Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Πώς διασφαλίζεται η προστασία προσωπικών δεδομένων;

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας έχει το έννομο δικαίωμα να επεξεργάζεται τα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τους σκοπούς, την αποστολή και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς τους δικαιούχους σύμφωνα με των περί ΓεΣΥ Νόμων του 2017.

Η τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (προστασία του ατόμου) Νόμου.