Ανακουφιστική Φροντίδα

Ποιες είναι οι υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας;

Η ανακουφιστική φροντίδα υγείας στα πλαίσια του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) θα παρέχεται από υπηρεσίες που προσφέρουν διάφοροι συμβεβλημένοι με τον ΟΑΥ παροχείς, είτε εξωνοσοκομειακά, είτε ενδονοσοκομειακά. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας υγείας στα πλαίσια του ΓεΣΥ θα παρέχονται από:
  • ειδικούς ιατρούς
  • νοσηλευτές
  • φυσιοθεραπευτές
  • κλινικούς ψυχολόγους
  • νοσηλευτήρια
  • κέντρα ανακουφιστικής φροντίδας υγείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ