Έλεγχος και Εποπτεία

Ποιοι είναι οι μηχανισμοί ελέγχου και εποπτείας του ΟΑΥ;

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας και κατ΄επέκταση το ΓεΣΥ εποπτεύονται στην βάση μηχανισμών ελέγχου και εποπτείας ως ακολούθως:
 
 

Α. Επίτροπος Εποπτείας

Ο Επίτροπος Εποπτείας είναι ανεξάρτητος αξιωματούχος, ο οποίος έχει αρμοδιότητα να εξετάζει παράπονα που υποβάλλονται από οποιοδήποτε φυσικό ή νόμικο πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον από τη διερεύνηση του παραπόνου σχετικά μεπρόσωπο σχετικά με:
 • οποιαδήποτε απόφαση, πράξη ή παράλειψη του Οργανισμού αναφορικά με τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καλύπτονται από τον Οργανισμό 
 • οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο πλαίσιο εφαρμογής της σύμβασης που υπογράφουν με τον Οργανισμό
 • οποιαδήποτε απόφαση, πράξη ή παράλειψη του Οργανισμού σε σχέση με τους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας
Ο Επίτροπος δύναται να εξετάζει αυτεπάγγελτα οποιοδήποτε θέμα γενικότερου ενδιαφέροντος που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή και λειτουργία του Συστήματος. Επιπλέον, ο Επίτροπος διερευνά, μετά από εντολή του Υπουργικού Συμβουλίου, οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη λειτουργία και εφαρμογή του Συστήματος.
 
Μετάβαση στην ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου Εποπτείας (ΓεΣΥ)
 
 

Β. Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του:
 • συστήνει επιτροπές για την εξέταση παραπόνων που υποβάλλονται από οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει των διατάξεων της σχετικής με το ΓεΣΥ νομοθεσίας
 • παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της σύμβασης και την απόδοση των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει αναγκαίο και αποτελεσματικό
 • δύναται να αναστείλει ή να τερματίσει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας που συνάπτει με οποιονδήποτε παροχέα φροντίδας υγείας για τους λόγους που καθορίζονται στη σύμβαση
 • ασκεί ποινική δίωξη για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα προβλέπεται στην σχετική με το ΓεΣΥ νομοθεσία
 • εξετάζει, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή καταγγελίας ή και αυτεπάγγελτα, παραβάσεις οποιασδήποτε διάταξης της σχετικής με το ΓεΣΥ νομοθεσίας και με τη δυνατότητα επιβολής διοικητικών  προστίμων
 

Γ. Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου διασφαλίζει την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών φροντίδας υγείας και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων σχετικά με συγκεκριμένα περιστατικά μη άσκησης εύλογης επιδεξιότητας ή προσοχής από μέρους παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Η Επιτροπή Ελέγχου διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας.
 
 

Δ. Άλλα

Ο ΟΑΥ υποχρεώνεται να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
 • εφαρμόζει τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο στην έκταση που εφαρμόζεται σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)
 • καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα λογιστικά πρότυπα και τις υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας, τον Υπουργό Οικονομικών, καθώς και στο Γενικό Ελεγκτή για έλεγχο
 • συντάσσει δημοσιονομική έκθεση αμέσως μετά το τέλος του οικονομικού έτους, η οποία περιλαμβάνει τον απολογισμό του λήξαντος οικονομικού έτους και υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο δια μέσω του Υπουργού
 • υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας ετήσια έκθεση η οποία αφορά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του κατά το έτος που έχει περάσει καθώς επίσης και την πολιτική που ασκήθηκε και το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε από τον Οργανισμό
 • υποβάλλει, ανά τουλάχιστον 3 έτη, έκθεση αξιολόγησης για το Σύστημα στον Υπουργό Υγείας, με εισηγήσεις για τυχόν τροποποιήσεις στη νομοθεσία που αφορά στις εισφορές, συμπληρωμές και συνεισφορές, καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δικαιούχους του Συστήματος, καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται σκόπιμο.
 • συντάσσει έκθεση αξιολόγησης της αποδοτικότητας και λειτουργικότητας του όλου Συστήματος  ανά τρία (3) έτη και την υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας για ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για τυχόν τροποποίηση του πλαισίου για βελτίωση της αποδοτικότητας και της λειτουργικότητας του Συστήματος
 • παρέχει στον Υπουργό Οικονομικών, κατόπιν αίτησής του, μέσω του Υπουργού Υγείας εκθέσεις, λογαριασμούς και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται με την ιδιοκτησία και τις δραστηριότητες του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
 • ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει ετησίως τους λογαριασμούς του Οργανισμού και δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνο να διεξάγει, κατά την κρίση του, επιπρόσθετο διαχειριστικό ή άλλο έλεγχο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ