Ρόλος και Αρμοδιότητες

Ο ΟΑΥ είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του ΓεΣΥ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) συστάθηκε δυνάμει του Νόμου 89(Ι)/2001 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την εφαρμογή Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) στη Δημοκρατία.  Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο εκπροσωπούνται η κυβέρνηση, οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς.  Ο Οργανισμός με βάση τους περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμους του 2001 έως 2017 ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του ΓεΣΥ.  Ο Νόμος καθορίζει τη φιλοσοφία, την αρχιτεκτονική και τα βασικά χαρακτηριστικά του ΓεΣΥ.
 
Πέραν της εφαρμογής του ΓεΣΥ οι κύριες αρμοδιότητες του Οργανισμού είναι να διαχειρίζεται το Ταμείο του ΓεΣΥ, να εξασφαλίζει πρόσβαση και παροχή στους δικαιούχους υπηρεσιών φροντίδας υγείας χωρίς οποιεσδήποτε δυσμενείς διακρίσεις και να συμβάλλεται με τους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ