Σφαιρικός Προϋπολογισμός

Τι είναι ο σφαιρικός προϋπολογισμός;

Σφαιρικός προϋπολογισμός είναι η ετήσια δαπάνη για τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καλύπτει το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ). Για την κάθε ομάδα παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας θα καθορίζεται επιμέρους σφαιρικός προϋπολογισμός από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) μετά από διαβουλεύσεις με τους αντίστοιχους εκπροσώπους των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας.
 
Σε οποιοδήποτε οικονομικό έτος, η πραγματική δαπάνη για οποιαδήποτε ομάδα παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας στα πλαίσια του ΓεΣΥ, δεν θα μπορεί να υπερβεί τον προκαθορισμένο σφαιρικό προϋπολογισμό, ανεξαρτήτως του όγκου των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η πρακτική αυτή είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του Συστήματος.
 
Ο ετήσιος σφαιρικός προϋπολογισμός της κάθε ομάδας παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας θα κατανέμεται στους 12 μήνες του έτους και θα διατίθεται πλήρως στους παροχείς υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ