Αμοιβή

Πώς θα αμείβεστε για τις υπηρεσίες σας ως παροχέας;

Η βασική μέθοδος αμοιβής των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας στα πλαίσια του ΓεΣΥ είναι η αμοιβή ανά παρεχόμενη υπηρεσία φροντίδας υγείας (fee for service), ενώ θα εφαρμοστούν και άλλες μέθοδοι αμοιβής για συγκεκριμένες κατηγορίες παροχέων, όπως εξηγείται πιο κάτω:
 

1. Αμοιβή ανά παρεχόμενη Υπηρεσία Φροντίδας Υγείας

H αμοιβή ανά παρεχόμενη υπηρεσία φροντίδας υγείας (fee for service) εφαρμόζεται  στους ακόλουθους παροχείς υπηρεσιών: 
  • ειδικός ιατρός για υπηρεσίες φροντίδας υγείας σε εξωτερικούς ασθενείς
  • φαρμακείο για τη χορήγηση φαρμάκων σε εξωτερικούς ασθενείς
  • εργαστήριο
  • νοσηλευτής, μαία, και άλλος επαγγελματίας υγείας
  • οδοντίατρος
  • ασθενοφόρο
  • τμήμα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών
  • κέντρο ιατρικής αποκατάστασης (ή/και αμοιβή ανά ημέρα)
  • κέντρο ανακουφιστικής φροντίδας υγείας (ή/και αμοιβή ανά ημέρα) 
  • νοσηλευτήριο για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας
Η αμοιβή για όλους τους πιο πάνω παροχείς, εκτός του νοσηλευτηρίου για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας και του φαρμακείου, γίνεται βάσει συγκεκριμένων καταλόγων υπηρεσιών οι οποίοι θα περιλαμβάνονται στους σχετικούς Κανονισμούς της κάθε κατηγορίας παροχέων υπηρεσιών.
 
Η αμοιβή του νοσηλευτηρίου για την ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας γίνεται ανά περιστατικό νοσηλείας στην βάση του συστήματος των Ομάδων Συγγενών Διαγνώσεων (Diagnosis Related Groups – DRGs), σύμφωνα με το οποίο τα περιστατικά κωδικοποιούνται σε συγκεκριμένους κωδικούς DRGs με βάση τη διάγνωση και τις διεργασίες που ακολουθήθηκαν σε κάθε περίπτωση. 
 
Η αμοιβή του φαρμακείου για τη χορήγηση φαρμάκων σε εξωτερικούς ασθενείς γίνεται με ένα ποσό ανά συσκευασία (κουτί) που θα χορηγεί ο φαρμακοποιός στο δικαιούχο.
 
Με βάση τα πιο πάνω και για σκοπούς εφαρμογής του Σφαιρικού Προϋπολογισμού η αμοιβή για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία/περιστατικό νοσηλείας αναπροσαρμόζεται μηνιαίως ανάλογα με τον  όγκο των υπηρεσιών/περιστατικών, έτσι ώστε η πραγματική δαπάνη να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα για την συγκεκριμένη ομάδα υπηρεσιών.
 

2. Άλλες μέθοδοι αμοιβής

Η βασική μέθοδος αμοιβής του προσωπικού ιατρού είναι η κατά κεφαλήν αμοιβή για κάθε δικαιούχο που είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογό του. Η κατά κεφαλήν αμοιβή θα διαφέρει ανάλογα με την ηλικία του κάθε δικαιούχου.
 
Μετά την εισαγωγή του ΓεΣΥ και αφού συλλεχθούν τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα μέσω του Συστήματος Πληροφορικής, θα εξεταστεί κατόπιν διαβουλεύσεων με τους αρμόδιους φορείς, η εφαρμογή επιπρόσθετων μεθόδων αμοιβής των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας ανάλογα με την απόδοση και επίδοσή τους στην βάση συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης (KPIs). 
 
Κατά την λήψη των υπηρεσιών φροντίδας υγείας, οι δικαιούχοι καταβάλλουν, όπου εφαρμόζεται, απευθείας στους παροχείς υπηρεσιών τη συμπληρωμή, συνεισφορά Ι και συνεισφορά ΙΙ όπως εξηγείται στις Συμπληρωμές και Συνεισφορές.
 
Η αμοιβή προς τους παροχείς για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες καταβάλλεται σε μηνιαία βάση.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ