Συνήθεις Ερωτήσεις

Απαντούμε στα ερωτήματα σας

Κάντε κλικ σε μια ερώτηση για να λάβετε απαντήσεις σχετικά με το ΓεΣY

Ποια είναι η νομοθεσία που διέπει το ΓεΣΥ;
Η νομοθεσία που αφορά στο ΓεΣΥ αποτελείται από τους περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμους του 2001 έως 2017 (Νόμος) και δυνάμει αυτούς εκδιδόμενους Κανονισμούς, εσωτερικούς κανονισμούς και Αποφάσεις.
 
Οι Κανονισμοί εκδίδονται από τον ΟΑΥ, εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο
 
Οι εσωτερικοί κανονισμοί εκδίδονται από τον ΟΑΥ, εγκρίνονται από τον Υπουργό και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
 
Οι Αποφάσεις είναι αποφάσεις του ΟΑΥ που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Τι είναι ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ);
Ο ΟΑΥ είναι το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει την ευθύνη για την εφαρμογή, παρακολούθηση και διαχείριση του ΓεΣΥ.
 
Μεταξύ άλλων έχει αρμοδιότητα να διαχειρίζεται το Ταμείο Ασφάλισης Υγείας, να εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση και την παροχή στους δικαιούχους των υπηρεσιών φροντίδας υγείας, χωρίς οποιεσδήποτε διακρίσεις και να συμβάλλεται με τους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας.
Από ποιον διοικείται ο ΟΑΥ;
Ο ΟΑΥ διοικείται και ενεργεί από το 13-μελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:
 • τον πρόεδρο,
 • δύο ως εκ της θέσης τους (ex-officio) μέλη που είναι οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών,
 • δύο μέλη που αντιπροσωπεύουν την Κυβέρνηση,
 • τρία μέλη που αντιπροσωπεύουν τις εργοδοτικές οργανώσεις,
 • τρία μέλη που αντιπροσωπεύουν τις εργατικές οργανώσεις,
 • ένα μέλος που αντιπροσωπεύει τους ασθενείς και
 • ένα μέλος που αντιπροσωπεύει τους αυτοτελώς εργαζόμενους.
Ποιο είναι το εργασιακό καθεστώς των υπαλλήλων του ΟΑΥ;
Οι υπάλληλοι του Οργανισμού διορίζονται και τελούν υπό τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
Οι όροι εργασίας τους και τα επιμέρους θέματα που αφορούν στις εργασιακές τους σχέσεις καθορίζονται στην σχετική δευτερογενή νομοθεσία και ειδικά στους:
 • περί Οργανισμού Ασφάλισης Yγείας (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμούς του 2013,
 • περί Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού)(Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2018,
 • περί Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (τρόπος, διαδικασία ετοιμασίας, τύπος εντύπων και υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης υπαλλήλων) Απόφαση του 2014.
Ποιες είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας υγείας στα πλαίσια του ΓεΣΥ;
Η παρεχόμενη από το Σύστημα φροντίδα υγείας περιλαμβάνει τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που αναφέρονται πιο κάτω, όπως αυτές καθορίζονται με Κανονισμούς ή/και πρωτόκολλα που υιοθετούνται από τον Οργανισμό:
 
(α) φροντίδα υγείαςαπό προσωπικούς ιατρούς (1η Φάση)
 
Οι παρεχόμενες από προσωπικό ιατρό υπηρεσίες φροντίδας υγείας, η αμοιβή, οι ελάχιστες απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας, η διαδικασία εγγραφής στο ΓεΣΥ, η σύναψη σύμβασης με τον ΟΑΥ και η τήρηση αρχείου από τον προσωπικό ιατρό καθορίζονται στον Κανονισμό με τίτλο «οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Προσωπικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2018».
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως αυτές καθορίζονται με Απόφαση, να ζητήσει από τον Υπουργό Υγείας να επιτρέψει σε συγκεκριμένη ειδικότητα ιατρών που επιλέγουν να συμβληθούν με τον ΟΑΥ ως προσωπικοί ιατροί για να παρέχουν ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας σε δικαιούχους που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογό τους.
 

(β) φροντίδα υγείας από ειδικούς ιατρούς  (1η Φάση)

 
Οι παρεχόμενες από ειδικό ιατρό υπηρεσίες φροντίδας υγείας εξαιρούμενης της ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας, ο καθορισμός τωνειδικοτήτων ή ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων ιατρών με τις οποίες ο ΟΑΥ θα συμβάλλεται, η αμοιβή, οι ελάχιστες απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας, η διαδικασία εγγραφής στο ΓεΣΥ, η σύναψη σύμβασης με τον ΟΑΥ και η τήρηση αρχείου από τον ειδικό ιατρό καθορίζονται στον Κανονισμό με τίτλο «οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2018».
 
(γ) εργαστηριακές εξετάσεις (1η Φάση)
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας υγείας από εργαστήρια,η αμοιβή, οι ελάχιστες απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας, η διαδικασία εγγραφής στο ΓεΣΥ, η σύναψη σύμβασης με τον ΟΑΥ και η τήρηση αρχείου από τα εργαστήρια καθορίζονται στον Κανονισμό με τίτλο «οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Εργαστήρια/Εργαστηριακές Εξετάσεις) Κανονισμοί του 2018».
 
(δ) φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικάπροϊόντακαι υγειονομικάείδη (1η Φάση)
 
Αφορά στα αναγκαία φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικάπροϊόντακαι υγειονομικάείδη που χορηγούνται με βάση συνταγή που εκδίδει ιατρός ή οδοντίατρος και τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων και στον κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών (1η Φάση).
 
Υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς, δύναται να επιτρέπεται η χορήγηση φαρμακευτικών προϊόντων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων  και υγειονομικών ειδών τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων και στον κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών.
 
(ε) φροντίδα υγείας από νοσηλευτές και μαίες (2η Φάση)
(στ) ανακουφιστική φροντίδα υγείας (2η Φάση)
(ζ) φροντίδα υγείας από άλλους επαγγελματίες υγείας (2η Φάση)
(η) ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας (2η Φάση)
(θ) προληπτική οδοντιατρική φροντίδα υγείας (2η Φάση)
(ια) κατ΄οίκον επισκέψεις από νοσηλευτές (2η Φάση)
(ιβ) μεταφορά δικαιούχου με ασθενοφόρο (2η Φάση)
(ιγ) φροντίδα υγείας όπως καθορίζεται με Κανονισμούς, σε περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών (2η Φάση)
 
Η παρεχόμενη φροντίδα υγείας δεν περιλαμβάνει χρόνια ψυχιατρική ιδρυματική ή υποχρεωτική φροντίδα η οποία παρέχεται δυνάμει των διατάξεων του περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμου.
Ποιες απαιτήσεις έχει ο ΟΑΥ από τους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας;
Ο ΟΑΥ δύναται να απαιτεί από όλους τους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας όπως αυτοί ή/και το προσωπικό τους προβαίνουν στα ακόλουθα:
 • παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στην αποτελεσματική εφαρμογή και λειτουργία του ΓεΣΥ,

 • παρακολουθούν επιμορφωτικά σεμινάρια τα οποία κατά καιρούς οργανώνονται,

 • εφαρμόζουν εκείνες τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες, τα πρότυπα ασφάλειας δικαιούχων ή και ποιότητας που υιοθετούνται από το ΓεΣΥ,

 • τηρούν αρχεία για τους δικαιούχους,

 • υποβάλλουν μαζί με τις απαιτήσεις τους για καταβολή αμοιβής για τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που έχουν παρασχεθεί, στοιχεία στον καθορισμένο από τον ΟΑΥ τύπο,

 • επιτρέπουν την είσοδο στις εγκαταστάσεις τους σε εξουσιοδοτημένα από τον ΟΑΥ πρόσωπα για σκοπούς ελέγχου,

 • παρέχουν τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας, χωρίς οποιεσδήποτε δυσμενείς διακρίσεις.

Μπορώ να πάρω υπηρεσίες φροντίδας υγείας από το εξωτερικό ;
Υπάρχει η δυνατότητα λήψης υπηρεσιών φροντίδας υγείας βάσει διαδικασιών που θέτει ο ΟΑΥ και κατόπιν εξέτασης του κάθε αιτήματος ξεχωριστά. 
Πώς θα λαμβάνω ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας μέχρι τον Ιούνιο του 2020 που η υπηρεσία αυτή θα ενταχθεί στο ΓεΣΥ ;
Μέχρι την 1η Ιουνίου του 2020, οι ασθενείς θα λαμβάνουν υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας με τον ίδιο τρόπο που ισχύει σήμερα, δηλαδή αν κάποιος είναι δικαιούχος του δημοσίου θα λαμβάνει  δωρεάν υπηρεσίες από τα δημόσια νοσηλευτήρια. Αν δεν είναι δικαιούχος του δημοσίου, θα λαμβάνει αυτές τις υπηρεσίες, που είναι προς το παρόν εκτός ΓεΣΥ, με προσωπικά του έξοδα ή  μέσω  ιδιωτικής ή ομαδικής ασφαλιστικής κάλυψης αν αυτό εφαρμόζεται από τον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα.     
Πώς μπορώ να παρέχω υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο ΓεΣΥ ;
Για να μπορείτε να παρέχετε υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο ΓεΣΥ ισχύουν τα ακόλουθα:
 • Για φυσικά πρόσωπα: Όλα τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο ΓεΣΥ πρέπει να εγγραφούν  πρώτα  στο ΓεΣΥ ως επαγγελματίες υγείας δηλώνοντας την  υπηρεσία που επιθυμούν να παρέχουν και ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην ερώτηση  10.  Ακολούθως θα υποβάλουν αίτηση σύναψης σύμβασης για την υπηρεσία που επιθυμούν να παρέχουν εφόσον επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες ως αυτοεργοδοτούμενοι. Αν εργοδοτούνται από κάποιο νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις προσώπων, ή τις κρατικές υπηρεσίες, τότε την αίτηση σύναψης σύμβασης θα την υποβάλει ο εργοδότης του εν λόγω φυσικού προσώπου.    
 • Για μη φυσικά πρόσωπα: Όλα τα νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προσώπων και οι κρατικές υπηρεσίες που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο ΓεΣΥ πρέπει να εγγραφούν  πρώτα  στο ΓεΣΥ δηλώνοντας την  υπηρεσία που επιθυμούν να παρέχουν (μια ξεχωριστή αίτηση για κάθε υπηρεσία) ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην ερώτηση  10,  και ακολούθως να υποβάλουν την αίτηση σύναψης σύμβασης για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.   
Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής στο ΓεΣΥ για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας;
Η διαδικασία εγγραφής στο ΓεΣΥ για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας περιγράφεται στους επί μέρους Κανονισμούς για κάθε υπηρεσία (ΠΙ, ΕΙ, φάρμακα, εργαστήρια).
Το πρόσωπο που επιθυμεί να εγγραφεί στο ΓεΣΥ για την παροχή υπηρεσιώνφροντίδας υγείας υποχρεούται να προβεί στα ακόλουθα βήματα:
 • να συμπληρώσει και να υποβάλει μέσω του συστήματος πληροφορικής – Πύλη Παροχέων - την αίτηση εγγραφής στο ΓεΣΥ για μια συγκεκριμένη υπηρεσία (υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση για κάθε υπηρεσία),
 • να εκτυπώσει, να υπογράψει και να αποστείλει ταχυδρομικώς στον ΟΑΥ την αίτηση εγγραφής που υπέβαλε ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος πληροφορικής, επισυνάπτοντας τα πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα των υποστηρικτικών έγγραφων που καθορίζονται στην αίτηση.
Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, ο ΟΑΥ ενημερώνει σχετικά τον αιτητή και ακολούθως ο ΟΑΥ δύναται να καλέσει τον αιτητή να προσέλθει για να γίνει ταυτοποίηση του και να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής.
 
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο ΟΑΥ ενημερώνει σχετικά τον αιτητή αιτιολογώντας δεόντως τον/τους λόγους απόρριψης.
Ποια είναι η διαδικασία σύναψης σύμβασης παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας με τον ΟΑΥ;
Το πρόσωπο που επιθυμεί να συνάψει σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας πρέπει:
 
(α) πρώτα να εγγραφεί στο ΓεΣΥ ως πρόσωπο που επιθυμεί να παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο πλαίσιο του ΓεΣΥ για μια συγκεκριμένη υπηρεσία ,
 
(β) να συμπληρώσει και να υποβάλει μέσω του συστήματος πληροφορικής - Πύλη Παροχέα - την αίτηση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, και
 
(γ) να εκτυπώσει, να υπογράψει και να αποστείλει ταχυδρομικώς στον ΟΑΥ την αίτηση σύναψης σύμβασης που υπέβαλε ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος πληροφορικής, επισυνάπτοντας τα πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα των υποστηρικτικών έγγραφων που καθορίζονται στην αίτηση.
 
Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά από τον ΟΑΥ και καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο ΟΑΥ ενημερώνει σχετικά τον αιτητή αιτιολογώντας δεόντως τον/τους λόγους απόρριψης.
 
Σημειώνεται ότι η αίτηση εγγραφής στο ΓεΣΥ και η αίτηση για σύναψη σύμβασης μπορούν να υποβληθούν ταυτόχρονα.
Μπορεί ένα φυσικό πρόσωπο να παρέχει πέραν της μιας υπηρεσίας φροντίδας υγείας στα πλαίσια του ΓεΣΥ;
Φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραφεί ως ΠΙ δε δύναται να παρέχουν άλλη υπηρεσία στα πλαίσια  του ΓεΣΥ.  Επίσης φυσικά  πρόσωπα που έχουν εγγραφεί ως ΕΙ, διευθυντές εργαστηρίων ή/και φαρμακοποιοί δε δύναται  να εγγραφούν ως ΠΙ.  
Μπορεί ένα νομικό πρόσωπο να παρέχει πέραν της μιας υπηρεσίας φροντίδας υγείας στα πλαίσια του ΓεΣΥ;
Ένα νομικό πρόσωπο δύναται να παρέχει οποιαδήποτε, κάποιες ή/και όλες τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καλύπτει το ΓεΣΥ νοουμένου ότι τηρεί τις διατάξεις του Νόμων και των Κανονισμών και δηλώσει τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο θα παρέχει εκ μέρους του την κάθε μια από τις υπηρεσίες για τις οποίες συμβάλλεται.
Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής δικαιούχου στο ΓεΣΥ;
Ο δικαιούχος που επιθυμεί να λάβει υπηρεσίες φροντίδας υγείας από το ΓεΣΥ υποχρεούται να εγγραφεί στο ΓεΣΥ σύμφωνα με τις διαδικασίες εγγραφής που καθορίζονται με Απόφαση του ΟΑΥ.
Τι είναι ο Επίτροπος Εποπτείας;
Ο Επίτροπος Εποπτείας διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και έχει αρμοδιότητα να εξετάζει παράπονα που υποβάλλονται από οποιοδήποτε πρόσωπο σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση, πράξη ή παράλειψη του ΟΑΥ αναφορικά με τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καλύπτονται από τον ΟΑΥ, οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο πλαίσιο εφαρμογής της σύμβασης που υπογράφουν με τον ΟΑΥ ή οποιαδήποτε απόφαση, πράξη ή παράλειψη του ΟΑΥ σε σχέση με τους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας. 
Επιπρόσθετα ο  Επίτροπος δύναται να εξετάζει αυτεπάγγελτα οποιοδήποτε θέμα γενικότερου ενδιαφέροντος που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή και λειτουργία του ΓεΣΥ και να διερευνά, μετά από εντολή του Υπουργικού Συμβουλίου, οποιοδήποτε θέμα αφορά στη λειτουργία και εφαρμογή του ΓεΣΥ.
Ποιος μπορεί να υποβάλει παράπονο στον Επίτροπο Εποπτείας;
Παράπονο στον Επίτροπο Εποπτείας μπορεί να υποβάλει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον από τη διερεύνηση του παραπόνου, είτε προσωπικά είτε μέσω δεόντως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, είτε από τους νόμιμους κληρονόμους του και σε περίπτωση ανηλίκου προσώπου, από τον κηδεμόνα του.
Οι παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας υποχρεούνται να έχουν ασφαλιστική κάλυψη;
Οι παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας οφείλουν να καλύπτονται από ασφαλιστική κάλυψη έναντι αμέλειας αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών φροντίδας υγείας από ανεξάρτητο ασφαλιστικό ίδρυμα ή οργανισμ
Τι είναι το Ιατροσυμβούλιο;
Το Ιατροσυμβούλιο διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΥ και έχει αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών  στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με την αναγκαιότητα μετάβασης δικαιούχων στο εξωτερικό για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας, την παροχή συμβουλών για τη διασφάλιση της συνεχούς παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας και την παρακολούθηση των δικαιούχων τόσο πριν όσο και μετά τη μετάβασή τους στο εξωτερικό, την παροχή συμβουλών στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τη σκοπιμότητα παροχής δαπανηρών ή περιορισμένης ή αμφιβόλου αποτελεσματικότητας υπηρεσιών φροντίδας υγείας και την άσκηση οποιασδήποτε  άλλης αρμοδιότητας του ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Τι είναι το Δευτεροβάθμιο Ιατροσυμβούλιο;
Το Δευτεροβάθμιο Ιατροσυμβούλιο διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και έχει αρμοδιότητα τη γνωμοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΥ για ενστάσεις κατά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και την άσκηση οποιασδήποτε άλλης αρμοδιότητας που δύναται να του ανατεθεί από τον Υπουργό Υγείας. 
Τι είναι η Επιτροπή Ελέγχου;
Η Επιτροπή Ελέγχου διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και έχει σκοπό τη διασφάλιση της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών φροντίδας υγείας και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων σχετικά με συγκεκριμένα περιστατικά μη άσκησης εύλογης επιδεξιότητας ή προσοχής από μέρους του παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Στην Επιτροπή Ελέγχου συμμετέχουν, ανάλογα με το υπό εξέταση θέμα, και εκπρόσωποι της οικείας ιατρικής εταιρείας ή/και άλλου οικείου επιστημονικού ή/και επαγγελματικού φορέα, καθώς και εκπρόσωπος των ασθενών με ειδική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Πότε τίθεται σε εφαρμογή το ΓεΣΥ;
Την 1η Ιουνίου 2019 τίθεται σε εφαρμογή η πρώτη φάση λειτουργίας του ΓεΣΥ στην οποία περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας από προσωπικούς και ειδικούς ιατρούς, η φαρμακευτική φροντίδα και οι εργαστηριακές εξετάσεις.
 
Την 1η Ιουνίου 2020 τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το ΓεΣΥ στην οποία περιλαμβάνεται η ενδονοσοκομειακή φροντίδα, η παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών, η παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας από παροχείς ασθενοφόρων, η παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας νοσηλευτών, μαιών και άλλων επαγγελματιών υγείας, η ανακουφιστική φροντίδα υγεία, η ιατρική αποκατάσταση, οι κατ’ οίκον επισκέψεις από νοσηλευτές και η προληπτική οδοντιατρική φροντίδα υγείας.