Παρεχόμενες υπηρεσίες

Ποιες είναι οι υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας;

Οι υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας αφορούν υπηρεσίες φροντίδας υγείας οι οποίες παρέχονται σε δικαιούχο που εισάγεται σε νοσηλευτήριο διότι απαιτείται:
  • τουλάχιστον μια διανυκτέρευση του δικαιούχου ή/και,
  • χρήση εξειδικευμένης ιατρικής υποδομής ή/και ιατρικού εξοπλισμού που βρίσκεται σε νοσηλευτήριο. 

Οι υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών φροντίδας υγείας οι οποίες παρέχονται από ένα ή και περισσότερα τμήματα ή μονάδες ενός νοσηλευτηρίου, όπως για παράδειγμα τμήματα Χειρουργικής, Παθολογίας, Ακτινοδιαγνωστικής, Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Διαγνωστικά Εργαστήρια, Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις υπηρεσιών ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας που δεν απαιτούν διανυκτέρευση του δικαιούχου στο νοσηλευτήριο.

Αυτό αφορά στα περιστατικά ημερήσιας νοσηλείας όπου ο δικαιούχος εισάγεται στο νοσηλευτήριο και περιθάλπεται για κάποιες ώρες όπου η περίθαλψή του απαιτεί τη χρήση εξειδικευμένης υποδομής ή/και ιατρικού εξοπλισμού που βρίσκεται σε νοσηλευτήριο.

Όλες οι υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας που θα καλύπτονται από το ΓεΣΥ περιλαμβάνονται στον κατάλογο Ομάδων Συγγενών Διαγνώσεων ο οποίος θα αναρτηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο αφού η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών θα εφαρμοστεί τον Ιούνιο 2020.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ