Παρεχόμενες υπηρεσίες

Ποιες υπηρεσίες παρέχονται από τους ΠΙ;

Ο θεσμός του προσωπικού ιατρού (ΠΙ) περιλαμβάνει την παροχή συνεχούς, ολοκληρωμένης και συντονισμένης φροντίδας υγείας. Οι ΠΙ αποτελούν το αρχικό σημείο επαφής των δικαιούχων με το ΓεΣΥ.

Οι βασικές δραστηριότητες του ΠΙ περιλαμβάνουν την  προαγωγή της υγείας, την πρόληψη και την αντιμετώπιση ασθενειών.

Ο θεσμός του ΠΙ προσφέρει στο δικαιούχο τα πιο κάτω πλεονεκτήματα:

Α. Εύκολη και άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας 
Μεγάλο ποσοστό ιατρικών περιστατικών μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από τον ΠΙ χωρίς καθυστέρηση.
Β. Καθοδήγηση του δικαιούχου στο Σύστημα 
Ο ΠΙ διαθέτει τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για να καθοδηγήσει αποτελεσματικά το δικαιούχο στο ΓεΣΥ παραπέμποντας τον στον κατάλληλο παροχέα.
Γ. Αποτελεσματική εφαρμογή προληπτικών προγραμμάτων 
Η άμεση, στενή και μακρόχρονη σχέση του ΠΙ με το δικαιούχο, καθιστά τον ΠΙ κατάλληλο να προσφέρει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο δομημένη παρακολούθηση και έγκαιρη εφαρμογή και προώθηση προληπτικών/ανιχνευτικών προγραμμάτων.
Δ. Καλύτερη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών 
Ο θεσμός του ΠΙ καθιστά δυνατή την αποτελεσματική διαχείριση  χρόνιων ασθενειών λόγω της μακροχρόνιας και στενής σχέσης που αναπτύσσει με το δικαιούχο.
 
Στόχος του ΟΑΥ είναι η διαχείριση συγκεκριμένων χρόνιων παθήσεων από τον ΠΙ βάσει κατευθυντήριων οδηγιών, με παραπομπές στις κατάλληλες ειδικότητες στα ενδεικνυόμενα χρονικά διαστήματα αλλά  και σε περιπτώσεις έξαρσης της ασθένειας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ