Όροι και Προϋποθέσεις

 

1 Προοίμιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για τον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας που ιδρύθηκε βάσει του Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου του 2001 (Ν.89(Ι)/2001) με έδρα στην οδό Κλήμεντος 17-19, 1061 Λευκωσία (εφεξής «ο ΟΑΥ»).
 
 

2 Εφαρμογή

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν μεταξύ εσάς, του χρήστη, και του ΟΑΥ.  Κάθε επίσκεψη σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο υπόκειται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.  Επισκεπτόμενοι αυτόν τον διαδικτυακό τόπο συναινείτε σιωπηρά και άνευ όρων στην εφαρμογή αυτών των όρων και προϋποθέσεων.
 
Ο ΟΑΥ δύναται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ειδοποίηση.  Οι τροποποιηθέντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν από τη στιγμή που δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο.  Η πιο πρόσφατη επικαιροποίηση αυτών των όρων και προϋποθέσεων έγινε στις 15 Οκτωβρίου 2018.
 
 

3 Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι χρήστες συναινούν να συμμορφώνονται με τους εξής κανόνες συμπεριφοράς:
  • Να μην παρεμβαίνουν στη φυσιολογική λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου.
  • Να μην παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του ΟΑΥ.
  • Να μην προβαίνουν σε οποιεσδήποτε ενέργειες οι οποίες παρεμποδίζουν τη χρήση από άλλους χρήστες.
  • Να μην παραβιάζουν τα μέτρα ασφαλείας αυτού του διαδικτυακού τόπου.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών των κανόνων συμπεριφοράς, ο ΟΑΥ δύναται βάσει της αποκλειστικής διακριτικής του ευχέρειας να παρεμποδίσει την πρόσβαση χρήστη σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.
 
 

4 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο ΟΑΥ παραμένει πάντοτε ο αποκλειστικός κάτοχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το περιεχόμενο – συμπεριλαμβανομένων και όλων των παρελκόμενων – του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του.  Η ολική ή μερική αναπαραγωγή, διάδοση, πώληση, δημοσίευση, προσαρμογή, μετάφραση, επεξεργασία ή χρήση για εμπορικούς σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο, απαγορεύονται ρητώς.  Εκτός εάν καθορίζεται ρητώς άλλως πως, ο ΟΑΥ δεν μεταβιβάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Η απόσπαση πληροφοριών από αυτόν τον διαδικτυακό τόπο και η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων απαγορεύεται ρητώς, εξαιρουμένης της αυτόματης αποθήκευσης σε κρυφή μνήμη (automatically caching) των πληροφοριών από τον φυλλομετρητή.
 
Εξαιρέσεις στο παρόν επιτρέπονται μόνο δια νόμου της Κυπριακής δημοκρατίας ή δια της προηγούμενης γραπτής συγκατάθεσης του ΟΑΥ.
 
 

5 Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & χρήση cookies

Οι διατάξεις που διέπουν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και τη χρήση cookies αναφέρονται στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (link) και στην πολιτική χρήσης cookies (link) οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων.
 

6 Εφαρμοστέο Δίκαιο

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται αποκλειστικά από τους νόμους της Κυπριακής δημοκρατίας.  Μόνο τα δικαστήρια της Λευκωσίας είναι αρμόδια για την ακρόαση διαφορών αναφορικά με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ