Αρχείο Διαβουλεύσεων

Έγγραφα δημόσιας διαβούλευσης του ΟΑΥ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, στα πλαίσια ετοιμασίας της νομοθεσίας που διέπει το Γενικό Σύστημα Υγείας, θέτει τα προσχέδια των νομοθετημάτων σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και να διασφαλίζεται η σωστή ενημέρωση και εμπλοκή των επηρεαζόμενων φορέων στον τρόπο που θα διαμορφωθεί μια νομοθεσία πριν από την ψήφισή της.

Ενοποιημένο κείμενο των περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων του 2001 μέχρι 2017

Λήψη

Δημόσια Διαβούλευση - Κανονισμοί