Εξαιρέσεις απο Συμπληρωμές

Ομάδες δικαιούχων που εξαιρούνται απο την καταβολή συμπληρωμών στο ΓεΣΥ 
Δικαίωμα για εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής συμπληρωμής
 
Σύμφωνα με τους περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Συμπληρωμή, Μέγιστη Συμπληρωμή, Συνεισφορά Ι και Συνεισφορά ΙΙ) Κανονισμούς του 2019, οι δικαιούχοι που καθορίζονται στη δεύτερη στήλη του Παραρτήματος ΙΙΙ εξαιρούνται από την καταβολή συμπληρωμής για τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καθορίζονται στην Τρίτη στήλη του Παραρτήματος ΙΙΙ, αλλά δεν εξαιρούνται από την καταβολή της πρόσθετης συμπληρωμής.
Για σκοπούς εφαρμογής των πιο πάνω, πρόσωπα που εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες θα πρέπει να αποστέλλουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).
 
A.A Κατηγορίες Εξαίρεσης  
Αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει
να υποβάλλονται στον ΟΑΥ 
1 Εθνοφρουροί, περιλαμβανομένων των κληρωτών στρατιωτών, αξιωματικών και υπαξιωματικών που υπηρετούν τη θητεία τους στην ΕΛΔΥΚ. _1
2 Ανάπηροι αγώνων που λαμβάνουν χορηγήματα από το Ταμείο Ανακούφισης Παθόντων ή άλλο ταμείο που δημιουργήθηκε με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες Νόμους ή Κανονισμούς  Κάρτα Νοσηλείας η οποία εκδίδεται από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων 
3 Εξαρτώμενοι αγνοουμένων, αναπήρων αγώνων ή πεσόντων  Κάρτα Νοσηλείας η οποία εκδίδεται από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων 
4 Άτομα που κατέχουν ταυτότητα νοσηλείας η οποία εκδόθηκε από την Επιτροπή Ανακούφισης Παθόντων  Κάρτα Νοσηλείας η οποία εκδίδεται από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων 
5 Αιχμάλωτοι πολέμου του 1974 και οι εξαρτώμενοι τους 
1. Σχετική Βεβαίωση από τον Ερυθρό Σταυρό  
ή
2. Σχετική Βεβαίωση από το Σύνδεσμο Αιχμαλώτων Κύπρου 
6 Ασθενείς που πάσχουν από σοβαρή ψυχική διαταραχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμου του 1997 (Ν. 77(Ι)/1977), περιλαμβανομένων και των ασθενών που λαμβάνουν αντιψυχωσικά φάρμακα με διάγνωση τη σχιζοφρένεια  Σχετική Βεβαίωση από Κρατικό Ψυχίατρο
7 Άτομα με νοητική αναπηρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Νόμου του 1989 (Ν. 117/1989) και όπως εκάστοτε τροποποιείται. 
1. Σχετική βεβαίωση από τον θεράπων ιατρό  
ή  
2. Σχετική βεβαίωση από την Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ)
3. Σχετική βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες  (ΤΚΕΑΑ) 
8 Ένοικοι ιδρυμάτων για παιδιά με ειδικές ανάγκες  Σχετική Βεβαίωση από το ίδρυμα στο οποίο διαμένει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
9 Παιδιά που είναι εμπιστευμένα στη φροντίδα και παρακολούθηση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας  Σχετική Βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 
10 Υπόδικοι, κατάδικοι και άτομα υπό σύλληψη  _2
11 Οι ανασφάλιστοι ηλικιωμένοι Έλληνες πολίτες που ζουν στην Κύπρο σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 75759, ημερομηνίας 18.9.2013  _3
12 Ηλικιωμένη χανσενική ασθενής σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 75759, ημερομηνίας 18.9.2013  _3
13 Επανεγκατασταθέντες Σχετική βεβαίωση από το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας
14 .          Εγκλωβισμένοι  _4

1 Δεν απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για τους Εθνοφρουρούς, καθώς η πληροφόρηση θα γίνεται αυτόματα μέσω διασύνδεσης με το μητρώο Εθνοφρουρών που τηρεί το Υπουργείο Άμυνας

2 Δεν απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων, καθώς η τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από αρμόδιο αστυνομικό όργανο.

3 Δεν απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων, καθώς τα στοιχεία των προσώπων αυτών είναι ήδη αναρτημένα στην εν λόγω Απόφαση

Δεν απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων, καθώς η πληροφόρηση γίνεται απευθείας από το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Οι σχετικές Αιτήσεις Εξαίρεσης από την Υποχρέωση Καταβολής Συμπληρωμής πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
 
Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
Τ.Θ. 26765
1641 Λευκωσία
Κύπρος