Συνήθεις Ερωτήσεις

Απαντούμε στα ερωτήματα σας

Κάντε κλικ σε μια ερώτηση για να λάβετε απαντήσεις σχετικά με το ΓεΣY

Για ποιες υπηρεσίες υγείας μπορώ εγγραφώ ως επαγγελματίας υγείας στην 1η φάση υλοποίησης του ΓεΣΥ ;
 • Υπηρεσίες φροντίδας υγείας Προσωπικού Ιατρού (ΠΙ) – ως ΠΙ για παιδιά ή\και ως ΠΙ για ενήλικες
 • Υπηρεσίες φροντίδας υγείας Ειδικού Ιατρού (ΕΙ) – ως ΕΙ για μια ή περισσότερες από τις 34 ειδικότητες και εξειδικεύσεις που καλύπτει το ΓεΣΥ
 • Εργαστηριακές εξετάσεις – ως Διευθυντής εργαστηρίου για μια ή περισσότερες από τις 5 ειδικότητες που καλύπτει το ΓεΣΥ ή ως επιστημονικό προσωπικό εργαστηρίου
 • Φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικά είδη – ως φαρμακοποιός
Για ποιες υπηρεσίες υγείας μπορώ να συνάψω σύμβαση με τον ΟΑΥ στην 1η φάση υλοποίησης του ΓεΣΥ ;
 • Υπηρεσίες φροντίδας υγείας Προσωπικού Ιατρού (ΠΙ) – ως ΠΙ για παιδιά ή\και ως ΠΙ για ενήλικες
 • Υπηρεσίες φροντίδας υγείας Ειδικού Ιατρού (ΕΙ) – ως ΕΙ για μια ή περισσότερες από τις 34 ειδικότητες και εξειδικεύσεις που καλύπτει το ΓεΣΥ
 • Εργαστηριακές εξετάσεις – ως Διευθυντής εργαστηρίου για μια ή περισσότερες από τις 5 ειδικότητες που καλύπτει το ΓεΣΥ
 • Φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικά είδη – ως φαρμακοποιός
Ποιες οντότητες μπορούν να συνάψουν σύμβαση στο ΓεΣΥ ;
Ως αυτές καθορίζονται στους περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμους του 2001 μέχρι 2017, αυτές είναι:
 • Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
 • Νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου
 • Συνεταιρισμοί εγγεγραμμένοι στο έφορο εταιρειών
 • Συνεταιρισμοί μη εγγεγραμμένοι στο έφορο εταιρειών
 • Ενώσεις φυσικών προσώπων
 • Ενώσεις νομικών προσώπων
 • Ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων
 • Κρατικές υπηρεσίες υγείας
Ποια είναι τα βήματα για να εγγραφώ ως επαγγελματίας υγείας στο ΓεΣΥ ;
 1. Πρόσβαση στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΥ (www.gesy.org.cy)
 2. Δημιουργία και ενεργοποίηση λογαριασμού για πρόσβαση στην Πύλη Παροχέων
 3. Πρόσβαση και σύνδεση, χρησιμοποιώντας το λογαριασμό πρόσβασης, στην Πύλη Παροχέων
 4. Εγγραφή ως δικαιούχος στο ΓεΣΥ από την Πύλη Παροχέων (εάν δεν έχει προηγηθεί εγγραφή δικαιούχου)
 5. Συμπλήρωση κατάλληλης αίτησης εγγραφής επαγγελματία υγείας (ανάλογα με την κατηγορία υπηρεσιών)
 6. Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης
 7. Εκτύπωση και υπογραφή της υποβληθείσας αίτησης εγγραφής
 8. Προετοιμασία των απαραίτητων υποστηρικτικών εγγράφων, τα οποία μπορεί να είναι αυθεντικά ή πιστοποιημένα αντίγραφα, ανάλογα με την κατηγορία υπηρεσιών φροντίδας υγείας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση:
 • Αντίγραφο Εγγράφου Ταυτοποίησης σε ισχύ (Δελτίου Ταυτότητας ή Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού)
 • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής στον επίσημο φορέα, π.χ. Μητρώο Ιατρών Κύπρου, Μητρώο Φαρμακοποιών Κύπρου, Συμβούλιο Εγγραφής Κλινικών Εργαστηρίων
 • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Αναγνώρισης Ιατρικής Ειδικότητας/Εξειδίκευσης (για Ιατρούς μόνο)
 • Αντίγραφο Ετήσιας Αδείας Ιατρικού Επαγγέλματος (για Ιατρούς μόνο)
 • Λογαριασμό κοινής ωφελείας (ΑΗΚ, υδατοπρομήθειας ή σταθερής τηλεφωνίας) που να επιβεβαιώνει τη διεύθυνση επικοινωνίας
9. Επισύναψη των απαραίτητων υποστηρικτικών εγγράφων στην εκτυπωμένη αίτηση και αποστολή στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας
Ποια είναι τα βήματα για να συνάψω σύμβαση ως φυσικό πρόσωπο στο ΓεΣΥ ;
 1. Πρόσβαση στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΥ (www.gesy.org.cy)
 2. Δημιουργία και ενεργοποίηση λογαριασμού για πρόσβαση στην Πύλη Παροχέων
 3. Πρόσβαση και σύνδεση, χρησιμοποιώντας το λογαριασμό πρόσβασης, στην Πύλη Παροχέων
 4. Εγγραφή ως δικαιούχος στο ΓεΣΥ από την Πύλη Παροχέων (εάν δεν έχει προηγηθεί εγγραφή δικαιούχου)
 5. Συμπλήρωση κατάλληλης αίτησης σύναψης σύμβασης (επιλογή κατηγορίας υπηρεσιών φροντίδας υγείας)
 6. Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης
 7. Εκτύπωση και υπογραφή της υποβληθείσας αίτησης σύναψης σύμβασης
 8. Προετοιμασία απαραίτητων υποστηρικτικών εγγράφων, τα οποία μπορεί να είναι αυθεντικά ή πιστοποιημένα αντίγραφα, ανάλογα με την κατηγορία υπηρεσιών φροντίδας υγείας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση:
 • Έγγραφο Ταυτοποίησης σε ισχύ (Δελτίου Ταυτότητας ή Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού)
 • Πιστοποιητικό Εγγραφής στον επίσημο φορέα, π.χ. Μητρώο Ιατρών Κύπρου, Μητρώο Φαρμακοποιών Κύπρου, Συμβούλιο Εγγραφής Κλινικών Εργαστηρίων
 • Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ιατρικής Ειδικότητας/Εξειδίκευσης (για Ιατρούς μόνο)
 • Αντίγραφο Ετήσιας Αδείας Ιατρικού Επαγγέλματος (για Ιατρούς μόνο)
 • Λογαριασμό κοινής ωφελείας (ΑΗΚ, υδατοπρομήθειας ή σταθερής τηλεφωνίας) που να επιβεβαιώνει τη διεύθυνση επικοινωνίας
 • Λογαριασμό κοινής ωφελείας (ΑΗΚ, υδατοπρομήθειας ή σταθερής τηλεφωνίας) που να επιβεβαιώνει τη διεύθυνση υποστατικού που θα παρέχονται οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας
 • Ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης
 • Πιστοποιητικό από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα που να επιβεβαιώνει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού
9. Επισύναψη των απαραίτητων υποστηρικτικών εγγράφων στην εκτυπωμένη αίτηση και αποστολή στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας
Ποια είναι τα βήματα για να συνάψω σύμβαση με τον ΟΑΥ ως νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συνεταιρισμός, ένωση ή κρατικές υπηρ
Σημειώνεται ότι η αίτηση για σύναψη σύμβασης εκ μέρους οντότητας πρέπει υποβληθεί από φυσικό πρόσωπο το οποίο θα οριστεί αυτόματα ως ο «διαχειριστής συστήματος πληροφορικής» του αιτητή-παροχέα. Το πρόσωπο αυτό πρέπει να είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο από την οντότητα.
 • Πρόσβαση στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΥ (www.gesy.org.cy)
 • Δημιουργία και ενεργοποίηση λογαριασμού πρόσβασης στην Πύλη Παροχέων
 • Πρόσβαση και σύνδεση, χρησιμοποιώντας το λογαριασμό πρόσβασης, στην Πύλη Παροχέων
 • Εγγραφή ως δικαιούχος στο ΓεΣΥ από την Πύλη Παροχέων (εάν δεν έχει προηγηθεί εγγραφή δικαιούχου)
 • Συμπλήρωση κατάλληλης αίτησης σύναψης σύμβασης (επιλογή τύπου οντότητας και κατηγορίας υπηρεσιών φροντίδας υγείας)
- Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης εκ μέρους οντότητας, να δηλωθεί τουλάχιστον ένας εγγεγραμμένος στο ΓεΣΥ επαγγελματίας υγείας της κατηγορίας υπηρεσιών για την οποία αιτείται σύμβαση ο αιτητής
 • Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης
 • Εκτύπωση και υπογραφής της υποβληθείσας αίτησης σύναψης σύμβασης από τον εξουσιοδοτημένο υπογράφοντα εκ μέρους του αιτητή (μπορεί να είναι το ίδιο ή άλλο φυσικό πρόσωπο με τον «διαχειριστή συστήματος πληροφορικής»)
 • Προετοιμασία απαραίτητων υποστηρικτικών εγγράφων, τα οποία μπορεί να είναι αυθεντικά ή πιστοποιημένα αντίγραφα, ανάλογα με τη μορφή της οντότητας και την κατηγορία υπηρεσιών φροντίδας υγείας για την οποία θα αιτηθεί σύμβαση 
 • Επισύναψη των απαραίτητων υποστηρικτικών εγγράφων στην εκτυπωμένη αίτηση και αποστολή στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας
Τι χρειάζομαι για να μπορώ να υποβάλω αίτηση εγγραφής ή σύναψης σύμβασης ως φυσικό πρόσωπο ή οντότητα στο ΓεΣΥ ?
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Κινητό τηλέφωνο
 • Εκτυπωτή
 • Συγκεκριμένα υποστηρικτικά έγγραφα ανάλογα με την κατηγορία υπηρεσιών φροντίδας υγείας που θα επιλέξετε και τη μορφή υπό την οποία θα υποβάλετε αίτηση (φυσικό πρόσωπο ή οντότητα)
Που πρέπει να ταχυδρομήσω την αίτηση μου για εγγραφή/σύναψη σύμβασης;
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ταχ. Θυρίδα 26765
1641 Λευκωσία, Κύπρος
Ποια είναι τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφά για φυσικό πρόσωπο ή οντότητα ανάλογα με την κατηγορία υπηρεσιών φροντίδας υγείας;
Που μπορώ να βρω την λίστα με τα υποστηρικτικά έγγραφα που πρέπει να επισυνάψω στην αίτηση μου;
Η λίστα με τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα εκτυπώνεται στο πίσω μέρος της αίτησης εγγραφής/σύναψης σύμβασης αφού υποβληθεί ηλεκτρονικά και εκτυπωθεί.
Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση εκ μέρους οντότητας;
Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ο αιτητής (δηλ. η οντότητα) επιθυμεί, φτάνει το φυσικό αυτό πρόσωπο να είναι δικαιούχος του ΓεΣΥ και να έχει σχετική εξουσιοδότηση να υποβάλει την αίτηση ηλεκτρονικά. Μπορεί για παράδειγμα να είναι ο λογιστής ή ακόμη και ο διευθυντής της οντότητας (εάν υπάρχει). Λόγω του ότι το πρόσωπο που υποβάλει την αίτηση ορίζεται αυτόματα ως ο «διαχειριστής συστήματος πληροφορικής» του αιτητή, και λόγω του ότι ο διαχειριστής συστήματος πληροφορικής του αιτητή θα διαχειρίζεται το λογαριασμό του αιτητή στην Πύλη Παροχέων, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να έχει την απαραίτητη εξουσιοδότηση του αιτητή. Ο «διαχειριστής συστήματος πληροφορικής» μπορεί να αλλάξει με σχετική αίτηση προς τον ΟΑΥ.
Τι είναι ο «διαχειριστής συστήματος πληροφορικής» και ποιος ο ρόλος του;
Ο «διαχειριστής συστήματος πληροφορικής» του αιτητή, είναι το άτομο το οποίο υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση εκ μέρους του αιτητή, και το άτομο το οποίο διαχειρίζεται το λογαριασμό του αιτητή στην Πύλη Παροχέων. Μεταξύ άλλων, ο διαχειριστής συστήματος παροχέα λαμβάνει ειδοποιήσεις μέσω του συστήματος για ότι αφορά στον παροχέα τον οποίο διαχειρίζεται, μπορεί να αιτείται αλλαγή στοιχείων, να διαχειρίζεται το προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες εκ μέρους του παροχέα στο πλαίσιο του ΓεΣΥ καθώς και το υποστηρικτικό προσωπικό (π.χ. γραμματείς), να βλέπει τις απαιτήσεις οι οποίες πληρώνονται από τον Οργανισμό κ.α.
Ποιος μπορεί να υπογράψει την αίτηση εκ μέρους οντότητας;
Την αίτηση για σύναψη σύμβασης εκ μέρους οντότητας υπογράφει ένας εξουσιοδοτημένος υπογράφοντας, ο οποίος κατέχει επίσημο αποδεικτικό έγγραφο εκπροσώπησης και το δικαίωμα του εκπροσώπου να δεσμεύει εκ μέρους της οντότητας. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να υποβληθεί σχετικό υποστηρικτικό έγγραφο.
Πως μπορώ να μάθω για την πρόοδο της αίτησης μου;
Για να ενημερωθείτε για την πρόοδο της αίτησης σας, μπορείτε να συνδεθείτε με το λογαριασμό με τον οποίο υποβάλατε την αίτηση στην Πύλη Παροχέων, να ανατρέξετε στην ενότητα Διαχείριση Παροχέα>Πληροφορίες Παροχέα και στο μέρος «Εγγραφές & Συμβάσεις» φαίνεται η κατάσταση της αίτησης σας.
Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθεί μια οντότητα η οποία υποβάλλει αίτηση, για να δηλώσει ένα συνεργάτη/υπάλληλο;
Η ηλεκτρονική αίτηση για σύναψη σύμβασης περιέχει την ενότητα «Συνδέσεις». Μέσω της ενότητας αυτής, ο υποβάλλων την αίτηση εκ μέρους της οντότητας (ο διαχειριστής συστήματος πληροφορικής δηλαδή) πρέπει να αναζητήσει ηλεκτρονικά τον επαγγελματία υγείας τον οποίο θέλει να δηλώσει ως συνεργάτη/υπάλληλο (νοουμένου ότι ο επαγγελματίας υγείας έχει ήδη εγγραφεί επιτυχώς στο ΓεΣΥ) και να του αποστείλει ηλεκτρονικό αίτημα σύνδεσης. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ο επαγγελματίας υγείας πρέπει να αποδεχτεί το αίτημα (θα λάβει σχετική ειδοποίηση στην Πύλη Παροχέα). Σημειώνεται ότι για αιτήματα συνδέσεων που αφορούν ιατρούς, ο ΟΑΥ ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα και θα εγκρίνει ή απορρίπτει τη σύνδεση.
Γιατί πρέπει να λαμβάνω μήνυμα στο κινητό όταν μπαίνω στην Πύλη Παροχέων;
Στο πλαίσιο της πολιτικής ασφάλειας του ΟΑΥ, εφαρμόζεται ως μέτρο ασφαλούς σύνδεσης στην Πύλη Παροχέων η ταυτοποίηση 2 παραγόντων, βάση της οποίας για να συνδεθεί ένας χρήστης πρέπει απαραίτητα να εισαγάγει to όνομα χρήστη, το συνθηματικό του καθώς και ένα κωδικό μιας χρήσης (OTP password), ο οποίος αποστέλλεται με μήνυμα στο κινητό του χρήστη κατά τη διαδικασία σύνδεσης. Ο κωδικός μιας χρήσης λήγει κάθε 8 ώρες και σε περίπτωση επανασύνδεσης θα αποσταλεί καινούργιος. Καινούργιος κωδικός μίας χρήσης αποστέλλεται επίσης εάν ο παροχέας συνδεθεί από άλλο υπολογιστή.
Μπορεί μια οντότητα να παρέχει πέραν της μιας υπηρεσίας φροντίδας υγείας στο πλαίσιο του ΓεΣΥ;
Ναι, μια οντότητα μπορεί να παρέχει οποιεσδήποτε, κάποιες ή/και όλες τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καλύπτει το ΓεΣΥ νοουμένου ότι τηρεί τις διατάξεις του Νόμων και των Κανονισμών και δηλώσει τουλάχιστον ένα εγγεγραμμένο στο ΓεΣΥ επαγγελματία υγείας για την κάθε υπηρεσία φροντίδας που προτίθεται να παρέχει.
Μπορώ να εγγραφώ ως Προσωπικός Ιατρός για παιδιά και ως Προσωπικός Ιατρός για ενήλικες;
Ναι και ισχύει ενιαίος κατάλογος δικαιούχων με ανώτατο όριο 2500 δικαιούχους.  
Μπορώ να εγγραφώ σε περισσότερες από 1 ειδικότητες ειδικών ιατρών;
Ναι. Ο κάθε Ειδικός Ιατρός μπορεί να επιλέξει μια ή περισσότερες από τις 35 ειδικότητες και εξειδικεύσεις που καλύπτει το ΓεΣΥ.
Μπορώ να εγγραφώ σε περισσότερες από 1 ειδικότητες εργαστηριακών;
Ναι, ως Διευθυντής Εργαστηρίου για μια ή περισσότερες από τις 5 ειδικότητες που καλύπτει το ΓεΣΥ.
Έχω εγγραφεί ως Προσωπικός Ιατρός. Μπορώ να εγγραφώ σε άλλη κατηγορία υπηρεσιών;
Όχι. Οι Προσωπικοί Ιατροί δε δύνανται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής ή σύναψης σύμβασης για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία υπηρεσιών της 1ης φάσης εφαρμογής του ΓεΣΥ.
Μπορώ να εγγραφώ σε 2 ή περισσότερες κατηγορίες υπηρεσιών φροντίδας υγείας ως Επαγγελματίας Υγείας/Παροχέας;
Φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραφεί ως ΠΙ δε δύναται να παρέχουν άλλη υπηρεσία στο πλαίσιο  του ΓεΣΥ. Επίσης φυσικά  πρόσωπα που έχουν εγγραφεί ως ΕΙ, διευθυντές εργαστηρίων ή/και φαρμακοποιοί δε δύναται  να εγγραφούν ως ΠΙ.  Οι οποιοιδήποτε άλλοι συνδυασμοί επιτρέπονται.
Είμαι φυσικό πρόσωπο. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για 2 κατηγορίες υπηρεσιών φροντίδας υγείας ταυτόχρονα;
Αιτητής ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση εγγραφής ή/και σύναψης σύμβασης για περισσότερες από μια κατηγορίες υπηρεσιών φροντίδας υγείας πρέπει να υποβάλει ξεχωριστά αίτηση για την κάθε κατηγορία υπηρεσιών την οποία επιθυμεί να προσφέρει στο πλαίσιο του ΓεΣΥ. Δηλαδή, αφού ο αιτητής υποβάλει ηλεκτρονικά επιτυχώς αίτηση για την πρώτη κατηγορία υπηρεσιών την οποία επιθυμεί να προσφέρει, μπορεί να ξεκινήσει αίτηση για άλλη κατηγορία υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για επιπρόσθετη κατηγορία υπηρεσιών προτού εγκριθεί η πρώτη υποβληθείσα αίτηση. 
Γιατί πρέπει να εγγραφώ ως δικαιούχος πριν να υποβάλω αίτηση εγγραφής ή/και σύμβασης;
Η εγγραφή ως δικαιούχος είναι απαραίτητη για σκοπούς ταυτοποίησης του χρήστη από τα αρχεία του κράτους ως υπαρκτό πρόσωπο. Ο αιτητής πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του όπως ακριβώς αναγράφονται στο έγγραφο ταυτοποίησης του (Δελτίο Ταυτότητας για Κύπριους, Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού για αλλοδαπούς).
Είναι απαραίτητο να εγγραφώ ως δικαιούχος στην Πύλη Δικαιούχων και μετά να κάνω εγγραφή ως Επαγγελματίας Υγείας/Παροχέας;
Όχι. Εάν κατά την έναρξη συμπλήρωσης αίτησης για εγγραφή δεν είσαστε εγγεγραμμένος δικαιούχος του ΓεΣΥ, μπορείτε να εγγραφείτε ως δικαιούχος μέσα από την Πύλη Παροχέων, και ακολούθως να προχωρήσετε στη συμπλήρωση και υποβολή αίτησης εγγραφής ή σύναψης σύμβασης.  
Μπορώ να αποθηκεύσω την αίτηση μου προσωρινά και να την ολοκληρώσω αργότερα;
Ναι, το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της αίτησης εγγραφής.
Θα αιτηθώ σύναψη συμβάσης με το ΓεΣΥ ως οντότητα. Πρέπει να δηλώσω τους συνεργάτες/υπαλλήλους μου κατά την υποβολή της αίτησης ;
Κατά τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης, δε χρειάζεται να δηλωθούν όλοι οι συνεργάτες/υπάλληλοι του αιτητή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης για σύναψη σύμβασης οντότητας είναι να δηλωθεί τουλάχιστον ένας εγγεγραμμένος στο ΓεΣΥ επαγγελματίας υγείας. Τους υπόλοιπους, ο αιτητής μπορεί να τους δηλώσει αφού υποβάλει την αίτηση του ή/και μετά από την σύναψη της σύμβασης.
Είμαι επιστημονικός συνεργάτης εργαστηρίου. Μπορώ να αιτηθώ σύναψη σύμβασης με τον ΓεΣΥ;
Όχι, οι επιστημονικοί συνεργάτες εργαστηρίου δε δύνανται να αιτηθούν σύναψη σύμβασης.
Έχω λάβει ειδοποίηση ότι η αίτηση μου έχει εγκριθεί. Τι πρέπει να κάνω;
Κανένα περαιτέρω βήμα δε χρειάζεται από τη δική σας πλευρά, μέχρις ότου ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας σας ειδοποιήσει ως ακολούθως:
Αν κάνατε αίτηση για εγγραφή ως επαγγελματία υγείας, θα κληθείτε σε τόπο και χρόνο που θα καθορίσει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (για τα οποία θα ειδοποιηθείτε εγκαίρως) για να γίνει η ταυτοποίηση σας και να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.
 
Αν κάνατε αίτηση για σύναψη σύμβασης, θα κληθείτε σε τόπο και χρόνο που θα καθορίσει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (για τα οποία θα ειδοποιηθείτε εγκαίρως) για την υπογραφή της σύμβασης. Για οντότητες, η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μεταξύ εξουσιοδοτημένου υπογράφοντα (εκ μέρους του αιτητή) και του ΟΑΥ, και πρέπει απαραίτητα να παρευρεθεί και ο διαχειριστής συστήματος πληροφορικής του αιτητή για να γίνει ταυτοποίηση του.
Τι είναι η ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης και τι πρέπει να καλύπτει;
Σύμφωνα με τους Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμους, οι παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας οφείλουν να καλύπτονται από ασφαλιστική κάλυψη έναντι αμέλειας αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών φροντίδας υγείας από ανεξάρτητο ασφαλιστικό ίδρυμα ή οργανισμό, σε ύψος και περιεχόμενο που κατά καιρούς κρίνεται από το Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ως επαρκές. Η ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης πρέπει να υποβάλλεται ως ακολούθως:
 
 • Από κάθε φυσικό πρόσωπο για την/τις υπηρεσίες υγείας για τις οποίες συμβάλλεται με τον ΟΑΥ (ξεχωριστή ασφάλεια για κάθε υπηρεσία)
 • Από κάθε οντότητα για την/τις υπηρεσίες υγείας για τις οποίες συμβάλλεται με τον ΟΑΥ (ξεχωριστή ασφάλεια για κάθε υπηρεσία)
 • Από κάθε οντότητα για κάθε ιατρό τον οποίο δηλώνει ως συνεργάτη/υπάλληλο για να προσφέρει υπηρεσίες υγείας.
Μπορώ να συμπληρώσω την αίτηση χειρόγραφα;
Όχι. Η συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης γίνετε ηλεκτρονικά μόνο. Ακολούθως, αφού υποβληθεί ηλεκτρονικά η αίτηση, ο αιτητής, ακολουθώντας την κατάλληλη διαδικασία εγγραφής ή σύναψης σύμβασης, την τυπώνει, την υπογράφει και την ταχυδρομεί μαζί με τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα στον ΟΑΥ.
Τι είναι ο λογαριασμός χρήστη και γιατί είναι απαραίτητος;
Η πρόσβαση των επαγγελματιών υγείας και παροχέων στο σύστημα πληροφορικής του ΓεΣΥ είναι μέσω διαδικτύου μόνο, και συγκεκριμένα μέσω της Πύλης Παροχέων του ΓεΣΥ. Για ασφαλή σύνδεση, ο κάθε επαγγελματίας υγείας και κάθε παροχέας πρέπει να δημιουργήσει από μόνος του ένα προσωπικό λογαριασμό πρόσβασης για σύνδεση στην Πύλη Παροχέων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κάθε πρόσωπο που εγγράφεται ή συνάπτει σύμβαση στο πλαίσιο του ΓεΣΥ χρειάζεται να έχει μόνο ένα λογαριασμό πρόσβασης, ανεξάρτητα εάν προσφέρει πέραν της μίας κατηγορίας υπηρεσιών.
 
Σημειώνεται ότι ο λογαριασμός πρόσβασης που δημιουργεί ένα άτομο το οποίο είναι επαγγελματίας υγείας ή/και παροχέας ή διαχειριστής συστήματος παροχέα, χρησιμοποιείται για πρόσβαση τόσο στην Πύλη Παροχέων, όσο και στην Πύλη Δικαιούχων.  Δηλαδή ο λογαριασμός πρόσβασης του κάθε ατόμου είναι κοινός για τις δυο αυτές πύλες.