Νομοθεσία


1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Α. Νόμοι

Ο περί του Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος του 2001 (Ν.89(Ι)/2001), όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, αποτελεί το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και την εφαρμογή του ΓεΣΥ.
 
Θα βρείτε τους Νόμους αναλυτικά πιο κάτω:
 
Ο περι του Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος 89(I)/2001
Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002
Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας Τροποποιητικός Νόμος του 2004
Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005
Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017
 
Ενοποιημένο κείμενο των περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων του 2001 μέχρι 2017 :
Ενοποιημένο κείμενο Νόμων
 

Β. Κανονισμοί

Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Προσωπικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2019
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2019
 
 
Οι περι Γενικού Συστήματος Υγείας (Εργαστήρια) Κανονισμοί του 2019

Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Διαδικασία Είσπραξης, Καταβολής και Παρακράτησης Εισφορών) Κανονισμοί του 2019 

 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Συμπληρωμή, Μέγιστη Συμπληρωμή, Συνεισφορά Ι
και Συνεισφορά ΙΙ) Κανονισμοί του 2019
 

Γ. Εσωτερικοί Κανονισμοί

 
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων, Υποεπιτροπές, Καταρτισμός Καταλόγου Φαρμακευτικών Προϊόντων και Καταλόγου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Υγειονομικών Ειδών) Εσωτερικοί Κανονισμοί του 2019 (ΚΔΠ 75)
 

Δ. Αποφάσεις

 
 
 
 
 
 

Ε. Διατάγματα 

Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Διατάγματα Προσωπικών Ιατρών)
 
Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Διάταγμα Συμπληρωμής, Μέγιστης Συμπληρωμής)

2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Σύνδεσμος)

 
 

 

 


3. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ