Διαρθρωτικό Ταμείο της ΕΕ

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
 
Ανάπτυξη, Υλοποίηση, Λειτουργία και Υποστήριξη μιας Συνολικής Λύσης για το Σύστημα Πληροφορικής και άλλων Επιχειρησιακών Διαδικασιών του Γενικού Συστήματος Υγείας στην Κύπρο.
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
 
(α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
 
Σύστημα Πληροφορικής και άλλων Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Σ.Π.) του Γενικού Συστήματος Υγείας στην Κύπρο.  Οι κυριότερες λειτουργίες του Συστήματος περιλαμβάνουν την εγγραφή, αποθήκευση και διαχείριση δικαιούχων του ΓεΣΥ, την εγγραφή αποθήκευση και διαχείριση Παροχέων Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, τη διαχείριση καταλόγου ασθενών του Προσωπικού Ιατρού, τη δημιουργία και διαχείριση όλων των καταλόγων υπηρεσιών που θα αποζημιώνει το ΓεΣΥ, τη διαχείριση παραπεμπτικών, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τη διαχείριση εργαστηριακών εξετάσεων (συμπεριλαμβάνει παραγγελίες από ιατρούς, αποθήκευση και αποστολή αποτελεσμάτων) και τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Αρχείου Ασθενή, με εμπλουτισμό του  φακέλου από ιατρικές πληροφορίες που περιέχονται στις απαιτήσεις αποζημίωσης από παροχείς (claims).  Το Σ.Π. θα διαχειρίζεται επίσης τις απαιτήσεις για αποζημίωση παροχέων (claims), θα υπολογίζει την αποζημίωση τους και θα υποστηρίζει τις λογιστικές διεργασίες του ΟΑΥ και τη διαχείριση προϋπολογισμού και ρευστότητας  Το έργο αφορά ουσιαστικά δύο μέρη:
(α) Την ανάπτυξη λογισμικού συστήματος 
Στο λογισμικό σύστημα θα βασιστεί η όλη λειτουργία του ΓεΣΥ. Όλοι όσοι θα εμπλέκονται στην καθημερινή λειτουργία του ΓεΣΥ (ΟΑΥ, παρόχοι υπηρεσιών υγείας, δικαιούχοι) θα έχουν πρόσβαση και θα ενώνονται με το εν λόγω λογισμικό, ώστε ο καθένας με βάση τις αρμοδιότητες του, να διεκπεραιώνει τις εργασίες του. Όλες δηλαδή οι δραστηριότητες του ΓεΣΥ θα εκτελούνται και θα καταγράφονται στο λογισμικό σύστημα. 
 
(β) Παροχή Επιχειρησιακών Διαδικασιών 
Ο Ανάδοχος πέραν του λογισμικού που θα αναπτύξει (βλ. σημείο «α»), θα λειτουργεί συγκεκριμένες εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του ΓεΣΥ. Οι δύο βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες που θα αναλάβει ο Ανάδοχος είναι (i)  η διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου και (ii) η εξέταση και διεκπεραίωση των εισερχόμενων απαιτήσεων πληρωμής από τους παρόχους υγείας για τις υπηρεσίες που θα παρέχουν στους ασθενείς.
 
 
(β) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
Το Έργο αποτελείται από 34 Παραδοτέα και χωρίζεται σε δύο φάσεις: στην πρώτη φάση θα παραδοθούν συγκεκριμένα παραδοτέα που θα καταστούν εφικτή τη λειτουργία της 1ης φάσης του ΓεΣΥ (δηλαδή την παροχή υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής φροντίδας που αφορά στις επισκέψεις σε Προσωπικούς Ιατρούς, Ειδικούς Ιατρούς, Φάρμακα και Κλινικά Εργαστήρια). Στη δεύτερη φάση θα παραδοθούν όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα της Σύμβασης και θα καταστούν εφικτή τη λειτουργία της 2ης φάσης του ΓεΣΥ (δηλαδή επιπλέον της παροχής των υπηρεσιών της 1ης φάσης, την παροχή υπηρεσιών ενδονοσοκομειακής φροντίδας, αποκατάστασης, ανακουφιστικής φροντίδας, ΤΑΕΠ και Ασθενοφόρων).
 
Το Έργο θα ολοκληρωθεί μέσω μίας Νομικής Δέσμευσης με Ανάδοχο την Εταιρεία NCR Cyprus LTD. Για την ανάθεση της σχετικής Σύμβασης ακολουθήθηκε η Μέθοδος του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.  
 
Τα κυριότερα στάδια υλοποίησης του Έργου περιλαμβάνουν το σχεδιασμό της συνολικής λύσης υλοποίησης της πρώτης φάσης, την παράδοση πρωτότυπου του συστήματος (system prototype), την ολοκλήρωση των μερών του Συστήματος που αφορούν στη διαχείριση δικαιούχων, παροχέων καταλόγων δραστηριοτήτων, παραπεμπτικών, συνταγογράφησης, απαιτήσεων και αποζημίωσης παροχεών που θα ενταχθούν στην πρώτη Φάση, το σχεδιασμό της συνολικής λύσης υλοποίησης της δεύτερης φάσης και την ολοκλήρωση των μερών του Συστήματος που αφορούν στη διαχείριση παροχέων, καταλόγων δραστηριοτήτων, παραπεμπτικών, απαιτήσεων και αποζημίωσης παροχέων που θα ενταχθούν στη δεύτερη Φάση 
 
 
(γ) ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 
Τα κυριότερα παραδοτέα του Έργου περιλαμβάνουν το σχεδιασμό της συνολικής λύσης υλοποίησης της πρώτης φάσης, την παράδοση του πρωτότυπου του συστήματος (system prototype), την ολοκλήρωση των μερών του Συστήματος που αφορούν στη διαχείριση δικαιούχων, παροχέων καταλόγων δραστηριοτήτων, παραπεμπτικών, συνταγογράφησης, απαιτήσεων και αποζημίωσης παροχεών που θα ενταχθούν στην πρώτη Φάση, το σχεδιασμό της συνολικής λύσης υλοποίησης της δεύτερης φάσης και την ολοκλήρωση των μερών του Συστήματος που αφορούν στη διαχείριση παροχέων, καταλόγων δραστηριοτήτων, παραπεμπτικών, απαιτήσεων και αποζημίωσης παροχέων που θα ενταχθούν στη δεύτερη Φάση.  
 
Με την ολοκλήρωση του Έργου, ο ΟΑΥ θα μπορεί να διαχειρίζεται ηλεκτρονικά την εγγραφή, αποθήκευση και διαχείριση δικαιούχων του ΓεΣΥ, την εγγραφή αποθήκευση και διαχείριση Παροχεών Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, τη διαχείριση καταλόγου ασθενών του Προσωπικού Ιατρού, τη δημιουργία και διαχείριση όλων των καταλόγων υπηρεσιών που θα αποζημιώνει το ΓεΣΥ, τη διαχείριση παραπεμπτικών, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τη διαχείριση εργαστηριακών εξετάσεων (συμπεριλαμβάνει παραπομπές από ιατρούς, αποθήκευση και αποστολή αποτελεσμάτων) και τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή (ΗΦΑ) για κάθε δικαιούχο, με εμπλουτισμό του  φακέλου από ιατρικές πληροφορίες που περιέχονται στις απαιτήσεις αποζημίωσης από παροχείς (claims). Ο ΗΦΑ θα περιλαμβάνει επίσης το ιατρικό προφίλ του ασθενή (patient profile) βασισμένο στο ευρωπαϊκό έργο για την ηλεκτρονική υγεία epSOS.  Το Σ.Π. θα διαχειρίζεται επίσης τις απαιτήσεις για αποζημίωση παροχέων (claims), θα υπολογίζει την αποζημίωση τους και θα υποστηρίζει τις λογιστικές διεργασίες του ΟΑΥ και τη διαχείριση προϋπολογισμού και ρευστότητα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ