Συνήθεις Ερωτήσεις

Απαντούμε στα ερωτήματα σας

Κάντε κλικ σε μια ερώτηση για να λάβετε απαντήσεις σχετικά με το ΓεΣY

Ποιος είναι υπεύθυνος για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας;
Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρέχεται από προσωπικούς ιατρούς (ΠΙ).
Τι εννοούμε με τον όρο προσωπικός ιατρός (ΠΙ);
Ο όρος προσωπικός ιατρός αναφέρεται σε ΠΙ για ενήλικες και σε ΠΙ για παιδιά. Οι ΠΙ παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στους δικαιούχους που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους τους. Οι ΠΙ είναι το αρχικό σημείο πρόσβασης και οι «καθοδηγητές» των δικαιούχων μέσα στο Σύστημα Υγείας. 
Ποιες είναι οι βασικές δραστηριότητες του ΠΙ;
Οι ΠΙ αποτελούν το αρχικό σημείο επαφής των δικαιούχων με το Σύστημα Υγείας.  Παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας που αφορούν στη διάγνωση, στη θεραπεία, στην πρόληψη και στην προαγωγή της υγείας. 
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της υιοθέτησης του θεσμού του ΠΙ στο ΓεΣΥ;
Ο ακρογωνιαίος λίθος του θεσμού του ΠΙ είναι η ανθρωποκεντρική του προσέγγιση. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του θεσμού είναι τα ακόλουθα:
 1. Απευθείας πρόσβαση
 2. Καθοδήγηση των δικαιούχων μέσα στο ΓεΣΥ
 3. Εφαρμογή ανιχνευτικών προγραμμάτων
 4. Καλύτερη και συντονισμένη αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών
 5. Αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων
 6. Μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά στην παρεχόμενη φροντίδα υγείας
Ποιοι θα προσφέρουν υπηρεσίες ΠΙ στο ΓεΣΥ;
Πι για ενήλικες – δηλαδή για δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους
 1. ιατροί με ειδικότητα στη γενική ιατρική, ή
 2. ιατροί με ειδικότητα στην παθολογία, ή
 3. ιατροί με ειδική εκπαίδευση στη γενική ιατρική αναγνωρισμένη από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου (δυνάμει των διατάξεων του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου) , ή
 4. ιατροί οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικό που βεβαιώνει το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων του ιατρού γενικής ιατρικής στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (2) του Κανονισμού  8ΣΤ των περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) Κανονισμών ) ή ιατροί οι οποίοι έχουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών σε υπηκόους τους, παρέχοντας τους το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων του ιατρού γενικής ιατρικής  στη Δημοκρατία στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (3) του Κανονισμού 8ΣΤ των περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) Κανονισμών), ή
 5. ιατροί με ειδικότητα στη γηριατρική για δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.
Πι για παιδιά – δηλαδή για δικαιούχους μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους
 
 1. ιατροί με ειδικότητα στην παιδιατρική.
 
Ο ΟΑΥ έχει συμβληθεί με ΠΙ που πληρούν τα πιο πάνω και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου, κατέχουν σε ισχύ ετήσια επαγγελματική άδεια  και πληρούν και τις υπόλοιπες ελάχιστες απαιτήσεις που θέτει ο ΟΑΥ για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας από ΠΙ, όπως αυτές αναφέρονται στον περί ΓεΣΥ Νόμο και τους Κανονισμούς, εσωτερικούς κανονισμούς και Αποφάσεις που αφορούν στους ΠΙ.
Πώς θα έχω πρόσβαση σε ΠΙ;
Κάθε δικαιούχος πρέπει να εγγράφεται στο ΓεΣΥ (βλέπε διαδικασία εγγραφής δικαιούχων) και σε κατάλογο ΠΙ ώστε να μπορεί να λαμβάνει υπηρεσίες φροντίδας υγείας από ΠΙ και από άλλους παροχείς στα πλαίσια του ΓεΣΥ. 
 
Παιδιά μέχρι τη συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας τους πρέπει να εγγράφονται στον κατάλογο δικαιούχων προσωπικού ιατρού για παιδιά  (δηλαδή σε Παιδίατρο).  Πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους έχουν δικαίωμα επιλογής για εγγραφή στον κατάλογο είτε προσωπικού ιατρού για παιδιά  είτε προσωπικού ιατρού για ενήλικες. Ενήλικες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους πρέπει να εγγράφονται σε προσωπικό ιατρό για ενήλικες.
 
Οι δικαιούχοι για να μπορούν να λαμβάνουν τις υπηρεσίες στα πλαίσια του ΓεΣΥ πρέπει να εξασφαλίζουν παραπεμπτικό από τον ΠΙ. Γυναίκες δικαιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να επισκέπτονται γυναικολόγο/μαιευτήρα για γυναικολογικά θέματα χωρίς παραπεμπτικό από τον ΠΙ και χωρίς την καταβολή Συνεισφοράς Ι.
Ποια είναι η διαδικασία εξασφάλισης παραπεμπτικού από τον ΠΙ;
Εφόσον ο ΠΙ εξετάσει ένα δικαιούχο και αποφασίσει ότι αυτός/αυτή χρειάζεται φροντίδα από άλλο παροχέα, εκδίδει παραπεμπτικό στο δικαιούχο για να επισκεφθεί τον κατάλληλο παροχέα, δηλαδή:
 • ειδικό ιατρό (1η Φάση)
 • ειδικό ιατρό με ειδικότητα  στην ακτινοδιαγνωστική για σκοπούς διεξαγωγής διαγνωστικών εξετάσεων(1η Φάση)
 • ειδικό ιατρό με  ειδικότητα στην κυτταρολογία  και στην παθολογική ανατομική με την αποστολή ιατρικού δείγματος για σκοπούς διεξαγωγής διαγνωστικών εξετάσεων(1η Φάση)
 • εργαστήριο (1η Φάση)
 • νοσηλευτή, κλινικό διαιτολόγο, εργοθεραπευτή, λογοπαθολόγο, φυσιοθεραπευτή & κλινικό ψυχολόγο(2η Φάση)
 • Τμήμα Ατυχημάτων & Επειγόντων Περιστατικών(2η Φάση)
 • κέντρο ιατρικής αποκατάστασης(2η Φάση)
 • κέντρο ανακουφιστικής φροντίδας υγείας(2η Φάση)
 
Επίσης ο ΠΙ εκδίδει ιατρική συνταγή για φαρμακευτική αγωγή  ή/και για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και υγειονομικά είδη. 
 
Δεν επιτρέπεται η παραπομπή από τον ΠΙ ονομαστικά σε συγκεκριμένο παροχέα. Συνεπώς, η επιλογή του συγκεκριμένου παροχέα θα εναπόκειται αποκλειστικά στο δικαιούχο.
Σε ποιες περιπτώσεις η εξασφάλιση παραπεμπτικού από τον ΠΙ δεν είναι απαραίτητη;
Οι δικαιούχοι μπορούν να επισκέπτονται τους ακόλουθους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας χωρίς παραπεμπτικό:
 
 1. οδοντίατρο για παροχή προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας (2η Φάση ΓεΣΥ)
 2. Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) για όλες τις επείγουσες περιπτώσεις (2η Φάση ΓεΣΥ).
Πώς ο θεσμός του ΠΙ βοηθά στην καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των χρόνιων ασθενειών;
Στα πλαίσια του ΓεΣΥ θα παρέχεται στους ΠΙ επιπρόσθετη αμοιβή εφόσον ο ΠΙ εφαρμόζει συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες με σκοπό την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών οι οποίες αφορούν συγκεκριμένες χρόνιες παθήσεις (π.χ. υπέρταση). Οι εν λόγω κατευθυντήριες οδηγίες θα εφαρμοστούν μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ΓεΣΥ.
Με ποιο τρόπο ο ΠΙ προωθεί και εφαρμόζει ανιχνευτικά προγράμματα;
Οι ΠΙ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση και εφαρμογή των ανιχνευτικών προγραμμάτων πρόληψης τα οποία καθορίζονται από το Υπουργείο Υγείας και  υιοθετούνται από τον ΟΑΥ.  Οι ΠΙ στα πλαίσια της προώθησης των προγραμμάτων αυτών, ενημερώνουν τους δικαιούχους του καταλόγου τους για κάθε πρόγραμμα που υιοθετείται από τον ΟΑΥ. Τα εν λόγω ανιχνευτικά  προγράμματα θα εφαρμοστούν μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ΓεΣΥ.
Με ποιο τρόπο ο ΠΙ υποβοηθά τους δικαιούχους στη προαγωγή της υγείας;
Οι ΠΙ προτείνουν τρόπους για να αποθαρρύνουν συνήθειες που μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία.  Τέτοιες παρεμβάσεις έχουν ως στόχο ομάδες του πληθυσμού που επιδεικνύουν συμπεριφορές επιβλαβείς για την υγεία όπως τους καπνιστές, τα άτομα που καταναλώνουν υπερβολική ποσότητα οινοπνευματωδών ποτών και άλλες.
Παραπέμπει ο ΠΙ τον ασθενή του στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ);
Ο ΠΙ μπορεί να εκδίδει παραπεμπτικό για τα ΤΑΕΠ ή να ρυθμίζει επείγουσα μεταφορά με ασθενοφόρο στα ΤΑΕΠ ανάλογα με την περίπτωση. Οι δικαιούχοι μπορούν να επισκέπτονται τα ΤΑΕΠ και χωρίς παραπεμπτικό.
Με ποιο τρόπο θα έχω πρόσβαση στον ΠΙ μου;
Εφόσον ένας δικαιούχος έχει εγγραφεί στο ΓεΣΥ και σε κατάλογο ΠΙ μπορεί να έχει πρόσβαση στον ΠΙ μέσω της διευθέτησης ραντεβού. 
Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας των ιατρείων των ΠΙ;
Ο ΟΑΥ δεν καθορίζει ωράριο λειτουργίας των ιατρείων των ΠΙ.  Εναπόκειται στην κρίση του κάθε ΠΙ να καθορίζει τις ώρες λειτουργίας του ιατρείου του αναλόγως των αναγκών και εκτιμήσεων του.
Θα ορίζει αντικαταστάτη ο ΠΙ όταν θα απουσιάζει από το ιατρείο του;
Σε περίπτωση που ο ΠΙ απουσιάζει από το ιατρείο του θα ορίζει άλλο συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ ΠΙ, ο οποίος θα τον αντικαθιστά κατά την περίοδο της απουσίας του. Η διαδικασία  αντικατάστασης γίνεται από τον ΠΙ μέσω του Συστήματος Πληροφορικής. Ο ΟΑΥ θα προβαίνει σε διευθετήσεις ώστε ο αντικαταστάτης ΠΙ να έχει πρόσβαση στο ιστορικό των ασθενών που εξυπηρετεί για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 
Ο ΠΙ πρέπει να ενημερώνει τους δικαιούχους που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογό του για τις διευθετήσεις στις οποίες έχει προβεί αναφορικά με την αντικατάσταση του από άλλο ΠΙ.
Σε πoιο ΠΙ δικαιούται ένας δικαιούχος να εγγραφεί;
Ο δικαιούχος μπορεί να εγγράφει στον κατάλογο, συμβεβλημένου με τον ΟΑΥ προσωπικό ιατρό, της επιλογής του.
Υπάρχει ποσό συμπληρωμής που πρέπει να καταβάλει ο δικαιούχος κατά την επίσκεψη σε ΠΙ;
Ο δικαιούχος δεν καταβάλλει συμπληρωμή για τις επισκέψεις του στον προσωπικό ιατρό.
Μπορεί ένας δικαιούχος να λάβει κατ οίκον περίθαλψη από τον ΠΙ;
Δικαιούχοι οι οποίοι θεωρούνται, στη βάση συγκεκριμένων και καθορισμένων κριτηρίων, ως μόνιμα κατακεκλιμένοι, δικαιούνται να λάβουν κατ΄οίκον ιατρική φροντίδα από τον προσωπικό ιατρό με μέγιστο αριθμό τις 6 επισκέψεις το χρόνο ανά μόνιμα κατακεκλιμένο δικαιούχο.
Πόσο συχνά μπορεί ο δικαιούχος να επισκέπτεται τον ΠΙ;
Προσωπικοί παιδίατροι
Για αντιμετώπιση τυχόν φαινόμενου υπερεπισκεψιμότητας καθορίζεται καταβολή συμπληρωμής ύψους €15 από τους ασθενείς προς τους παιδιάτρους, στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός επισκέψεων ανά παιδί, ανά έτος, υπερβεί τους πιο κάτω αριθμούς ανά ηλικιακή ομάδα:
 
Ηλικία  Αρ. Επισκέψεων
0 – 1 10
1 – 3 8
3 - 6  7
6 - 11 4
11-18 3
 
 
Από την πιο πάνω ρύθμιση εξαιρούνται οι χρόνιοι ασθενείς, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και τα παιδιά τους. 
 
Προσωπικοί ιατροί για ενήλικες
Για αντιμετώπιση τυχόν φαινόμενου υπερεπισκεψιμότητας καθορίζεται καταβολή συμπληρωμής ύψους €15 από τους ασθενείς προς τους προσωπικούς ιατρούς, στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός επισκέψεων ανά δικαιούχο, ανά έτος, υπερβεί τους πιο κάτω αριθμούς ανά ηλικιακή ομάδα:
 
Ηλικία Αρ. Επισκέψεων
15 – 18 3
18 – 41 4
41–51  6
51 – 65 8
>65 10
 
 
Από την πιο πάνω ρύθμιση εξαιρούνται οι χρόνιοι ασθενείς, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και τα παιδιά τους. 
 
Πότε και πώς μπορεί ο δικαιούχος να αλλάξει ΠΙ και υπό ποιες περιστάσεις;
Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα αλλαγής προσωπικού ιατρού εφόσον περάσουν δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία εγγραφής τους στον κατάλογο του υφιστάμενου προσωπικού τους ιατρού.

Παιδιά-δικαιούχοι μέχρι τη συμπλήρωση του 2ου έτους της ηλικίας τους μπορούν να αλλάζουν παιδίατρο πιο συχνά ως ακολούθως: 
 
 • Παιδιά μέχρι τη συμπλήρωση των 3 μηνών έχουν δικαίωμα αλλαγής προσωπικού ιατρού/παιδίατρου όποτε το επιθυμούν.
 • Παιδιά που έχουν συμπληρώση τους 3 μήνες της ηλικίας τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 2ου έτους της ηλικίας τους, έχουν δικαίωμα αλλαγής προσωπικού ιατρού/παιδίατρου μια φορά κάθε 3 μήνες από την ημερομηνία εγγραφής τους στον κατάλογο προσωπικού ιατρού/παιδίατρου.  
Υπάρχει οροφή στον κατάλογο δικαιούχων που μπορεί να εγγράψει ο ΠΙ ;
Με βάση τον περί ΓεΣΥ Νόμο ο ανώτατος αριθμός δικαιούχων που μπορεί να εγγράψει ο προσωπικός ιατρός στον κατάλογο του είναι 2,500.
Υπάρχει εγκεκριμένος κατάλογος ΠΙ που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΑΥ ;
Ο κατάλογος με τα ονόματα των συμβεβλημένων με τον ΟΑΥ προσωπικών ιατρών για ενήλικες και των προσωπικών ιατρών για παιδιά αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΟΑΥ και στην Πύλη Δικαιούχων.
Πώς θα έχουν πρόσβαση σε ΠΙ οι κάτοικοι απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών;
Οι σχεδιασμοί του Υπουργείου Υγείας προβλέπουν τη διατήρηση των υφιστάμενων αγροτικών κέντρων για εξυπηρέτηση των κατοίκων απομακρυσμένων ή/και ορεινών περιοχών. Οι δικαιούχοι διατηρούν όμως το δικαίωμα να εγγραφούν σε ΠΙ της επιλογής τους τον οποίο θεωρούν ότι θα τους εξυπηρετεί καλύτερα. 
Τι γίνεται αν δεν υπάρχει συμβεβλημένος με τον ΟΑΥ παιδίατρος στην περιοχή που ζω για να εγγράψω το παιδί μου;
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμβεβλημένος με τον ΟΑΥ παιδίατρος στην περιοχή που ζείτε ή σε διαχειρίσιμη για σας απόσταση, μπορείτε να εγγράψετε το παιδί σας σε κατάλογο δικαιούχων ΠΙ για ενήλικες μέσω της συμπλήρωσης σχετικής αίτησης.    
Πως μπορεί ο δικαιούχος να έχει πρόσβαση στο Ιατρικό Ιστορικό του; Σύνδεση Αρχείου Δικαιούχου με Λογαριασμό Χρήστη
Οδηγίες για Σύνδεση Αρχείου Δικαιούχου με Λογαριασμό Χρήστη και Πρόσβαση στο Ιατρικό Ιστορικό του Δικαιούχου
 
Για να μπορέσει ένας δικαιούχος να έχει πρόσβαση στο ιατρικό του ιστορικό πρέπει να συνδέσει το Αρχείο Δικαιούχου του με το Λογαριασμό Χρήστη του.
 
Για ενήλικες ΕΝΑΣ λογαριασμός χρήστη μπορεί να συνδεθεί ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΝΑ αρχείο ενήλικα δικαιούχου.
 
Τα αρχεία ανήλικων τέκνων συνδέονται αυτόματα με τους λογαριασμούς των γονέων εφόσον οι γονείς συνδέσουν το λογαριασμό χρήστη τους με το δικό τους προσωπικό αρχείο δικαιούχου. Πρόσβαση έχουν και οι δύο γονείς. Για μη Κύπριους η αυτόματη σύνδεση γίνεται νοουμένου ότι οι γονείς έχουν εγγραφεί στο ΓεΣΥ πριν τα παιδιά τους. Εάν οι γονείς εγγραφούν μετά τα παιδιά τους πρέπει να ζητήσουν από τον Προσωπικό Ιατρό του παιδιού τους (παιδίατρο), να προσθέσει τα στοιχεία τους κατά την διαδικασία επαλήθευσης/ταυτοποίησης δικαιούχου που θα ακολουθήσει κατά την πρώτη επίσκεψη του παιδιού στο ιατρείο του. Σε περίπτωση που δεν το πράξουν πρέπει να απευθύνονται στο Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.
 

Α. Σύνδεση Αρχείου Δικαιούχου με Λογαριασμό Χρήστη

Για να συνδέσει ο δικαιούχος το λογαριασμό χρήστη με το αρχείο δικαιούχου του πρέπει να ακολουθήσει τα πιο κάτω βήματα:
 
 1. Να ζητήσει από τον ΠΙ να εκδώσει κωδικούς επαλήθευσης
Ο δικαιούχος πρέπει να επισκεφθεί τον ΠΙ και να του ζητήσει να του εκδώσει κωδικούς επαλήθευσης. Εκδίδονται 2 κωδικοί επαλήθευσης. Ο πρώτος τυπώνεται στο γραφείο του ΠΙ και δίνεται στο δικαιούχο, ενώ ο δεύτερος αποστέλλεται (αυτόματα) στο email που είναι καταχωρημένο στο αρχείο του δικαιούχου. Δηλαδή στο email που καταχωρήθηκε κατά τη συμπλήρωση του αιτήματος εγγραφής του δικαιούχου (αν δεν έχει δηλωθεί email, ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει από τον ΠΙ να προσθέσει το email του και κατόπιν να εκδώσει τους κωδικούς επαλήθευσης). Το σύστημα επιτρέπει την έκδοση κωδικών επαλήθευσης μόνο εφόσον υπάρχει καταχωρημένο το email.  
Σημείωση: Οι κωδικοί επαλήθευσης έχουν ισχύ 24 ώρες. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός αυτού του χρονικού πλαισίου πρέπει να ζητηθούν νέοι κωδικοί επαλήθευσης.
 
 1. Περίπτωση Α: Ο δικαιούχος έχει ήδη λογαριασμό χρήστη:
Συνδεθείτε με το λογαριασμό χρήστη επιλέγοντας «Πύλη Δικαιούχων» στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.gesy.org.cy και καταχωρείστε τους κωδικούς επαλήθευσης. Για να το πράξετε αυτό ακολουθείστε τα πιο κάτω βήματα:
 1. 1   Συνδεθείτε στο λογαριασμό χρήστη στην Πύλη Δικαιούχων.
 2. 2   Στην αρχική σελίδα επιλέξτε “Συνδέστε το Αρχείο Δικαιούχου σας”.
 3. 3   Καταχωρήστε τον κωδικό που δόθηκε από τον ΠΙ (κωδικός επαλήθευσης1) και τον κωδικό που στάληκε στο email σας (κωδικός επαλήθευσης 2).
 
 
Στο σημείο αυτό καλούνται οι δικαιούχοι όπως είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να καταχωρήσουν τους ορθούς κωδικούς επαλήθευσης που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο αρχείο δικαιούχου. Σε περίπτωση λάθους ο λογαριασμός χρήστη μπορεί να συνδεθεί με το αρχείο άλλου δικαιούχου. Σε αυτή την περίπτωση ο δικαιούχος πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τον Οργανισμό.
 
       3.  Περίπτωση Β: Ο δικαιούχος δεν έχει ήδη λογαριασμό  χρήστη:
Αφού δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη επιλέγοντας «Δημιουργία Λογαριασμού» στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.gesy.org.cy, συνδεθείτε και καταχωρείστε τους κωδικούς επαλήθευσης.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έχει ήδη λογαριασμό χρήστη, τότε πρέπει να δημιουργήσει. Για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη χρειάζεται ένα email και ένα αριθμό κινητού τηλεφώνου. Το email πρέπει να είναι μοναδικό ενώ ο ίδιος αριθμός κινητού τηλεφώνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές. Αφού δημιουργηθεί ο λογαριασμός χρήστη, ακολουθείστε τα βήματα 2.1-2.3 για να συνδέσετε το λογαριασμό με το αρχείο δικαιούχου σας.
 
Σημείωση: Από ένα λογαριασμό χρήστη μπορούν να υποβάλλονται πολλά αιτήματα εγγραφής. Ο χρήστης ο οποίος υπέβαλε τα αιτήματα εγγραφής ΔΕΝ μπορεί να έχει πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό των προσώπων αυτών. Η πρόσβαση γίνεται μόνο μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται πιο πάνω. Για πρόσβαση σε αρχεία άλλων ενήλικων δικαιούχων για τους οποίους υπέβαλε αίτημα εγγραφής (π.χ. σύζυγο, γονείς, κτλ.) πρέπει να δημιουργηθούν ξεχωριστοί λογαριασμοί χρήστη και ο καθένας να συνδεθεί με το αρχείο του αντίστοιχου δικαιούχου.
 
 

Β.   Πρόσβαση στο Ιατρικό Ιστορικό του Δικαιούχου

Ο δικαιούχος, αφού συνδέσει το λογαριασμό χρήστη με το αντίστοιχο αρχείο δικαιούχου μπορεί να έχει πρόσβαση στο ιατρικό του ιστορικό ακολουθώντας τα πιο κάτω βήματα:
 1. Συνδεθείτε με το λογαριασμό χρήστη σας.
 2. Καταχωρείστε τον κωδικό μιας χρήσης (OTP) που αποστέλλεται στο κινητό σας τηλέφωνο.
 3. Επιλέξτε από το μενού «Αρχείο Δικαιούχου».
 
Σημείωση: Για να δείτε το ιατρικό ιστορικό των ανήλικων τέκνων πρέπει από το εικονίδιο του χρήστη (πάνω δεξιά «Αλλαγή Δικαιούχου») να επιλέξετε το όνομα του παιδιού.
Τι ισχύει σχετικά με τον εμβολιασμό παιδιών και εφήβων σε περιβάλλον ΓεΣΥ