Συνήθεις Ερωτήσεις

Απαντούμε στα ερωτήματα σας

Κάντε κλικ σε μια ερώτηση για να λάβετε απαντήσεις σχετικά με το ΓεΣY

1. Πώς θα ενημερώνομαι για το ποια νοσηλευτήρια είναι εντός ΓΕΣΥ για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας;
Τα  νοσηλευτήρια που έχουν  συνάψει  σύμβαση με τον ΟΑΥ για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Ο εν λόγω κατάλογος, επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
2. Θα μπορώ να επιλέγω ελεύθερα το νοσηλευτήριο από το οποίο θέλω να λάβω υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας;
Ναι, βασική αρχή του ΓεΣΥ είναι το δικαίωμα του ασθενή να επιλέγει ελεύθερα τον παροχέα της επιλογής του. Σημαντικό όμως να αναφερθεί ότι για να παρέχεται η ενδονοσοκομειακή περίθαλψη εντός ΓεΣΥ, πρέπει το νοσηλευτήριο καθώς και ο θεράπων ιατρός να συμμετέχουν στο ΓεΣΥ. Για αυτό ο δικαιούχος προτού λάβει την υπηρεσία πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι δύο αυτές προϋποθέσεις (συμμετοχή στο ΓεΣΥ θεράπων ιατρού και νοσηλευτηρίου), ικανοποιούνται.
3. Ποιος θα με παραπέμπει σε νοσηλευτήριο για ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας;
Η παραπομπή για ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας γίνεται από προσωπικούς ιατρούς, ειδικούς ιατρούς. Παραπομπή σε νοσηλευτήριο μπορεί να γίνεται και από ένα νοσηλευτήριο σε άλλο.  
 
Για επείγοντα περιστατικά όπου ο δικαιούχος βρίσκεται ήδη σε ΤΑΕΠ γίνεται εισαγωγή στο νοσηλευτήριο και το παραπεμπτικό εκδίδεται από τον θεράποντα ειδικό ιατρό του νοσηλευτηρίου όπου εισάχθηκε ο δικαιούχος ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία επίσκεψης στο σύστημα πληροφορικής για να καταστεί δυνατή η υποβολή απαίτησης. 
4. Ποιες υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας είναι εντός και ποιες εκτός ΓεΣΥ;
Το ΓεΣΥ κατά κανόνα καλύπτει όλες τις ιατρικά αναγκαίες υπηρεσίες που χρήζουν ενδονοσοκομειακής περίθαλψης εξαιρουμένων των επεμβάσεων της κοσμητικής ιατρικής. 
5. Το ΓεΣΥ καλύπτει μονόκλινο δωμάτιο για ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας;
Το ΓεΣΥ καλύπτει τη διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο. Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει τη διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο, όμως το νοσηλευτήριο δικαιούται να χρεώσει για την συγκεκριμένη αναβάθμιση.    
6. Τι πληρώνει ο δικαιούχος για ενδονοσοκομειακή φροντίδα; Yπάρχει συμπληρωμή ή 'αλλες χρεώσεις που δικαιούται να χρεώσει το νοσηλευτήριο;
Δεν υπάρχει συμπληρωμή στην ενδονοσοκομειακή περίθαλψη. Το νοσηλευτήριο μπορεί να χρεώσει τον ασθενή μόνο για διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο.
7. Ποιος θα αποφασίζει ποια εισαγωγή σε ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας θα έχει προτεραιότητα;
Οι θεράποντες ιατροί και τα νοσηλευτήρια θα δίδουν προτεραιότητα στα επείγοντα περιστατικά.
8. Πώς θα ενημερώνομαι ποιο νοσηλευτήριο έχει διαθεσιμότητα (ελεύθερες κλίνες) για να αποταθώ σε αυτό;
Ο δικαιούχος για να λάβει ενδονοσοκομειακή φροντίδα πρέπει να διαθέτει παραπεμπτικό το οποίο θα εκδώσει ο θεράπον ιατρός, ο οποίος θα τον ενημερώσει και για τη διαθεσιμότητα του νοσηλευτηρίου.
9. Θα μπορεί ένας ιατρός του ΓεΣΥ να παρέχει υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής σε πέραν του ενός νοσηλευτηρίου;
Ναι, μπορεί, όμως βασική προϋπόθεση είναι ότι τα εν λόγω νοσηλευτήρια συμμετέχουν στο ΓεΣΥ.
10. Ιατρός εντός ΓεΣΥ για παροχή εξωνοσοκομειακών υπηρεσίων μπορεί να παρέχει υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής σε νοσοκομείο εκτός του ΓεΣΥ;
Ο ιατρός που συμμετέχει στο ΓεΣΥ δικαιούται να παρέχει ενδονοσοκομειακές υπηρεσίες μόνο μέσω νοσηλευτηρίων που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ.
11. Ιατρός που δεν εντάχθηκε στο ΓεΣΥ θα δικαιούται να προσφέρει υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής σε νοσηλευτήριο του ΓεΣΥ; Τι θα χρεώνει;
Για να αποζημιωθεί μια πράξη από τον Οργανισμό ΑσφάλισηςΥγείας πρέπει το νοσηλευτήριο και ο θεράπον ιατρός να συμμετέχουν στο ΓεΣΥ.
12. Θα εκδίδουν συνταγές τα νοσηλευτήρια ή και παραπεμπτικά με την έκδοση του εξιτηρίου;
 
Εκδίδονται  τα απαραίτητα παραπεμπτικά για επίσκεψη σε ειδικό ιατρό, εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις καθώς  και συνταγές για φάρμακα.
13. Τι είναι ο κατάλογος Z? Τι πρέπει να γνωρίζει για αυτό το θέμα ο δικαιούχος;
Ο κατάλογος Ζ αφορά κυρίως τους παροχείς ενδονοσοκομειακής φροντίδας. Είναι κατάλογος που περιλαμβάνει υψηλής δαπάνης φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, υγειονομικά είδη,  ιατρικά αναλώσιμα, και κλινικές διαδικασίες τα οποία παρέχονται από νοσηλευτήρια στα πλαίσια της ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας.
14. Τι θα καταχωρείται στον ιατρικό μου φάκελο για τις υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής;
Στο Σύστημα Πληροφορικής του ΓεΣΥ καταχωρούνται οι διαγνώσεις, οι δραστηριότητες, το DRG και τα αναλώσιμα που αφορούν στο ενδονοσοκομειακό περιστατικό του δικαιούχου. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Ιατρικό Ιστορικό του δικαιούχου που είναι  προσβάσιμος μέσω της Πύλης Δικαιούχων. 
15. Θα υπάρχει η ανάγκη για εξασφάλιση προέγκρισης από τον ΟΑΥ πριν λάβω κάποια υπηρεσία ενδονοσοκομειακής;
Για συγκεκριμένες υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας καθώς και ορισμένα ιατροτεχνολογικά είδη, υπάρχει η ανάγκη υποβολής αιτήματος  προέγκρισης από το νοσηλευτήριο/θεράπον ιατρό προς τον ΟΑΥ.
16. Πότε θα ενταχθούν οι υπόλοιπες υπηρεσίες στο ΓεΣΥ;
Ο Οργανισμός θα ανακοινώσει τις ημερομηνίες ένταξης των υπόλοιπων υπηρεσιών φροντίδας υγείας για την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ σε μεταγενέστερο στάδιο.
17. Θα ενταχθούν τα φάρμακα της 2ης φάσης στον κατάλογο του ΓεΣΥ από 1η Ιουνίου;
Τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα/αναλώσιμα της 2ης φάσης θα εξακολουθήσουν να αποζημιώνονται και να παρέχονται όπως γίνεται μέχρι τώρα από τα νοσοκομειακά φαρμακεία του δημοσίου.
18. Ποιά η διαδικασία σε περίπτωση που δικαιούχος του ΓεΣΥ επιθυμεί, ή ο ΕΙ κρίνει, ότι κάποια επέμβαση πρέπει να γίνει στο εξωτερικό;
Οι αποστολές στο εξωτερικό, κατόπιν έγκρισης Ιατροσυμβουλίου, συνεχίζουν να διεκπεραιώνονται για τον Οργανισμό, από το Υπουργείο Υγείας.
19. Θα συνεχίσουν να ισχύουν τα κουπόνια του ΥΥ για εγχειρήσεις;
Το Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσει την διαδικασία κουπονιού για υπηρεσίες φροντίδας υγείας που δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ και μέχρι να διασφαλιστεί επάρκεια.