Χρηματοδότηση και Σφαιρικός Προϋπολογισμός

Πώς χρηματοδοτείται το Γενικό Σύστημα Υγείας;

Τα έσοδα του Ταμείου του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) προέρχονται από εισφορές, συμπληρωμές, συνεισφορές Ι, δωρεές και κληροδοτήματα, προσόδους από περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τις δραστηριότητες του Οργανισμού.
 
 

1. Εισφορές

Η βασική πηγή χρηματοδότησης του ΓεΣΥ είναι οι εισφορές. Οι εισφορές για την πρώτη φάση άρχισαν να καταβάλλονται την 1η Μαρτίου 2019 και για την πλήρη εφαρμογή την 1η Μαρτίου 2020.
 
Οι κατηγορίες των εισφορέων είναι οι ακόλουθες:
  • Μισθωτοί
  • Εργοδότες
  • Κράτος
  • Αυτοτελώς εργαζόμενοι
  • Συνταξιούχοι
  • Εισοδηματίες
  • Αξιωματούχοι
  • Πρόσωπα υπεύθυνα για την καταβολή σε αξιωματούχους των προβλεπόμενων αποδοχών τους
Τα ποσοστά εισφοράς για την κάθε κατηγορία εισφορέων, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στον περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2017, έχουν ως ακολούθως:
 
Πίνακας : Ποσοστά εισφορών

Κατηγορίες Εισφορέων
Πρώτη φάση
(Από 1/3/2019-29/2/2020)
Πλήρης εφαρμογή
(Από 1/3/2020)
Επεξηγήσεις
Μισθωτός (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα)
1,70%
2,65%
επί των αποδοχών του
Εργοδότης (συμπεριλαμβανομένου του Κράτους ως εργοδότη)
1,85%
2,90%
επί των αποδοχών κάθε μισθωτού του
Κράτος
1,65%
4,70%
επί των αποδοχών των μισθωτών, των αυτοεργοδοτούμενων, αξιωματούχων και επί των συντάξεων
Αυτοτελώς εργαζόμενος
2,55%
4,00%
επί των αποδοχών του
Συνταξιούχος
1,70%
2,65%
επί της  σύνταξής του
Εισοδηματίας (π.χ. ενοίκια, τόκοι, μερίσματα)
1,70%
2,65%
επί του εισοδήματός του
Αξιωματούχος
1,70%
2,65%
επί των αποδοχών του
Πρόσωπα υπεύθυνα για την καταβολή σε αξιωματούχους των προβλεπόμενων αποδοχών τους 1,85% 2,90% επί των αποδοχών των αξιωματούχων

Το μέγιστο συνολικό ετήσιο ποσό για κάθε φυσικό πρόσωπο πάνω στο οποίο καταβάλλονται εισφορές, είναι το ποσό των €180.000. 
 
Oι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας  (Επιστροφή ποσού εισφοράς που καταβλήθηκε στο Ταμείο για ποσό πέραν του μέγιστου ποσού εισφορών) Αποφάσεις του 2020
 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 180.000 ΕΥΡΩ
 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 
Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο δεν είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου, καταβάλλει εισφορές μόνο για τα εισοδήματα, αποδοχές και συντάξεις του που πηγάζουν από την Κυπριακή Δημοκρατία, εξαιρουμένων των μερισμάτων και τόκων.
 
 

2. Συμπληρωμές και Συνεισφορές

Κατά τη λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας, όπου εφαρμόζεται, οι δικαιούχοι καταβάλλουν απευθείας στους παροχείς για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν:
 
Α. Συμπληρωμή
Η καταβολή συμπληρωμής αποτελεί διεθνή βέλτιστη πρακτική η οποία αποσκοπεί στη διαμόρφωση υπεύθυνης συμπεριφοράς από μέρους των ασθενών και των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας και στην αποφυγή της κατάχρησης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας στις οποίες εφαρμόζεται συμπληρωμή, ο δικαιούχος θα καταβάλλει απευθείας στους παροχείς των υπηρεσιών το καθορισμένο ποσό, το οποίο αποτελεί μέρος της αμοιβής των παροχέων.
 
Οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας για οποίες καταβάλλεται συμπληρωμή καθώς και το ύψος της συμπληρωμής παρατίθενται πιο κάτω:
 
Υπηρεσίες φροντίδας υγείας (σημείωση 1)
Ύψος Συμπληρωμής
 € (ευρώ)
Ανά φαρμακευτικό προϊόν.
 1.00
 
Ανά ιατροτεχνολογικό προϊόν ή υγειονομικό είδος.
 1.00
 
Ανά εργαστηριακή εξέταση ή ομάδα εργαστηριακών εξετάσεων *(σημείωση 2).
 1.00
Ανά επίσκεψη σε νοσηλευτή ή μαία.
6.00
Ανά επίσκεψη σε Ειδικό Ιατρό εξαιρουμένων ιατρών με ειδικότητα στην ακτινολογία/ακτινοδιαγνωστική, κυτταρολογία και παθολογική ανατομία.
6.00
Ανά υπηρεσία φροντίδα υγείας που διενεργείται από Ειδικό Ιατρό με ειδικότητα στην ακτινολογία/ακτινοδιαγνωστική.
10.00
Ανά επίσκεψη σε άλλο επαγγελματία υγείας.
10.00
 Ανά επίσκεψη σε νοσηλευτήριο για τη λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών.  
 
10.00
Σημείωση 1: Στις περιπτώσεις όπου οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας παρέχονται στα πλαίσια ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας δεν καταβάλλεται συμπληρωμή.
Σημείωση 2: Η συνολική μέγιστη δυνατή χρέωση ανά κατηγορία εργαστηριακών εξετάσεων είναι δέκα ευρώ (10€).
 
Για κάθε δικαιούχο καθορίζεται μέγιστο ετήσιο ποσό συμπληρωμής έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των ευάλωτων ομάδων (π.χ. άτομα με χαμηλά εισοδήματα ή/και αυξημένες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης) και η απρόσκοπτη πρόσβαση του πληθυσμού στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας.
Το μέγιστο ετήσιο ποσό συμπληρωμής ανέρχεται στα €75 για τους λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, τους χαμηλοσυνταξιούχους και τα παιδιά κάτω των 21 ετών και στα €150 για τον υπόλοιπο πληθυσμό.
 
 
B. Συνεισφορά Ι και ΙΙ 
Οι δικαιούχοι καταβάλλουν συνεισφορά Ι στην περίπτωση που επισκέπτονται ειδικό ιατρό χωρίς παραπεμπτικό από τον προσωπικό τους ιατρό, όπως παρατίθεται πιο κάτω:
Υπηρεσίες φροντίδας υγείας
 
 
Ύψος Συνεισφοράς Ι
€ (ευρώ)
Κάθε φορά που δικαιούχος επισκέπτεται Ειδικό Ιατρό απευθείας, χωρίς παραπομπή από Προσωπικό Ιατρό, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:
25.00
 α) Γυναίκα δικαιούχος που έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας της και επισκέπτεται Ειδικό Ιατρό με ειδικότητα στη γυναικολογία / μαιευτική  
 β) Δικαιούχος που υπηρετεί τη στρατιωτική θητεία του στην Εθνική Φρουρά της Δημοκρατίας και κατέχει πιστοποιητικό εξέτασης από στρατιωτικό ιατρό που να τον παραπέμπει σε Ειδικό Ιατρό.  
 
Στις περιπτώσεις όπου καταβάλλεται Συνεισφορά Ι δεν θα καταβάλλεται Συμπληρωμή για την ίδια επίσκεψη. Η Συνεισφορά Ι καταβάλλεται απευθείας από τον δικαιούχο στους παροχείς και αποτελεί μέρος της αμοιβής των παροχέων.
 
Στις περιπτώσεις όπου οι δικαιούχοι επιλέγουν ακριβότερο φάρμακο από αυτό που καλύπτει πλήρως το ΓεΣΥ, θα καταβάλλουν Συνεισφορά II, η οποία ισούται με τη διαφορά μεταξύ της τιμής του φαρμάκου που καλύπτει πλήρως το ΓεΣΥ και της τιμής του φαρμάκου που επιλέγει ο ασθενής. Η Συνεισφορά ΙΙ θα καταβάλλεται επιπρόσθετα της Συμπληρωμής ή της Συνεισφοράς Ι.
Πληροφορίες για ομάδες που εξαιρούνται απο την υποχρέωση καταβολής συμπληρωμών
3. Τί είναι ο σφαιρικός Προϋπολογισμός
 
Σφαιρικός προϋπολογισμός είναι η ετήσια δαπάνη για τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καλύπτει το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ). Για την κάθε ομάδα παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας καθορίζεται επιμέρους σφαιρικός προϋπολογισμός από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) μετά από διαβουλεύσεις με τους αντίστοιχους εκπροσώπους των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας.
 
Σε οποιοδήποτε οικονομικό έτος, η πραγματική δαπάνη για οποιαδήποτε ομάδα παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας στα πλαίσια του ΓεΣΥ, δεν μπορεί να υπερβεί τον προκαθορισμένο σφαιρικό προϋπολογισμό, ανεξαρτήτως του όγκου των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η πρακτική αυτή είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του Συστήματος.
 
Ο ετήσιος σφαιρικός προϋπολογισμός της κάθε ομάδας παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας θα κατανέμεται στους 12 μήνες του έτους και θα διατίθεται πλήρως στους παροχείς υπηρεσιών.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ