχετικά τον αιτητή και ακολούθως ο ΟΑΥ δύναται να καλέσει τον αιτητή να προσέλθει για να γίνει ταυτοποίηση του και να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής.
 
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο ΟΑΥ θα ενημερώσει σχετικά τον αιτητή αιτιολογώντας δεόντως τον/τους λόγους απόρριψης.
 

3. Διαδικασία σύναψης σύμβασης παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας με τον ΟΑΥ

Το πρόσωπο που επιθυμεί να συνάψει σύμβαση με τον ΟΑΥ για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας στα πλαίσια του ΓεΣΥ, πρέπει να πληροί τις διατάξεις του Νόμου, των Κανονισμών, Εσωτερικών Κανονισμών και Αποφάσεων.
 
Για να μπορέσει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να προχωρήσει με την αίτηση σύναψης σύμβασης πρέπει πρώτα να ολοκληρώσει την εγγραφή του στο ΓεΣΥ μέσω της Πύλης Παροχέων για τη συγκεκριμένη υπηρεσία την οποία επιθυμεί να παρέχει.
 
Ακολούθως, θα αιτηθεί σύναψη σύμβασης με τον ΟΑΥ μέσω της Πύλης Παροχέων συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Επιπρόσθετα ο αιτητής θαεκτυπώσει, θα υπογράψει και θα αποστείλει ταχυδρομικώς στον ΟΑΥ την αίτηση σύναψης σύμβασης που υπέβαλε ηλεκτρονικά μέσω της Πύλης Παροχέων, επισυνάπτοντας τα πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα των υποστηρικτικών έγγραφων που καθορίζονται στην αίτηση, ανάλογα με την περίπτωση και όπως φαίνονται πιο κάτω:
 
Υποστηρικτικά έγγραφα εγγραφής ώς Προσωπικός Ιατρός (Σύμβαση/Χωρίς Σύμβαση) - Φυσικό Πρόσωπο
Υποστηρικτικά έγγραφα εγγραφής ώς Προσωπικός Ιατρός - Οντότητες
 
Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, ο ΟΑΥ θα ενημερώσει σχετικά τον αιτητή και ακολούθως θα τον καλέσει να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο ΟΑΥ θα ενημερώσει σχετικά τον αιτητή αιτιολογώντας δεόντως τον/τους λόγους απόρριψης.
 
Σημειώνεται ότι η αίτηση για εγγραφή στο ΓεΣΥ και η αίτηση για σύναψη σύμβασης μπορούν να συμπληρωθούν και να υποβληθούν ταυτόχρονα.
 
Δείτε τη σχετική Ανακοίνωνη του ΟΑΥ που αφορά στη Σύναψη Σύμβασης με ΟΑΥ
 
Επίσης δείτε “Διευκρινιστικές Πληροφορίες προς Ειδικούς Ιατρούς (ΕΙ)”
 
Διαβάστε περισσότερα στις Συνήθεις Ερωτήσεις.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ