Διασφάλιση Ποιότητας

Πώς διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών;

Ένας από τους βασικότερους στόχους του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) είναι η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας προς όφελος του δικαιούχου.

Ενδεικτικά καταγράφονται κάποια μέτρα που αφορούν στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας στα πλαίσια του ΓεΣΥ:
  • μεγιστοποιείται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ως αποτέλεσμα ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να λάβει την καλύτερη δυνατή θεραπεία. Αυτό θα συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των λιστών αναμονής.
  • ενδυναμώνεται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και έγκαιρη αντιμετώπιση των ασθενειών. Επίσης μέσω της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση των χρόνιων ασθενειών καθώς και εφαρμογή εθνικών ιατροφαρμακευτικών προγραμμάτων προς όφελος της δημόσιας υγείας.
  • μέσω της εισαγωγής ολοκληρωμένου συστήματος πληροφορικής δημιουργείται αξιόπιστη καταγραφή, αποθήκευση και επεξεργασία των ιατρικών πράξεων με στόχο την καλύτερη και άμεση ενημέρωση των δικαιούχων και των παροχέων. Επιτυγχάνεται έτσι, μεταξύ άλλων, η αποφυγή αχρείαστων και  επιζήμιων, για την υγεία των δικαιούχων, ιατρικών πράξεων ή/και φαρμάκων.  
  • μέσω της χρήσης διεθνών και αξιόπιστων συστημάτων κωδικοποίησης των διαγνώσεων, φαρμάκων, εργαστηριακών εξετάσεων και ιατρικών διαδικασιών/πράξεων διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ορθολογιστική επεξεργασία δεδομένων για εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας υγείας.
  • ενισχύονται τα δικαιώματα των δικαιούχων. Διορίζεται Επίτροπος Εποπτείας ο οποίος εξετάζει παράπονα που υποβάλλονται από τους δικαιούχους ή/και ο ίδιος εξετάζει αυτεπάγγελτα.
  • καθορίζονται ελάχιστα κριτήρια για τους παροχείς υπηρεσιών υγείας με στόχο τη διασφάλιση ελάχιστου επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.
  • εφαρμόζονται κλινικές κατευθυντήριες γραμμές και κλινικοί έλεγχοι που αναβαθμίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • εισάγονται κίνητρα στον τρόπο αποζημίωσης των παροχέων για συνεχή ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ