Ποιοί είναι

Πληροφορίες για τους προσωπικούς ιατρούς

Στο πλαίσια λειτουργίας του ΓεΣΥ παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από Προσωπικούς Ιατρούς τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά.
 

1. Προσωπικοί ιατροί για ενήλικες

Οι ιατροί που επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας προσωπικού ιατρού για ενήλικες, δηλαδή για δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους και πρέπει να εμπίπτουν σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες:
  • ιατροί με ειδικότητα στην γενική ιατρική
  • ιατροί με ειδικότητα στην παθολογία
  • ιατροί με ειδικότητα στη γηριατρική, για δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους
  • ιατροί με ειδική εκπαίδευση στη γενική ιατρική αναγνωρισμένη από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου δυνάμει του Περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου
  • ιατροί οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικό που βεβαιώνει το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων του ιατρού γενικής ιατρικής βάσει του Κανονισμού 8ΣΤ, παράγραφοι 2 και 3 των περί Ιατρών Κανονισμών του 2009
Όλοι οι ιατροί που επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας προσωπικού ιατρού στο ΓεΣΥ πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, εσωτερικών κανονισμών και Αποφάσεων.

2. Προσωπικοί ιατροί για παιδιά

Οι ιατροί που επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας προσωπικού ιατρού για παιδιά, δηλαδή για δικαιούχους μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και πρέπει να κατέχουν την ειδικότητα της παιδιατρικής.
 
 

Για Αναζήτηση Παροχέα, πατήστε εδώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ