Νομοθεσία


Α. Νόμοι

Ο περί του Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος του 2001 (Ν.89(Ι)/2001), όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, αποτελεί το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και την εφαρμογή του ΓεΣΥ.
 
Θα βρείτε τους Νόμους αναλυτικά πιο κάτω:
 
Ο περι του Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος 89(I)/2001
Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002
Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας Τροποποιητικός Νόμος του 2004
Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005
Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017
 
Ενοποιημένο κείμενο των περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων του 2001 μέχρι 2017 :
 

Β. Κανονισμοί

 

Γ. Εσωτερικοί Κανονισμοί

 
 

Δ. Αποφάσεις