Κατάλογοι Φαρμάκων/Πρωτόκολλα/Αιτήσεις/Έντυπα

Πληροφορίες  για τους καταλόγους φαρμάκων στα πλαίσια του ΓεΣΥ

Αναζήτηση Παροχέων

Λήψη

Φάρμακα Καταλόγου Ζ

Εξωνοσοκομειακά Φάρμακα

Έντυπα και Αιτήσεις

Κατάλογος ΜΗΣΥΦΑ και άλλων Προϊόντων

Kατάλογος Φαρμακευτικών Προϊόντων Δεύτερης Φάσης του ΓΕΣΥ που μπορούν να συμμετέχουν σε Διαγωνισμούς/Διαπραγματεύσεις του ΟΑΥ

Κριτήρια Αξιολόγησης Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων