Νομοθεσία


1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Α. Νόμοι

Ο περί του Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος του 2001 (Ν.89(Ι)/2001), όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, αποτελεί το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και την εφαρμογή του ΓεΣΥ.
 
Θα βρείτε τους Νόμους αναλυτικά πιο κάτω:
 
Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023
Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022​
Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020​
Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017
Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005
Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας Τροποποιητικός Νόμος του 2004
Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002
Ο περι του Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος 89(I)/2001
 
Ενοποιημένο κείμενο των περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων του 2001 μέχρι 2022 :
Ενοποιημένο κείμενο Νόμων
 

Β. Κανονισμοί

 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Οδοντίατροι) Κανονισμοί του 2020
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας) Κανονισμοί του 2020
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Νοσηλευτές και Μαίες) Κανονισμοί του 2020
 
Οι περι ΓεΣΥ (Συντηρούμενα Τέκνα Δικαιούχου Ηλικίας άνω των Είκοσι Ενός Ετών και Απόδειξη Συνήθους Διαμονής) Κανονισμοί του 2019
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Συμπληρωμή, Μέγιστη Συμπληρωμή, Συνεισφορά Ι
και Συνεισφορά ΙΙ) Κανονισμοί του 2019
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Διαδικασία Είσπραξης, Καταβολής και Παρακράτησης Εισφορών) Κανονισμοί του 2019 
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Εργαστήρια) Κανονισμοί του 2019
 
Οι περι Γενικού Συστήματος Υγείας (Φαρμακοποιοί, Φαρμακευτικά Προϊόντα, Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και Υγειονομικά Είδη) Κανονισμοί του 2019
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2019
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Προσωπικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2019

 
Γ. Εσωτερικοί Κανονισμοί
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Προσωπικοί Ιατροί) (Τροποποιητικοί) Εσωτερικοί Κανονισμοί (Αρ. 1) του 2023

Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Φροντίδα υγείας σε περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών σε Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ)) Εσωτερικοί Κανονισμοί του 2023
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικό Σύστημα για Εθελοντική Ασφάλιση) Εσωτερικοί Κανονισμοί του 2022
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Συμβουλευτική Επιτροπή Αποζημίωσης Φαρμάκων) Εσωτερικοί Κανονισμοί του 2020
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Εθελοντική Ασφάλιση) Εσωτερικοί Κανονισμοί του 2020
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων, Υποεπιτροπές, Καταρτισμός Καταλόγου Φαρμακευτικών Προϊόντων και Καταλόγου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Υγειονομικών Ειδών) Εσωτερικοί Κανονισμοί του 2019 (ΚΔΠ 75)

Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων, Υποεπιτροπές, Καταρτισμός Καταλόγου Φαρμακευτικών Προϊόντων και Καταλόγου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Υγειονομικών Ειδών) Εσωτερικοί Κανονισμοί του 2019 έως (Αρ.1) του 2023
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) Εσωτερικοί Κανονισμοί του 2019
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Προσωπικοί Ιατροί) Εσωτερικοί Κανονισμοί του 2019
 
Δ. Αποφάσεις
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Νοσηλευτηρίων και Αποζημίωσης των Ειδών του Καταλόγου ZD και των Υπηρεσιών των Καταλόγων ΖF και ΖP για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2023 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023) Αποφάσεις του 2024
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Aμοιβής Άλλων Επαγγελματιών Υγείας, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2023 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023) Αποφάσεις του 2024
 
Oι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Νοσηλευτηρίων για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών μέσω Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2023 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023) Αποφάσεις του 2023
 
Οι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Νοσηλευτών και Μαιών, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2023 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023) Αποφάσεις του 2023
 
Oι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Προσωπικών Ιατρών για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2023 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023) Αποφάσεις του 2023
 
Oι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Ειδικών Ιατρών, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2023 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023) Αποφάσεις του 2023
 
Οι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Οδοντιάτρων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2023 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023) Αποφάσεις του 2023
 
Οι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Επιστημονική Επιτροπή Ιατρών) Αποφάσεις του 2023
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Εργαστηρίων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2023 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023) Αποφάσεις του 2023

Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Νοσηλευτηρίων για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών μέσω Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022) Αποφάσεις του 2023

Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Νοσηλευτηρίων και Αποζημίωσης των Ειδών των Καταλόγων Ζ και ΖΦ και των Υπηρεσιών του Καταλόγου ΖΔ για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2022) Αποφάσεις του 2023
 
Οι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Παροχέων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Εφημερίας, για την περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2023 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023) Αποφάσεις του 2023

Oι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας Ύψος Αμοιβής Παροχέων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Εφημερίας για την περίοδο από την 1η Ιουνίου 2022 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022 Αποφάσεις του 2022

Oι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Φαρμακοποιών για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022) Αποφάσεις του 2022

Οι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Νοσηλευτών και Μαιών, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022) Αποφάσεις του 2022

Οι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Οδοντιάτρων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022) Αποφάσεις του 2022

Οι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Άλλων Επαγγελματιών Υγείας, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022) Αποφάσεις του 2022

Oι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Εργαστηρίων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022) Αποφάσεις του 2022


Oι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Ειδικών Ιατρών, για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2022 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022) (Τροποποιητικές) Αποφάσεις (Αρ. 1) του 2022
 
Oι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Προσωπικών Ιατρών για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022) Αποφάσεις του 2022
 
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Διαδικασία Εγγραφής, Αλλαγής και Διαγραφής από τον Κατάλογο Δικαιούχου Προσωπικού Ιατρού) (Τροποποιητικές) Αποφάσεις (Αρ. 1) του 2022
 
Οι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Σύσταση Εξειδικευμένων Σωμάτων και Επιτροπών) (Τροποποιητικές) (Αρ. 2) Αποφάσεις του 2022
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Οδοντιάτρων, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021) (Τροποποιητικές) (Αρ. 1) Αποφάσεις του 2022
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Νοσηλευτών και Μαιών, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021) (Τροποποιητικές) (Αρ. 1) Αποφάσεις του 2022
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Νοσηλευτηρίων και Αποζημίωσης των Ειδών των Καταλόγων Ζ και ΖΦ και των Υπηρεσιών του Καταλόγου ΖΔ για την περίοδο από την 1 η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021) Αποφάσεις του 2022
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Νοσηλευτηρίων για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών μέσω Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) για την περίοδο από την 1 η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021) Αποφάσεις του 2022
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Άλλων Επαγγελματιών Υγείας, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021) (Τροποποιητικές) (Αρ. 1) Αποφάσεις του 2022
 
Οι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Σύσταση Εξειδικευμένων Σωμάτων και Επιτροπών) (Τροποποιητικές) (Αρ.1) Αποφάσεις του 2021
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Φαρμακοποιών για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021) Αποφάσεις του 2021
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Εργαστηρίων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31 η Δεκεμβρίου 2021) Αποφάσεις του 2021
 
 
 
 
 
 
Οι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Νοσηλευτηρίων και Αποζημίωσης των Ειδών των Καταλόγων Ζ και ΖΦ και των Υπηρεσιών του Καταλόγου ΖΔ για την περίοδο από την 1 η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021) Αποφάσεις του 2021
 
 
Οι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Προσωπικών Ιατρών για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31 η Δεκεμβρίου 2021) Αποφάσεις του 2021
 
Oι περί του ΓεΣΥ (Ύψος Αμοιβής Οδοντιάτρων για την περίοδο από την 1.1.2021 μέχρι 31.12.2021) Αποφάσεις του 2020
 
Οι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Εργαστηρίων για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2020 μέχρι και την 31 η Δεκεμβρίου 2020) Αποφάσεις του 2020
 
Oι περί του ΓεΣΥ (Ύψος Αμοιβής Οδοντιάτρων για την περίοδο από την 1.12 2020 μέχρι 31.12.2020) Αποφάσεις του 2020
 
Oι περί του ΓεΣΥ (Ύψος Αμοιβής Νοσηλευτών και Μαιών, για την περίοδο από την 1.1.2021 μέχρι 31.12.2021) Αποφάσεις του 2020
 
Oι περί του ΓεΣΥ (Ύψος Αμοιβής Νοσηλευτών και Μαιών, για την περίοδο από την 1.12.2020 μέχρι 31.12.2020) Αποφάσεις του 2020
 
Οι περί του ΓεΣΥ (Ύψος Αμοιβής Άλλων Επαγγελματιών Υγείας, για την περίοδο από την 1.1.21 μέχρι 31.12.21) Αποφάσεις του 2020
 
Οι περί του ΓεΣΥ (Ύψος Αμοιβής Άλλων Επαγγελματιών Υγείας, για την περίοδο από την 1.1.20 μέχρι 31.12.20) Αποφάσεις του 2020
 
Οι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Διαδικασία Εγγραφής, Αλλαγής και Διαγραφής από κατάλογο προσωπικού ιατρού (Τροποποιητικές) Αποφάσεις(Αρ.1) του 2020
 
Oι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Σύσταση Εξειδικεύμενων Σωμάτων και Επιτροπών) Αποφάσεις του 2020
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ασφαλιστική Kάλυψη Έναντι Αμέλειας) Αποφάσεις του 2020
 
Οι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Νοσηλευτηρίων και Αποζημίωσης των Ειδών των Καταλόγων Ζ και ΖΦ και των Υπηρεσιών του Καταλόγου ΖΔ για την περίοδο από την 1η Ιουνίου 2020 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020) Αποφάσεις του 2020
 
Οι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Φαρμακοποιών για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020) Αποφάσεις του 2020
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Αναπλήρωση Προσωπικών Ιατρών) Αποφάσεις του 2020
 
 
Οι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Ειδικών Ιατρών για την περίοδο από την 1.7.20 μέχρι και την 31.12.20) Αποφάσεις του 2020
 
Οι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Προσωπικών Ιατρών για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και την 31ην Δεκεμβρίου 2020) Αποφάσεις του 2019
 
Οι περι Γενικού Συστήματος Υγείας (Ασφαλιστική Κάλυψη έναντι αμέλειας) Αποφάσεις του 2020
 
Αποφάσεις αμοιβής Φαρμακοποιών (Τροποποιητικές)(Αρ.2) του 2019​
 
Oι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας  (Επιστροφή ποσού εισφοράς που καταβλήθηκε στο Ταμείο για ποσό πέραν του μέγιστου ποσού εισφορών) Αποφάσεις του 2020
 
Οι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Ειδικών Ιατρών με Ειδικότητα στην Πυρηνική Ιατρική για την περίοδο από την 1.6.19 μέχρι και την 31.12.19) Αποφάσεις του 2019
 
Οι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Φαρμακοποιών για την περίοδο από την 1η Ιουνίου 2019 μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2019) Αποφάσεις του 2019
 
Οι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Ειδικών Ιατρών με Ειδικότητα στην Παθολογική Ανατομική ή στην Κυτταρολογία για την περίοδο από την 1.6.19 μέχρι και την 31.12.19) Αποφάσεις του 2019
 
Οι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Ειδικών Ιατρών με Ειδικότητα στην Παθολογική Ανατομική ή στην Κυτταρολογία για την περίοδο από την 1.6.19 μέχρι και την 31.12.19) Αποφάσεις του 2019
 
Οι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Διαδικασία Εγγραφής, Αλλαγής και Διαγραφής απο κατάλογο προσωπικού ιατρού (Τροποποιητικές)(Αρ.2) Αποφάσεις του 2019
 
Οι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Kαθορισμός των διαδικασιών εγγραφής και διαγραφής των διαικούχων στο Σύστημα καθώς και των διαδικασιών έναρξης, ανανέωσης και τερματισμού του δικαιώματος σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο Σύστημα) Αποφάσεις του 2019
 
Oι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας ( Ύψος αμοιβής Εργαστηρίων για την περίοδο από την 1η Ιουνίου 2019 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019) Αποφάσεις του 2019
 
 Oι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας ( Ύψος αμοιβής ειδικών ιατρών με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική ή Ακτινολογία για την περίοδο από την 1η Ιουνίου 2019 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019) Αποφάσεις του 2019
 
Oι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Ειδικών Ιατρών εξαιρουμένων των ειδικών ιατρών με ειδικότητα στην Aκτινολογία, Παθολογική Ανατομία, Ιατρική Βιοπαθολογία, Μικροβιολογία, Κυτταρολογία και Πυρηνική Ιατρική για την περίοδο από την 1η Ιουνίου 2019 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2019) Αποφάσεις του 2019
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Διαδικασία Εγγραφής, Αλλαγής και Διαγραφής από τον Κατάλογο Δικαιούχου Προσωπικού Ιατρού  ) Αποφάσεις του 2019
 
Οι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Προσωπικών Ιατρών για την περίοδο από την 1η Ιουνίου 2019 μέχρι και την 31ην Δεκεμβρίου 2019) (Τροποποιητικές) (Αρ. 2) Αποφάσεις του 2019
 
Οι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Προσωπικών Ιατρών για την περίοδο από την 1η Ιουνίου 2019 μέχρι και την 31ην Δεκεμβρίου 2019) (Τροποποιητικές) (Αρ. 3) Αποφάσεις του 2019
 
Οι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Προσωπικών Ιατρών για την περίοδο από την 1η Ιουνίου 2019 μέχρι και την 31ην Δεκεμβρίου 2019) Αποφάσεις του 2019
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ασφάλιση Ελάχιστου Ποσού) Αποφάσεις του 2019 (Άτυπη ενοποίηση)
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ασφάλιση Ελάχιστου Ποσού) (Τροποποιητικές) (Αρ. 2) Αποφάσεις του 2019
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ασφάλιση Ελάχιστου Ποσού) Αποφάσεις του 2019
 
Ε. Διατάγματα
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Συμπληρωμή, Μέγιστη Συμπληρωμή, Συνεισφορά Ι και Συνεισφορά ΙΙ) Κανονισμοί του 2019 έως Διάταγμα (Αρ. 3) του 2024
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Προσωπικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2019 έως Διάταγμα (Αρ. 3) του 2023
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Εργαστήρια) Κανονισμοί του 2019 έως Διάταγμα (Αρ. 2) του 2023
 
Oι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας) Κανονισμοί του 2020 έως Διάταγμα (Αρ. 1) του 2023

Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Συμπληρωμή,Μέγιστη Συμπληρωμή, Συνεισφορά Ι και Συνεισφορά ΙΙ) Διάταγμα (Αρ. 2) του 2023
 
Oι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Προσωπικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2019 έως Διάταγμα (Αρ. 2) του 2022
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Συμπληρωμή, Μέγιστης Συμπληρωμή, Συνεισφορά Ι και Συνεισφορά ΙΙ) Διάταγμα (Αρ. 1) του 2019
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Συμπληρωμή, Μέγιστης Συμπληρωμή, Συνεισφορά Ι και Συνεισφορά ΙΙ) Διάταγμα (Αρ. 2) του 2020
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Διατάγματα Προσωπικών Ιατρών)
 
Περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Εργαστήρια) Διάταγμα (Αρ.1) του 2020
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) Διάταγμα (Αρ.1) του 2020
 

2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Σύνδεσμος)

 

ΣΤ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκύκλιος για την Ενδονοσοκομειακή Φροντίδα Υγείας (13.02.2024)
 
Εγκύκλιος για την παροχή υπηρεσιών εφημερίας
 
Εγκύκλιος για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας απο οδοντιάτρους που ασκούν την ειδικότητα της στοματογναθοπροσωπικής χειρουργικής 
 
Εγκύκλιος για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας απο Νοσηλευτήρια σε περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών
 
Εγκύκλιος Εξέτασης Αίτησης Επανένταξης στο ΓεΣΥ
 
Εγκύκλιος για την Παροχή Υπηρεσιών Ιατρικής Αποκατάστασης
 
Εγκύκλιος για τη Μεταφορά Δικαιούχου με Ασθενοφόρο
 
 

Ζ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Σύμβαση Οδοντίατρου Νομικά Πρόσωπα
Σύμβαση Οδοντίατρου Φυσικά Πρόσωπα
Σύμβαση ΑΕΥ Φυσικά Πρόσωπα Εργοθεραπευτές
Σύμβαση ΑΕΥ Φυσικά Πρόσωπα Κλινικοί Ψυχολόγοι
Σύμβαση ΑΕΥ Φυσικά Πρόσωπα Κλινικοί Διαιτολόγοι
Σύμβαση ΑΕΥ Φυσικά Πρόσωπα Λογοπαθολόγοι
Σύμβαση ΑΕΥ Φυσικά Προσωπα Φυσιοθεραπευτές
Σύμβαση Νοσηλευτών Φυσικά Πρόσωπα
Σύμβαση Μαιών Φυσικά Πρόσωπα