Εξαιρέσεις απο Συμπληρωμές

Ομάδες δικαιούχων που εξαιρούνται απο την καταβολή συμπληρωμών στο ΓεΣΥ 
Δικαίωμα για εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής συμπληρωμής
 
Σύμφωνα με τους περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Συμπληρωμή, Μέγιστη Συμπληρωμή, Συνεισφορά Ι και Συνεισφορά ΙΙ) Κανονισμούς του 2019, οι δικαιούχοι που καθορίζονται στη δεύτερη στήλη του Παραρτήματος ΙΙΙ εξαιρούνται από την καταβολή συμπληρωμής για τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καθορίζονται στην Τρίτη στήλη του Παραρτήματος ΙΙΙ, αλλά δεν εξαιρούνται από την καταβολή της πρόσθετης συμπληρωμής.
Για σκοπούς εφαρμογής των πιο πάνω, πρόσωπα που εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες θα πρέπει να αποστέλλουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).
 
A.A Κατηγορίες Εξαίρεσης  
Αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει
να υποβάλλονται στον ΟΑΥ 
1 Ανάπηροι αγώνων που λαμβάνουν χορηγήματα από το Ταμείο Ανακούφισης Παθόντων ή άλλο ταμείο που δημιουργήθηκε με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες Νόμους ή Κανονισμούς  Κάρτα Νοσηλείας η οποία εκδίδεται από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων 
2 Εξαρτώμενοι αγνοουμένων, αναπήρων αγώνων ή πεσόντων  Κάρτα Νοσηλείας η οποία εκδίδεται από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων 
3 Άτομα που κατέχουν ταυτότητα νοσηλείας η οποία εκδόθηκε από την Επιτροπή Ανακούφισης Παθόντων  Κάρτα Νοσηλείας η οποία εκδίδεται από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων 
4 Αιχμάλωτοι πολέμου του 1974 και οι εξαρτώμενοι τους 
1. Σχετική Βεβαίωση από τον Ερυθρό Σταυρό  
ή
2. Σχετική Βεβαίωση από το Σύνδεσμο Αιχμαλώτων Κύπρου 
5 Ασθενείς που πάσχουν από σοβαρή ψυχική διαταραχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμου του 1997 (Ν. 77(Ι)/1977), περιλαμβανομένων και των ασθενών που λαμβάνουν αντιψυχωσικά φάρμακα με διάγνωση τη σχιζοφρένεια  Σχετική Βεβαίωση από Κρατικό Ψυχίατρο
6 Άτομα με νοητική αναπηρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Νόμου του 1989 (Ν. 117/1989) και όπως εκάστοτε τροποποιείται. 
1. Σχετική βεβαίωση από την Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ)
ή
2. Σχετική βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες  (ΤΚΕΑΑ) 
7 Ένοικοι ιδρυμάτων για παιδιά με ειδικές ανάγκες  Σχετική Βεβαίωση από το ίδρυμα στο οποίο διαμένει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
8 Παιδιά που είναι εμπιστευμένα στη φροντίδα και παρακολούθηση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας  Σχετική Βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 
9 Επανεγκατασταθέντες και Εγκλωβισμένοι Σχετική βεβαίωση από το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας
Οι σχετικές Αιτήσεις Εξαίρεσης από την Υποχρέωση Καταβολής Συμπληρωμής πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
 
Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
Τ.Θ. 26765
1641 Λευκωσία
Κύπρος