Ποιοί είναι

Πληροφορίες για τους παροχείς ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας

Στα πλαίσια λειτουργίας του ΓεΣΥ, θα παρέχονται υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας από νοσηλευτήρια.
Τα νοσηλευτήρια που επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας στο ΓεΣΥ πρέπει να  πληρούν τις διατάξεις του Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, εσωτερικών κανονισμών και Αποφάσεων.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ