Αποποίηση

 

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (εφεξής: «ο ΟΑΥ») καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρών διαδικτυακό τόπο είναι επικαιροποιημένες, αξιόπιστες και πλήρης, ωστόσο ο ΟΑΥ δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι οι πληροφορίες δυνατόν να παρέχονται από τον ίδιο τον ΟΑΥ ή από τρίτα μέρη.
 
Η αποκλειστική ευθύνη της διαβούλευσης και χρήσης του διαδικτυακού τόπου ανήκει στους χρήστες.  Ο ΟΑΥ δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, άμεση ή έμμεση και οποιασδήποτε φύσεως, που δυνατόν να υποστούν οι χρήστες επισκεπτόμενοι αυτόν τον διαδικτυακό τόπο.
 
Ο ΟΑΥ δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανές δυσλειτουργίες, ιούς, διακοπές ή σφάλματα στο δίκτυο.  Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια των συσκευών τους, με την εγκατάσταση, παραδείγματος χάριν, λογισμικού ασφαλείας.
 
Ο ΟΑΥ διατηρεί το δικαίωμα να βελτιστοποιεί ή να προσαρμόζει τον διαδικτυακό του τόπο οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση αναφορικά με π.χ. την ανάπτυξη, περιεχόμενο, δομή, προσβασιμότητα ή τα τεχνικά του χαρακτηριστικά.
 
Ο ΟΑΥ δε φέρει καμία ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα ή την καθυστερημένη λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου.  Η μη διαθεσιμότητα ή καθυστερημένη λειτουργία δε δύναται να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση για βλάβες ή άλλη οικονομική αποζημίωση.
 
Ο ΟΑΥ δε φέρει καμία ευθύνη για τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων προσώπων (το περιεχόμενο αυτών) στους οποίους παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks).  Τέτοιες παραπομπές δε σημαίνουν κατ’ ανάγκη ότι ο ΟΑΥ συστήνει, συνεργάζεται ή συμφωνεί με το περιεχόμενων αυτών των διαδικτυακών τόπων.
 
 Ο ΟΑΥ δεν εγγυάται την καταλληλότητα, ορθότητα, πληρότητα ή ασφάλεια αυτών των διαδικτυακών τόπων και ο ΟΑΥ δεν αποζημιώνει οποιεσδήποτε πιθανές άμεσες ή έμμεσες βλάβες προκύψουν από την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων προσώπων.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ