Συνήθεις Ερωτήσεις

Απαντούμε στα ερωτήματα σας

Κάντε κλικ σε μια ερώτηση για να λάβετε απαντήσεις σχετικά με το ΓεΣY

Ποιες ιατρικές ειδικότητες περιλαμβάνει η παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας από Ειδικούς Ιατρούς σε εξωτερικούς ασθενείς
Πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση δικαιούχων σε ειδικό ιατρό (ΕΙ) και τι πληρώνει ο δικαιούχος κάθε φορά;
Ο δικαιούχος έχει πρόσβαση σε ΕΙ της επιλογής του για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε εξωτερικούς ασθενείς είτε μέσω  παραπομπής από άλλο παροχέα υγείας είτε απευθείας.
 • Σε περίπτωση απευθείας πρόσβασης σε ΕΙ, χωρίς παραπεμπτικό, ο δικαιούχος καταβάλλει τη Συνεισφορά Ι, δηλαδή το ποσό των 25 ευρώ. 
 • Σε περίπτωση πρόσβασης σε ΕΙ μέσω παραπεμπτικού ο δικαιούχος καταβάλλει συμπληρωμή ύψους  6 ευρώ. 
 • Η κάθε ακτινοδιαγνωστική εξέταση από ακτινολόγο μετά από παραπομπή ΠΙ ή ΕΙ χρεώνεται με συμπληρωμή 10 ευρώ.
 • Οι  εξετάσεις από κυτταρολόγους και παθολογοανατόμους δε χρεώνονται με συμπληρωμή.
Σημειώνεται ότι η απευθείας πρόσβαση στην Ειδική Ομάδα ΕΙ για διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς παραπεμπτικό δεν καλύπτεται καθόλου από το ΓεΣΥ.
Ποιοι παροχείς παραπέμπουν σε ΕΙ;
Ο δικαιούχος μπορεί να έχει πρόσβαση σε ΕΙ εφόσον παραπεμφθεί από τους ακόλουθους παροχείς:
 • προσωπικό ιατρό
 • άλλο ειδικό ιατρό
 • νοσηλευτήριο ως παροχέας ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας
Για πόσες επισκέψεις διαρκεί το παραπεμπτικό σε ΕΙ:
 • Από  προσωπικό ιατρό – Κανονικό Παραπεμπτικό - ισχύει  για δυο (2) συνολικά  επισκέψεις και έξι (6) μήνες, Μακροπρόθεσμο Παραπεμπτικό - ισχύει για 12 επισκέψεις και 12 μήνες, Ειδικό Παραπεμπτικό - ισχύει για 1 δραστηριότητα/εξέταση και 30 μέρες.
 • Από  ειδικό ιατρό – Κανονικό Παραπεμπτικό - ισχύει  για δυο (2) συνολικά  επισκέψεις και έξι (6) μήνες, Ειδικό Παραπεμπτικό - ισχύει για 1 δραστηριότητα/εξέταση και 30 μέρες.
 • Από  νοσηλευτήριο  - ισχύει για δυο (2) συνολικά  επισκέψεις στο θεράποντα ιατρό του δικαιούχου και έξι (6) μήνες.
Σε ποιους παροχείς παραπέμπει ο ΕΙ;
Ο ΕΙ παραπέμπει δικαιούχους σε άλλους παροχείς ως ακολούθως:
 • σε άλλη ειδικότητα από τις ειδικότητες ΕΙ που καλύπτει το ΓεΣΥ
 • σε ειδική ομάδα ΕΙ για τη διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων. Στην ειδική ομάδα ΕΙ ανήκουν οι πιο κάτω ιατρικές ειδικότητες:
 • ακτινοδιαγνωστική
 • πυρηνική ιατρική
 • κυτταρολογία
 • παθολογική ανατομική (ιστοπαθολογία)
 • σε εργαστήριo
 • σε νοσηλευτήριο για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας (2η Φάση του ΓεΣΥ, Ιούνιος 2020)
 • σε ΤΑΕΠ(2η Φάση του ΓεΣΥ, Ιούνιος 2020)
 • σε νοσηλευτή, μαία και  άλλο επαγγελματία υγείας(2η Φάση του ΓεΣΥ Ιούνιος 2020)
 • σε κέντρο ανακουφιστικής φροντίδας υγείας(2η Φάση του ΓεΣΥ, Ιούνιος 2020)
 • σε κέντρο ιατρικής αποκατάστασης(2η Φάση του ΓεΣΥ, Ιούνιος 2020)
Επίσης ο ΕΙ  εκδίδει συνταγές για φάρμακα .
Για πόσες επισκέψεις διαρκεί το παραπεμπτικό από ΕΙ στην Ειδική Ομάδα ΕΙ για διαγνωστικές εξετάσεις
Το εν λόγω παραπεμπτικό από ΕΙ σε ιατρό της Ειδικής  Ομάδας ΕΙ ισχύει για μια επίσκεψη και για 1 μήνα.
Πώς θα λειτουργεί η ειδικότητα της πυρηνικής ιατρικής
Η ειδικότητα της πυρηνικής ιατρικής διενεργεί διαγνωστικές αλλά και θεραπευτικές δραστηριότητες και ως εκ τούτου ανήκει στην Ειδική Ομάδα ΕΙ μόνο όσον αφορά στις διαγνωστικές εξετάσεις που θα διενεργεί μετά από παραπομπή ΕΙ. Όταν ο δικαιούχος παραπέμπεται από τον ΠΙ, το παραπεμπτικό  θα ισχύει κανονικά για 3 επισκέψεις και όχι για συγκεκριμένη διαγνωστική εξέταση.  
Τι γίνεται στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος επισκέπτεται τον ΕΙ απευθείας χωρίς την εξασφάλιση παραπεμπτικού;
Κατά κανόνα, η απευθείας πρόσβαση σε ΕΙ δεν αποζημιώνεται πλήρως από τον ΟΑΥ και ο δικαιούχος θα καλείται να καταβάλει τη Συνεισφορά Ι (25 ευρώ) . 
Υπάρχουν περιπτώσεις απευθείας πρόσβασης στον ΕΙ όπου ο δικαιούχος δεν καταβάλλει επιπρόσθετο χρηματικό ποσό ;
Οι γυναίκες δικαιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους θα έχουν απευθείας πρόσβαση σε γυναικολόγους και μαιευτήρες χωρίς να καταβάλλουν  Συνεισφορά Ι (δηλαδή 25 ευρώ) αλλά με την καταβολή της συμπληρωμής των 6 ευρώ που ισχύει και στις περιπτώσεις πρόσβασης σε ΕΙ με παραπεμπτικό.   
Οι επισκέψεις δικαιούχων με χρόνιες ασθένειες σε ΕΙ θα αποζημιώνονται από τον ΟΑΥ;
Οι επισκέψεις σε ΕΙ από δικαιούχους με χρόνιες ασθένειες αποζημιώνονται από τον ΟΑΥ εφόσον έχουν παραπεμπτικό από τον Προσωπικό Ιατρό. Τα παραπεμπτικά από ΠΙ σε ΕΙ για δικαιούχους με χρόνιες ασθένειες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο αριθμό επισκέψεων από το κανονικό παραπεμπτικό (δηλαδή 12 επισκέψεις αντί 3)  και επίσης έχουν μεγαλύτερη διάρκεια (12 μήνες αντί 3 μήνες).
Πώς γίνεται η επιλογή του ΕΙ από τους δικαιούχους;
Η επιλογή του ΕΙ αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του δικαιούχου, ο οποίος επικοινωνεί απευθείας με τον ΕΙ της επιλογής του ο οποίος είναι συμβεβλημένος με τον ΟΑΥ για τη διευθέτηση ραντεβού. 
Θα μπορεί ο δικαιούχος να αλλάξει τον ΕΙ στον οποίο απευθύνθηκε;
Ο δικαιούχος μπορεί να αλλάξει τον ΕΙ στον οποίο απευθύνθηκε αρχικά. Ο συνολικός αριθμός των επισκέψεων σε ΕΙ για τη συγκεκριμένη περίπτωση που αποζημιώνονται από τον Οργανισμό  παραμένει ο ίδιος.
Πώς θα αποζημιώνονται οι Ειδικοί Ιατροί;
Βλέπε FAQS για τον τρόπο αμοιβής των παροχέων.
Υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται από τους ΕΙ κατά τη σύναψη συμβολαίων με τον ΟΑΥ;
Οι παροχείς που επιθυμούν να συμβληθούν με τον ΟΑΥ ως ειδικοί ιατροί για την παροχή φροντίδας υγείας σε εξωτερικούς ασθενείς πρέπει να ικανοποιούν  κάποιες  ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν στα προσόντα, στην ασφαλιστική κάλυψη, στην υποδομή και στον εξοπλισμό   των ΕΙ όπως αυτά καθορίζονται στον περί ΓεΣΥ Νόμο και τους σχετικούς κανονισμούς .
Η συμμετοχή σε πολυθεματικές ομάδες από ΕΙ καλύπτεται από το ΓεΣΥ;
Ο ΟΑΥ δεν αποζημιώνει επιπρόσθετα τη συμμετοχή των ΕΙ ή άλλων παροχέων σε πολυθεματικές ομάδες. 
Πoιο το ωράριο εργασίας των ΕΙ;
Οι ΕΙ παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με το ωράριο που οι ίδιοι επιλέγουν. Οι ΕΙ και το προσωπικό τους πρέπει να είναι σε θέση να οργανώνουν το πρόγραμμα επισκέψεων σύμφωνα με τις ανάγκες των δικαιούχων, π.χ. ειδικές ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν για μια επείγουσα ή/και σύνθετη περίπτωση αλλά και για ένα δικαιούχο με επιδείνωση μιας χρόνιας πάθησης.
Υπάρχουν κανόνες για την αντικατάσταση του ΕΙ σε περίπτωση απουσίας του από το ιατρείο;
Σε περίπτωση απουσίας του, ο ΕΙ πρέπει να έχει διαθέσιμο προς τους δικαιούχους που περιθάλπτει έναν αριθμό τηλεφώνου ώστε να μπορούν να επικοινωνούν είτε με τον ίδιο είτε με τον αντικαταστάτη του.
Καλύπτονται από το ΓεΣΥ οι κατ ’οίκον επισκέψεις από EI;
Το ΓεΣΥ δεν καλύπτει τις κατ’ οίκον επισκέψεις από ΕΙ σε δικαιούχους. Οι κατ’ οίκον επισκέψεις που περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες που καλύπτει το ΓεΣΥ  είναι αυτές από ΠΙ σε μόνιμα κατακεκλιμένους ασθενείς (6 επισκέψεις το χρόνο ανά μόνιμα κατακεκλιμένο ασθενή)  όπως και η κατ’ οίκον φροντίδα υγείας  από νοσηλευτές ( η οποία έχει ενταχθεί  στη δεύτερη φάση, τον Ιούνιο 2020) .