Διατάγματα Προσωπικών Ιατρών

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2017

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 64 (5)

 
 
89(Ι) του 2001             
134(Ι) του 2002
101(Ι) του 2004
62(Ι) του 2005
74(Ι) του 2017.
Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του άρθρου 64(5) του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, κατόπιν εισήγησης του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και με τη σύμφωνη γνώμη αυτού, εκδίδει το ακόλουθο διάταγμα:
 
 
Συνοπτικός τίτλος.
 
1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Προσωπικοί Ιατροί) Διάταγμα (Αρ.1) του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Προσωπικοί Ιατροί) Κανονισμούς του 2019 (που στο εξής θα αναφέρονται ως οι «βασικοί Κανονισμοί) και οι βασικοί Κανονισμοί και το παρόν Διάταγμα θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Προσωπικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2019 έως Διάταγμα (Αρ. 1) του 2019.
 
Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ  των βασικών Κανονισμών.
 
 
Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ των βασικών Κανονισμών.
 
 
Έναρξη ισχύος.
 
2. Το Παράρτημα ΙΙ των βασικών Κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση του με το Παράρτημα I του παρόντος Διατάγματος.
 
 
3. Το Παράρτημα ΙΙΙ των βασικών Κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση του με το Παράρτημα IΙ του παρόντος Διατάγματος.
 
 
4. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Διαταγή 2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(Κανονισμοί 4, 7, 9, 11, 14, 27 και 28)

Ιατρικές πράξεις ή/και δραστηριότητες από προσωπικούς ιατρούς για ενήλικες*(Σημείωση1)

Πρώτος Πίνακας

 
1.
Έγκαιρη διάγνωση και λήψη μέτρων στο πλαίσιο προληπτικής ιατρικής.
2.
Διάγνωση και αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων παθήσεων βάσει τεκμηριωμένης κλινικής πρακτικής.
3.
Παροχή φροντίδας σε μετεγχειρητικούς δικαιούχους.
4.
Παροχή φροντίδας υγείας, περιλαμβανομένων της συρραφής τραυμάτων, της χρήσης ενδοφλέβιων υγρών, της ενέσιμης αγωγής κ.ά. στο πλαίσιο τεκμηριωμένης κλινικής πρακτικής.
5.
Προαγωγή της υγείας μέσω παροχής συμβουλών, μεταξύ άλλων, για αποφυγή κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών, διακοπή του καπνίσματος, χρήση αντιηλιακής προστασίας, πρόληψη σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων, σωστή διατροφή, άσκηση.
6.
Διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων στο ιατρείο με διαγνωστικά κιτς (pre-preparedkits) για έλεγχο ούρων [πρωτεΐνη, σάκχαρο, αίμα (ερυθροκύτταρα), νιτρώδη, pH, λευκοκύτταρα] και έλεγχο σακχάρου στο αίμα.
7.
Προώθηση ανιχνευτικών και προληπτικών προγραμμάτων που υιοθετούνται από τον Οργανισμό.
8.
Χορήγηση εμβολίων  των οποίων η δαπάνη τους καλύπτεται από το Σύστημα. *(Σημείωση 1)
 

Δεύτερος Πίνακας

 
Ομάδα
Ιατρικές πράξεις ή/και δραστηριότητες
Προθεσμία υποβολής απαίτησης
Συντελεστής βαρύτητας (μονάδες)
1.
Ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των ακόλουθων χρόνιων παθήσεων:
α.      Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου ΙΙ.
β.      Υπερλιπιδαιμία.
γ.      Υπέρταση.
δ.      Άσθμα/Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια.
Το αργότερο εβδομήντα δύο (72) ώρες από τη στιγμή που παρασχέθηκε η υπηρεσία φροντίδας υγείας ή/και εβδομήντα δύο (72) ώρες από τη στιγμή που είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα.
100
2.
Κατ’ οίκον επισκέψεις σε μόνιμα κατακεκλιμένους δικαιούχους (έξι επισκέψεις ανά έτος) *(Σημείωση 1).
7 ημέρες
10
3.
Προώθηση των ακόλουθων ανιχνευτικών και προληπτικών προγραμμάτων:
α.      Ανίχνευση καρκίνου του μαστού.
 
β.      Ανίχνευση καρκίνου του παχέος εντέρου.
 
γ.       Ανίχνευση καρκίνου του τραχήλου και της μήτρας.
Το αργότερο εβδομήντα δύο (72) ώρες από τη στιγμή που παρασχέθηκε η υπηρεσία φροντίδας υγείας ή/και εβδομήντα δύο (72) ώρες από τη στιγμή που είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα.
 
 
 
10
 
 
20
 
 
10
 

Τρίτος Πίνακας

 
Ομάδα
Ιατρικές πράξεις ή/και δραστηριότητες
Προθεσμία υποβολής
απαίτησης
1.
Ανά δικαιούχο που εγγράφεται στον κατάλογο δικαιούχων του προσωπικού ιατρού και για τον οποίο συμπληρώνει τα στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα Χ.
7 ημέρες
 
 
 
Σημείωση 1: 
Ο προσωπικός ιατρός για ενήλικες επιτρέπεται να αμείβεται από δικαιούχο, κατά την κρίση του για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) για παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε δικαιούχους του Συστήματος που δεν είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο δικαιούχων του,
(β) για τη χορήγηση εμβολίων στις περιπτώσεις όπου χορηγείται εμβόλιο του οποίου η δαπάνη δεν καλύπτεται από το Σύστημα και
(γ) για κατ’ οίκον επισκέψεις που δεν καλύπτονται από το Σύστημα.
 
Νοείται ότι για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην Σημείωση 1 ο δικαιούχος υποχρεούται, ο ίδιος, να αποζημιώσει τον προσωπικό ιατρό για ενήλικες.
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(Διαταγή 2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

(Κανονισμοί 4, 7, 9, 11, 14, 27 και 28)

Ιατρικές πράξεις ή/και δραστηριότητες από προσωπικούς ιατρούς για παιδιά*(Σημείωση 1)

 

Πρώτος Πίνακας

1.
Έγκαιρη διάγνωση και λήψη μέτρων στο πλαίσιο προληπτικής ιατρικής.
2.
Διάγνωση και αντιμετώπιση παιδιατρικών οξέων και χρόνιων παθήσεων βάσει τεκμηριωμένης κλινικής πρακτικής.
3.
Παροχή φροντίδας υγείας, περιλαμβανομένων της συρραφής τραυμάτων, της ενέσιμης αγωγής κ.ά. στο πλαίσιο τεκμηριωμένης κλινικής πρακτικής.
4.
Διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων στο ιατρείο με διαγνωστικά κιτς (pre-preparedkits) όπως έλεγχο ούρων [πρωτεΐνη, σάκχαρο, αίμα (ερυθροκύτταρα), νιτρώδη, pH, λευκοκύτταρα], έλεγχο σακχάρου στο αίμα και έλεγχο στρεπτόκοκκου.
5.
Προώθηση ανιχνευτικών και προληπτικών προγραμμάτων που υιοθετούνται από τον Οργανισμό.
6.
Χορήγηση εμβολίων των οποίων  η δαπάνη τους καλύπτεται από το Σύστημα * (Σημείωση 1).
7.
Ενημέρωση των γονέων για τα πλεονεκτήματα του μητρικού θηλασμού.
8.
Πρόληψη και προαγωγή της υγείας που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
α.  Σε παιδιά έως 6 ετών-
i.     τη διενέργεια εξετάσεων σύμφωνα με το Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού, που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας,
ii.     τη διενέργεια  ψυχοκινητικών εξετάσεων,
iii.    την εφαρμογή των οδηγιών που υπάρχουν στο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού στα χρονικά πλαίσια που περιγράφονται.
β.   Σε παιδιά 6 έως 14 ετών, την παροχή συμβουλών  σχετικά με διάφορά θέματα, όπως η πρόληψη ατυχημάτων, οι επικίνδυνες συμπεριφορές, η διατροφή, η προστασία από τον ήλιο, η φυσική δραστηριότητα, η σεξουαλική αγωγή, το κάπνισμα και το αλκοόλ.
γ.   Σε παιδιά 15 έως 18 ετών, την παροχή συμβουλών σχετικά με διάφορα θέματα, όπως η σωματική ανάπτυξη, η σεξουαλική αγωγή, η κατάθλιψη, οι παρενοχλήσεις, το αλκοόλ, η έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων, η αντιηλιακή προστασία, η φυσική δραστηριότητα, η διατροφή και το κάπνισμα.
 
 

Δεύτερος Πίνακας

 
Ομάδα
Ιατρικές πράξεις ή/και δραστηριότητες
Προθεσμία υποβολής απαίτησης
Συντελεστής βαρύτητας (μονάδες)
1.
Ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση του παιδικού άσθματος.
 
Το αργότερο εβδομήντα δύο (72) ώρες από τη στιγμή που παρασχέθηκε η υπηρεσία φροντίδας υγείας ή/και εβδομήντα δύο (72) ώρες από τη στιγμή που είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα.
40
2.
Κατ’ οίκον επισκέψεις σε μόνιμα κατακεκλιμένους δικαιούχους (έξι επισκέψεις ανά έτος) *(Σημείωση 1).
7 ημέρες
10
 
 

Τρίτος Πίνακας

 
Ομάδα
Ιατρικές πράξεις ή/και δραστηριότητες
Προθεσμία υποβολής απαίτησης
1.
Για κάθε τοκετό (φυσιολογικό ή καισαρική) καθώς και (α) τη φροντίδα του νεογνού μέχρι το εξιτήριο με μεγίστη περίοδο παραμονής στο νοσηλευτήριο εβδομήντα δύο (72) ώρες ή (β) μεταφορά/ συνοδεία νεογνού σε άλλο νοσηλευτήριο (όταν ιατρικά κρίνεται αναγκαίο).
30 ημέρες
 
Σημείωση 1: 
Ο προσωπικός ιατρός για παιδιά επιτρέπεται να αμείβεται από δικαιούχο, κατά την κρίση του για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) για παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε δικαιούχους του Συστήματος που δεν είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο δικαιούχων του,
(β) για τη χορήγηση εμβολίων στις περιπτώσεις όπου χορηγείται εμβόλιο του οποίου η δαπάνη δεν καλύπτεται από το Σύστημα και
(γ) για κατ’ οίκον επισκέψεις που δεν καλύπτονται από το Σύστημα.
 
Νοείται ότι για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην Σημείωση 1 ο δικαιούχος υποχρεούται, ο ίδιος, να αποζημιώσει τον προσωπικό ιατρό για παιδιά.