Οργανωτική Δομή

Διευθύνσεις και τμήματα του ΟΑΥ

Η οργανωτική δομή του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας στην πλήρη της ανάπτυξη θα αποτελείται από πέντε (5) Διευθύνσεις και τρία (3) Τμήματα. Το ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος του Οργανισμού είναι ο Γενικός Διευθυντής. Συνολικά, το οργανόγραμμα προβλέπει (εκατόν δέκα τρεις) 113 μόνιμες θέσεις εργασίας.

Σήμερα, ο Οργανισμός εργοδοτεί εβδομήντα δύο (72) άτομα σε μόνιμες θέσεις και τρία (3) άτομα ως ωρομίσθιο προσωπικό.  Το υφιστάμενο προσωπικό του Οργανισμού είναι οργανωμένο σε τρεις (3) διευθύνσεις με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ενισχύεται με επιπρόσθετο ανθρώπινο δυναμικό εν όψει της εφαρμογής του ΓεΣΥ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ