Έντυπα/Αιτήσεις


1. Αίτημα Εγγραφής Δικαιούχου σε Κατάλογο Δικαιούχων Προσωπικού Ιατρού
 που έχει φθάσει τις 2.500 δικαιούχους
 
2. Έντυπο Δήλωσης Ωραρίου Λειτουργίας παροχέων
 
3. Έντυπο Αίτησης Συμμετοχης στο σχέδιο παροχής κινήτρων για συστέγαση Προσωπικών Ιατρών
 
4. Έντυπο Αμοιβαίας Αποδοχής Σύνδεσης – Ενδονοσοκομειακή Φροντίδα Υγείας
 
5. Έντυπο Αμοιβαίας Αποδοχής Σύνδεσης – Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών
 
6. Έντυπο καθορισμού μέγιστου αριθμού δικαιούχων σε κατάλογο ΠΙ
 
7.Έντυπο Τερματισμού Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας
    α.Ειδοποίηση Τερματισμού Σύμβασης (φυσικό πρόσωπο)
    β.Ειδοποίηση Τερματισμού Σύμβασης (νομικό πρόσωπο)

8. Έντυπο δήλωσης συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης (έντυπο 1)

9. Έντυπο δήλωσης παρουσίασης εισήγησης ιατρικού περιστατικού (έντυπο 2)

10.Έντυπο δήλωσης διαθεσιμότητας φαρμακευτικών σκευασμάτων στο ιατρείο  από ΠΙΕ (έντυπο 3α)
 
11.Έντυπο δήλωσης διαθεσιμότητας φαρμακευτικών σκευασμάτων στο ιατρείο από ΠΙΠ (έντυπο 3β)
 
12.Έντυπο υποβολής ετήσιου πλάνου εκπαίδευσης ΠΙ (έντυπο 4)