Συνήθεις Ερωτήσεις

Απαντούμε στα ερωτήματα σας

Κάντε κλικ σε μια ερώτηση για να λάβετε απαντήσεις σχετικά με το ΓεΣY

Πώς θα αμείβονται οι παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας;
Οι παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας στα πλαίσια του ΓεΣΥ θα αμείβονται ως ακολούθως:
 
Φάση Ι: (εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες)
 
(α) Προσωπικοί ιατροί [1]:
 • Κατά κεφαλήν αμοιβή (Capitation fee).

 • Αμοιβή ανά υπηρεσία για συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και δραστηριότητες στη βάση:

 1. σταθερής τιμής

 2. τιμής μονάδας

 • Αμοιβή στη βάση τιμής μονάδας για επίτευξη δεικτών απόδοσης.

 
(β) Ειδικοί ιατροί:
 • Αμοιβή ανά υπηρεσία στη βάση τιμής μονάδας για τις ιατρικές πράξεις και δραστηριότητες που καθορίζονται στον κατάλογο δραστηριοτήτων της κάθε ειδικότητας

 • Αμοιβή στη βάση τιμής μονάδας για επίτευξη δεικτών απόδοσης.

 
(γ) Εργαστήρια:
 • Αμοιβή ανά εργαστηριακή εξέταση ή ομάδα εργαστηριακών εξετάσεων στη βάση τιμής μονάδας.

 
(δ)  Φαρμακοποιοί
 • Αμοιβή ανά πακέτο στη βάση τιμής μονάδας.

 
(ε) Φάρμακα, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και αναλώσιμα:
 • Αποζημίωση ανά προϊόν στη βάση σταθερής τιμής

 
Φάση ΙΙ:
 
(στ) Ενδονοσοκομειακή περίθαλψη:
 • Αμοιβή ανά περιστατικό νοσηλείας στη βάση τιμής μονάδας - Εφαρμόζεται το σύστημα κωδικοποίησης Ομάδων Συγγενών Διαγνώσεων (Diagnosis Related Groups).

 
(ε) Άλλοι επαγγελματίες υγείας  (λογοθεραπευτές, κλινικοί διαιτολόγοι, κλινικοί ψυχολόγοι, νοσηλευτές, μαίες, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές):
 • Αμοιβή ανά υπηρεσία στη βάση τιμής μονάδας για τις ιατρικές πράξεις και δραστηριότητες που καθορίζονται στον κατάλογο δραστηριοτήτων της κάθε κατηγορίας άλλων επαγγελματιών υγείας.

 
(στ) Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών:
 • Αμοιβή ανά υπηρεσία στη βάση τιμής μονάδας.

 
(η) Ασθενοφόρα:
 • Αμοιβή ανά υπηρεσία στη βάση τιμής μονάδας.

 
(θ) Οδοντίατροι:
 • Αμοιβή ανά υπηρεσία.

 
(ι) Κέντρα ιατρικής αποκατάστασης & κέντρα ανακουφιστικής φροντίδας υγείας:
 • Αμοιβή ανά ημέρα (per diem) ή/και  αμοιβή ανά υπηρεσία (θα επιβεβαιωθεί).  


[1] Περιλαμβάνεται ο Προσωπικός Ιατρός για ενήλικες και ο Προσωπικός Παιδίατρος για παιδιά.
Με ποια συχνότητα θα αποζημιώνονται οι παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας;
Στα πλαίσια του ΓεΣΥ οι παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας αποζημιώνονται από τον ΟΑΥ μηνιαίως, τόσο για τις υπηρεσίες για τις οποίες υποβάλλουν απαιτήσεις (αμοιβή ανά υπηρεσία), όσο και για τις υπηρεσίες για τις οποίες δεν υποβάλλουν απαιτήσεις (κατά κεφαλήν αμοιβή και αμοιβή για την επίτευξη δεικτών απόδοσης).
Τι είναι η κατά κεφαλήν αμοιβή;
Είναι το ποσό που λαμβάνει ο προσωπικός ιατρός για κάθε δικαιούχο που είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο δικαιούχων του. Το ύψος του ποσού καθορίζεται με βάση την ηλικιακή κατηγορία του δικαιούχου: π.χ. η κατά κεφαλήν αμοιβή για ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας είναι ψηλότερη από την αντίστοιχη για ενήλικες νεαρής ηλικίας. Το ύψος της κατά κεφαλήν αμοιβής είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των επισκέψεων του δικαιούχου στον προσωπικό ιατρό. 
Πώς υπολογίζεται η κατά κεφαλήν αμοιβή στις περιπτώσεις όπου οι δικαιούχοι αλλάζουν προσωπικό ιατρό;
Στις περιπτώσεις όπου οι δικαιούχοι αλλάζουν προσωπικό ιατρό  κατά τη διάρκεια ενός μηνός, η κατά κεφαλήν αμοιβή υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ημερών που ο δικαιούχος είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο δικαιούχων του κάθε προσωπικού ιατρού.
Τι είναι η αμοιβή ανά υπηρεσία στη βάση τιμής μονάδας;
Η αμοιβή ανά υπηρεσία στη βάση τιμής μονάδας είναι η αμοιβή που λαμβάνουν οι παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας για κάθε υπηρεσία που παρέχουν με βάση τον σχετικό  κατάλογο υπηρεσιών που καθορίζεται για την ομάδα παροχέων στην οποία ανήκουν, η οποία υπολογίζεται στη βάση της τιμής μονάδας. Δηλαδή, με βάση τον σχετικό κατάλογο υπηρεσιών, σε κάθε υπηρεσία αντιστοιχεί ένας συγκεκριμένος αριθμός μονάδων (βαρύτητα), η οποία θα πολλαπλασιάζεται με την τιμή μονάδας έτσι ώστε να υπολογίζεται η αμοιβή για την συγκεκριμένη υπηρεσία. Η τιμή μονάδας υπολογίζεται μηνιαίως με βάση:
 1. Τον μηνιαίο προϋπολογισμό για την συγκεκριμένη ομάδα υπηρεσιών, και

 2. Τον συνολικό αριθμό μονάδων των μηνιαίων απαιτήσεων που υποβάλλονται από τους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας και θα εγκρίνονται από τον Οργανισμό για την συγκεκριμένη ομάδα υπηρεσιών.

Για ποιο λόγο εφαρμόζεται ο μηχανισμός υπολογισμού της τιμής μονάδας (point system);
Ο μηχανισμός υπολογισμού της τιμής μονάδας είναι απαραίτητος για την εφαρμογή του Σφαιρικού Προϋπολογισμού και διασφαλίζει ότι κατά τη διάρκεια ενός έτους δεν εξαντλείται ο προϋπολογισμός που κατανέμεται στην κάθε ομάδα παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Συγκεκριμένα, διασφαλίζεται ότι, ανεξάρτητα από τον όγκο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η τιμή μονάδας αναπροσαρμόζεται σε μηνιαία βάση έτσι ώστε το ύψος της πραγματικής αμοιβής να μην υπερβαίνει τον καθορισμένο ετήσιο προϋπολογισμό για την κάθε ομάδα παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας.
Τι είναι η αμοιβή ανά υπηρεσία στη βάση σταθερής τιμής;
Η αμοιβή ανά υπηρεσία στη βάση σταθερής τιμής είναι η αμοιβή που λαμβάνουν οι παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας για κάθε υπηρεσία που παρέχουν με βάση τον σχετικόκατάλογο υπηρεσιών που καθορίζεται για την ομάδα παροχέων στην οποία ανήκουν, το ύψος της οποίας είναι σταθερό και καθορίζεται στον εν λόγω κατάλογο υπηρεσιών.
Τι είναι η αμοιβή στη βάση τιμής μονάδας για επίτευξη των δεικτών απόδοσης;
Αυτή η μέθοδος αμοιβής αφορά στους προσωπικούς και ειδικούς ιατρούς και η εφαρμογή της αναμένεται να αρχίσει σε μεταγενέστερο στάδιο όταν έχουν συλλεχθεί τα απαραίτητα δεδομένα μέσω του Συστήματος Πληροφορικής μετά την έναρξη του ΓεΣΥ. Οι δείκτες απόδοσης αφορούν, μεταξύ άλλων, στον βαθμό ενημέρωσης του ιατρικού προφίλ του δικαιούχου στο Σύστημα Πληροφορικής, στον αριθμό των παραπομπών, στη συνταγογράφηση φαρμάκων και στη συνταγογράφηση εργαστηριακών και διαγνωστικών εξετάσεων.
Τι είναι ο Σφαιρικός Προϋπολογισμός;
Ο Σφαιρικός Προϋπολογισμός είναι η ετήσια δαπάνη που καθορίζεται από τον ΟΑΥ μετά από διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, η οποία θα διατεθεί για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας στους δικαιούχους του ΓεΣΥ κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους.
Ποιοι θα εισφέρουν στο ΓεΣΥ;
Οι κατηγορίες εισφορέων οι οποίοι καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο του ΓεΣΥ είναι οι ακόλουθες:
 • Μισθωτοί
 • Εργοδότες
 • Κράτος
 • Αυτοτελώς εργαζόμενοι
 • Συνταξιούχοι
 • Εισοδηματίες
 • Αξιωματούχοι
Οι ασθενείς θα επιβαρύνονται σε περίπτωση που επιλέξουν φάρμακο ψηλότερης αξίας από αυτό που καλύπτει το ΓεΣΥ;
Ναι, στην περίπτωση που ένα φάρμακο είναι ανταλλάξιμο και ο ασθενής επιλέξει να πάρει ακριβότερο φάρμακο από αυτό που καλύπτει ο ΟΑΥ, πρέπει να καταβάλει στον φαρμακοποιό το ποσό της Συνεισφορά II, το οποίο ισούται με τη διαφορά μεταξύ της τιμής του φαρμάκου που καλύπτει το ΓεΣΥ και της τιμής του φαρμάκου που επιλέγει ο ασθενής. Το ποσό της Συνεισφοράς Ι καταβάλλεται επιπρόσθετα από το ποσό της συμπληρωμής (€1 ανά φαρμακευτικό προϊόν).